������������� ��������

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНОЛОГІЇ -

« »

а під­ста­ві ана­лі­зу пред­став­ле­них на рин­ку роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що те­хно­ло­гі­чні вла­сти­во­сті цих ма­шин мо­жна роз­ши­ри­ти. І якщо роз­сі­ю­валь­ний ме­ха­нізм яв­ляє со­бою ва­рі­а­ції одно- та дво­ди­ско­вих «та­рі­лок» із рі­зною кіль­кі­стю ло­па­ток, то по­да­ча ма­те­рі­а­лу від­бу­ва­є­ться за­зви­чай під ді­єю си­ли тя­жі­н­ня й ре­гу­лю­є­ться зви­чай­ною за­слін­кою. Ви­хо­дя­чи із цьо­го, кон­стру­кто­ри за­про­по­ну­ва­ли кіль­ка гі­по­тез що­до по­кра­ще­н­ня кон­стру­кції роз­ки­да­ча:

• під­ви­ще­н­ня ро­бо­чої ши­ри­ни за­хва­ту ма­шин і по­лі­пше­н­ня яко­сті вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив і хім­ме­лі­о­ран­тів, осо­бли­во у на­пря­мі ру­ху ТТА, мо­жна отри­ма­ти, до­ся­гнув­ши рів­но­мір­ної по­да­чі до­брив шля­хом уве­де­н­ня в кон­стру­кцію транс­пор­те­ра-ви­рів­ню­ва­ча, який здій­снює рів­но­мір­не до­зу­ва­н­ня до­брив із транс­порт­ної те­хно­ло­гі­чної міс­тко­сті в жи­виль­ник роз­по­діль­но­го ор­га­на. Тоб­то в кон­стру­кцію ма­ши­ни про­по­ну­є­ться до­да­ти ви­рів­ню­валь­но-роз­по­діль­ний ме­ха­нізм;

• для роз­ши­ре­н­ня фун­кціо­наль­них мо­жли­во­стей ма­шин для вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив і хім­ме­лі­о­ран­тів і по­кра­ще­н­ня які­сних по­ка­зни­ків їх до­ціль­но обла­дну­ва­ти по­да­валь­но-ви­рів­ню­валь­ни­ми кон­ве­є­ра­ми, що пра­цю­ють у ре­жи­мі кон­ве­є­рів-за­ван­та­жу­ва­чів.

Прийня­та гі­по­те­за ре­а­лі­зо­ву­є­ться шля­хом мо­дер­ні­за­ції ма­ши­ни МРД-8 (рис.1), яка по­ля­гає в та­ких рі­ше­н­нях. Ма­ши­на скла­да­є­ться з ку­зо­ва з ви­пу­скною щі­ли­ною в за­дній стін­ці та пру­тко­во­го транс­пор­те­ра­жи­виль­ни­ка, ку­зов уста­нов­ле­но на ра­му з пнев­мо­ко­лі­сним хо­дом. На ма­ши­ну вста­нов­ле­но кон­ве­єр із по­во­ро­тним ме­ха­ні­змом, що ви­ко­нує по­да­валь­но-ви­рів­ню­валь­ну фун­кцію.

Він уста­нов­лю­є­ться бі­ля ви­пу­скної щі­ли­ни на вер­ти­каль­но­му й го­ри­зон­таль­но­му шар­ні­рах, щоб мо­жна бу­ло змі­ни­ти кут йо­го на­хи­лу. Під верх­нім кін­цем по­хи­ло­го транс­пор­те­ра вста­нов­ле­но ви­рів­ню­валь­ний бун­кер, під яким крі­пи­ться від­цен­тро­вий роз­сі­ю­валь­ний ме­ха­нізм. У ви­рів­ню­валь­но­му бун­ке­рі вста­нов­ле­но да­тчи­ки верх­ньо­го й ни­жньо­го рів­нів, які фун­кціо­наль­но з’єд­на­ні із си­сте­мою ке­ру­ва­н­ня по­хи­ло­го кон­ве­є­ра (транс­пор­те­ра), при­чо­му ро­бо­чий роз­сі­ю­валь­ний ме­ха­нізм за по­тре­би мо­жна де­мон­ту­ва­ти. По­хи­лий кон­ве­єр обла­дна­но ме­ха­ні­змом для здій­сне­н­ня йо­го по­во­ро­ту нав­ко­ло вер­ти­каль­ної осі.

