Єв­ген ЧЕ­ШЕЙ­КО, те­хні­чний ди­ре­ктор «НФМ АГРО»

The Ukrainian Farmer - - Конференція -

Осо­бли­ва цін­ність на­го­ро­ди за про­фе­сій­ний сер­віс те­хні­ки Case IH по­ля­гає в то­му, що ми — пер­ша ком­па­нія в Укра­ї­ні, яка її отри­ма­ла: ра­ні­ше ні­ко­го з ві­тчи­зня­них дистри­бу­то­рів ще не бу­ло нею від­зна­че­но. По-дру­ге, ви­бо­ро­ти цю на­го­ро­ду бу­ло ду­же не­про­сто, адже її вру­ча­ють ли­ше тим, чиї сер­ві­сні май­стер­ні від­по­від­а­ють най­ви­щим єв­ро­пей­ським стан­дар­там, хто має най­су­ча­сні­ше те­хні­чне обла­дна­н­ня сво­їх ре­мон­тних баз і ав­то­мо­бі­лів. Зна­че­н­ня має та­кож роз­га­лу­же­на гео­гра­фія та якість на­да­н­ня по­слуг, кіль­кість по­зи­тив­них від­гу­ків клі­єн­тів на ко­жне звер­не­н­ня до сер­ві­сної слу­жби та на ко­жний ви­їзд мо­біль­ної бри­га­ди. Для при­кла­ду за­зна­чу, що обла­дна­н­ня ко­жно­го ре­мон­тно­го ав­то­мо­бі­ля, на яко­му на­ші сер­ві­сні ін­же-

не­ри ви­їжджа­ють у го­спо­дар­ства для усу­не­н­ня тих чи ін­ших про­блем, має вар­тість близь­ко 1 млн гри­вень. Це обла­дна­н­ня до­зво­ляє без­по­се­ре­дньо в клі­єн­та, на по­лі про­ве­сти ді­а­гно­сти­ку ма­ши­ни, ви­яви­ти при­чи­ни не­по­лад­ки й усу­ну­ти її. Сер­ві­сна слу­жба ком­па­нії пра­цює в ре­жи­мі «24/7», тоб­то на­ша га­ря­ча лі­нія при­ймає за­яв­ки ці­ло­до­бо­во і без ви­хі­дних.

Крім то­го, є мо­жли­вість звер­ну­ти­ся до нас еле­ктрон­ною по­штою, і на­віть якщо це звер­не­н­ня при­йшло вно­чі, вже на ра­нок те­хні­чна до­по­мо­га ви­ру­шить до клі­єн­та. Най­дов­ший час ре­а­гу­ва­н­ня на за­яв­ку в будь-яко­му сер­ві­сно­му цен­трі «НФМ АГРО» — це «сьо­го­дні на зав­тра», хо­ча ча­сто ми ви­ко­ну­є­мо ре­мон­ти і «сьо­го­дні на сьо­го­дні». Та­кої опе­ра­тив­но­сті ро­бо­ти сер­ві­сної слу­жби не­ма в жо­дній ін­шій ком­па­нії. До то­го ж ми ви­ко­ну­є­мо об­слу­го­ву­ва­н­ня й ре­монт не ли­ше при­дба­них у нас ма­шин, а й усі­єї сіль­гос­пте­хні­ки, яка є в на­ших клі­єн­тів, зокре­ма й вжи­ва­ної. То­му впев­не­но мо­жу ска­за­ти, що сьо­го­дні на­ша ком­па­нія й на­ша сер­ві­сна слу­жба є най­кра­щи­ми в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.