«Бе­рін­гер Ін­гель­хайм» ство­рює но­вий ви­ро­бни­чий центр

The Ukrainian Farmer - - Новини компаній -

Ком­па­нія «Бе­рін­гер Ін­гель­хайм» ого­ло­си­ла про ін­ве­сту­ва­н­ня по­над 200 млн єв­ро у ство­ре­н­ня но­во­го стра­те­гі­чно­го ви­ро­бни­чо­го цен­тру з ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни. Йо­го бу­де від­кри­то у фран­цузь­ко­му ре­гіо­ні Ро­на-Аль­пи, ві­до­мо­му як «до­ли­на ва­кцин». Ці ін­ве­сти­ції да­дуть змо­гу ве­те­ри­нар­но­му від­ді­лу ком­па­нії опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на зро­ста­н­ня сві­то­во­го по­пи­ту на за­со­би кон­тро­лю ві­ру­сів ящу­ру та блю­тан­гу. Ці ін­ве­сти­ції у ви­ро­бни­чу ме­ре­жу ком­па­нії є ре­кор­дни­ми, — за­явив ди­ре­ктор із між­на­ро­дної ді­яль­но­сті ве­те­ри­нар­но­го від­ді­лу «Бе­рін­гер Ін­гель­хайм» Ве­ро­нік Ко­джо. Ком­па­нія ство­рить у но­во­му цен­трі при­бли­зно 100 ро­бо­чих місць.

Бу­дів­лю пло­щею в 15 тис. м² бу­де роз­мі­ще­но на те­ри­то­рії ін­ду­стрі­аль­но-ді­ло­вої зо­ни (ZAC des Gaulnes) у Ліо­ні. Пер­ший ка­мінь у фун­да­мент но­во­го цен­тру пла­ну­ють за­кла­сти во­се­ни 2018 ро­ку, а вве­сти в екс­плу­а­та­цію за­пла­но­ва­но на кі­нець 2021 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.