Та­ке ви­ко­на­н­ня кон­стру­кції ма­ши­ни по­лі­пшує рів­но­мір­ність уне­се­н­ня до­брив і збіль­шує ши­ри­ну за­хва­ту. Крім то­го, ма­ши­ну мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для транс­пор­ту­ва­н­ня та за­ван­та­же­н­ня мі­не­раль­них до­брив, хі­мі­чних ме­лі­о­ран­тів, зер­на й ін­ших си­пких ма­те­рі­а­лів у ком­бі­но­ва­ні те­хно­ло­гі­чні ма­ши­ни й агре­га­ти, тоб­то во­на на­бу­ває біль­шої уні­вер­саль­но­сті, її те­хно­ло­гі­чні мо­жли­во­сті роз­ши­рю­ю­ться.

Зав­дя­ки то­му, що ви­со­та до­брив у ви­рів­ню­ва­чі змі­ню­є­ться в про­це­сі ро­бо­ти в не­ве­ли­ких ме­жах, це за­без­пе­чує по­стій­ну щіль­ність до­брив, які по­да­ю­ться до­за­то­ром на від­цен­тро­вий диск, що по­кра­щує рів­но­мір­ність уне­се­н­ня.

У ва­рі­ан­ті уні­вер­саль­ної ма­ши­ни для ви­ко­на­н­ня транс­порт­них ро­біт й опе­ра­ції

за­ван­та­же­н­ня те­хно­ло­гі­чних ма­те­рі­а­лів у бун­ке­ри ком­бі­но­ва­них ма­шин, сі­ва­лок то­що (рис. 2) ви­рів­ню­вач (11) і від­цен­тро­вий роз­сі­ю­валь­ний ор­ган де­мон­ту­ю­ться.

По­хи­лий кон­ве­єр мо­же вста­нов­лю­ва­ти­ся на кут до 60° до го­ри­зон­ту. За до­по­мо­гою ме­ха­ні­зму по­во­ро­ту він по­вер­та­є­ться на кут 180° у го­ри­зон­таль­ній пло­щи­ні шар­ні­ра­ми змін­ної дов­жи­ни та мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний у рі­зних те­хно­ло­гі­чних по­ло­же­н­нях під по­трі­бним ку­том до ма­ши­ни або до агре­га­та, у який тре­ба пе­ре­ван­та­жи­ти те­хно­ло­гі­чний ма­те­рі­ал. Пі­сля цьо­го вми­ка­є­ться при­від ме­ха­ні­змів ма­ши­ни й ви­ко­ну­є­ться ро­бо­чий про­цес роз­ван­та­же­н­ня або пе­ре­ван­та­же­н­ня. Під час ви­ко­на­н­ня транс­порт­них і пе­ре­ван­та­жу­валь­них ро­біт шар­нір­но за­крі­пле­ний від­цен­тро­вий роз­сі­ю­валь­ний ме­ха­нізм де­мон­ту­є­ться за до­по­мо­гою ав­тоз­ще­пле­н­ня.

Від­цен­тро­вий роз­сі­ю­валь­ний ме­ха­нізм мі­стить до­да­тко­во вві­мкне­ний дру­гий вер­ти­каль­но змі­ще­ний від­цен­тро­вий роз­сі­ю­валь­ний диск. На ро­бо­чо­му бо­ці ко­жно­го з ди­сків за­крі­пле­но по дві ло­па­тки рі­зної дов­жи­ни.

Оби­два від­цен­тро­ві роз­сі­ю­валь­ні ди­ски роз­мі­ще­но на одній вер­ти­каль­ній осі й обер­та­ю­ться з рі­зни­ми ку­то­ви­ми швид­ко­стя­ми.

Те­хно­ло­гі­чний про­цес ро­бо­ти ме­ха­ні­зму та­кої кон­стру­кції пе­ред­ба­чає, що на ло­па­тки ди­сків над­хо­дять рі­зні (роз­ра­хо­ва­ні для ко­жної із них) ма­си до­брив. Во­ни за­хо­плю­ю­ться й роз­сі­ва­ю­ться ло­па­тка­ми ди­сків, які обер­та­ю­ться з рі­зни­ми ку­то­ви­ми швид­ко­стя­ми, що за­без­пе­чує під­ви­ще­н­ня рів­но­мір­но­сті їх роз­сі­ва­н­ня шля­хом на­кла­да­н­ня по­то­ків те­хно­ло­гі­чно­го ма­те­рі­а­лу й збіль­ше­н­ня ро­бо­чої ши­ри­ни за­хва­ту че­рез збіль­ше­н­ня ку­то­вої швид­ко­сті ди­ска (рис.3).

Від­цен­тро­вий ме­ха­нізм ма­ши­ни для роз­сі­ва­н­ня мі­не­раль­них до­брив (рис. 3, а) вми­кає ра­му (1) із при­стро­я­ми (2) для її з’єд­на­н­ня з на­чі­пною си­сте­мою ТТМ. На ра­мі (1) за­крі­пле­но бун­кер (3), ви­ко­на­ний у ви­гля­ді зрі­за­ної чо­ти­ри­ку­тної пі­ра­мі­ди, вста­нов­ле­ної мен­шою осно­вою до­ни­зу, яка є йо­го дни­щем (4). Під дни­щем (4) роз­мі­ще­но два роз­сі­ю­валь­них ди­ски (5), які кі­не­ма- ти­чно з’єд­на­ні з енер­ге­ти­чним ме­ха­ні­змом при­во­ду їх в обер­таль­ний рух, на­при­клад, гі­дро­дви­гу­ном (6). На ро­бо­чо­му (верх­ньо­му) бо­ці ко­жно­го з ди­сків (5) за­крі­пле­но по дві ло­па­тки рі­зної дов­жи­ни — дов­ша (7) і ко­ро­тша (8). При­чо­му ло­па­тки (7) і (8) за­крі­пле­но не си­ме­три­чно до цен­трів ди­сків (5), а кут між дов­шою (7) і ко­ро­тшою (8) ло­па­тка­ми, ви­мі­ря­ний у на­прям­ку обер­та­н­ня ди­ска (5), біль­ший за кут між ко­ро­тшою (8) і дов­шою (7) ло­па­тка­ми, ви­мі­ря­но­го у то­му са­мо­му на­прям­ку. Дни­ще (4) обла­дна­но дво­ма до­за­то­ра­ми, ви­ко­на­ни­ми у ви­гля­ді ви­пу­скних отво­рів (9) і (10), та ре­гу­лю­валь­ною за­слін­кою (11). Енер­ге­ти­чний ме­ха­нізм при­во­ду ди­сків в обер­таль­ний рух (гі­дро­дви­гун) з’єд­на­ний із ве­ду­чим ва­лом при­во­да (14), який уста­нов­ле­но у ни­жній (17) і верх­ній (19) опо­рах. роз­сі­ю­валь­ні ди­ски (5) уста­нов­ле­но на ве­де­них ва­лах (12) і (13): ни­жній — на пу­сто­ті­ло­му ве­де­но­му ва­лу (12) і при­во­ди­ться в рух від ве­ду­чо­го ва­ла зуб­ча­стою пе­ре­да­чею при­во­да ни­жньо­го ди­ска (16), верх­ній — на ве­де­но­му ва­лу (13) і при­во­ди­ться в рух від ве­ду­чо­го ва­ла зуб­ча­стою пе­ре­да­чею при­во­да верх­ньо­го ди­ска (15). Ве­де­ні ва­ли вста­нов­ле­но в ни­жній (18) і верх­ній опо­рах (20).

Пра­цює ме­ха­нізм ма­ши­ни та­ким чи­ном.

Під час її ру­ху по­лем із за­ван­та­же­ни­ми до­бри­ва­ми і вві­мкне­ним ва­лом від­бо­ру по­ту­жно­сті тра­кто­ра роз­сі­ю­валь­ні ди­ски че­рез зуб­ча­сті пе­ре­да­чі при­во­ду че­рез ве­ду­чий і ве­де­ні ва­ли при­во­дя­ться в рух й обер­та­ю­ться. До­бри­ва й ін­ші те­хно­ло-

гі­чні ма­те­рі­а­ли по­да­ю­ться з бун­ке­ра че­рез ви­пу­скні отво­ри (9 і 10), а нор­ма вне­се­н­ня ре­гу­лю­є­ться за­слін­ка­ми. До­бри­ва рів­но­мір­но по­да­ю­ться на ди­ски (5), де їх за­хо­плю­ють ло­па­тки (7 і 8), втя­гу­ють в обер­таль­ний рух і зав­дя­ки від­цен­тро­вим си­лам із при­швид­ше­н­ням ру­ха­ю­ться по цих ло­па­тках від цен­тра ди­ска (5) до йо­го пе­ри­фе­рії.

На по­верх­ні ко­жно­го ди­ска змон­то­ва­но пло­скі ло­па­тки, що роз­мі­ще­ні ра­ді­аль­но або з від­хи­ле­н­ням від ра­ді­аль­но­го на­прям­ку на кут ±10–15°. Ро­бо­чий про­цес та­ко­го апа­ра­та скла­да­є­ться з двох фаз: від­но­сно­го пе­ре­мі­ще­н­ня гра­нул по ди­ску й віль­но­го по­льо­ту під ді­єю на­да­ної їм кі­не­ти­чної енер­гії й ді­ю­чо­го при­швид­ше­н­ня віль­но­го па­ді­н­ня.

Шар до­брив по­да­є­ться до скреб­ків-на­прям­ля­чів зав­дя­ки си­лі тер­тя, до­ста­тній для то­го, щоб пе­ре­да­ти гра­ну­лам обер­таль­ний рух ра­зом із ди­ском. Са­мо­віль­ний рух до­брив у ра­ді­аль­но­му на­прям­ку не до­пу­ска­є­ться

Ви­снов­ки та пер­спе­кти­ви подаль­ших до­слі­джень. Кон­стру­кція транс­порт­но-те­хно­ло­гі­чної ма­ши­ни за­без­пе­чує по­лі­пше­н­ня яко­сті ви­ко­на­н­ня ро­біт, роз­ши­ре­н­ня її те­хно­ло­гі­чних і фун­кціо­наль­них мо­жли­во­стей і по­лі­пше­н­ня те­хні­ко-еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків агре­га­та. На­да­лі по­трі­бно до­слі­ди­ти по­ка­зни­ки на­дій­но­сті й уто­чни­ти ре­жим­ні та те­хно­ло­гі­чні па­ра­ме­три ро­бо­ти ма­ши­ни, ви­зна­чи­ти те­хні­ко-еко­но­мі­чні й екс­плу­а­та­цій­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки ТТМ.

Рис. 1. Уні­вер­саль­на транс­порт­но-те­хно­ло­гі­чна ма­ши­на в ре­жи­мі роз­сі­ва­н­ня: 1 — ра­ма; 2 — ве­де­ний вал; 3 — опор­ні ко­ле­са; 4 — ку­зов; 5 — дни­ще; 6 — лан­ка жи­виль­ни­ка-транс­пор­те­ра; 7 — ве­де­ний вал; 8 — жо­лоб; 9 — ло­па­тки; 10 — від­цен­тро­вий диск; 11 — ви­рів­ню­вач; 12 — гі­драв­лі­чний при­від; 13 — по­хи­лий кон­ве­єр; 14 — шар­нір; 15 — за­дня стін­ка ку­зо­ва; 16 — про­пу­скна щі­ли­на; 17 — за­слін­ка

Рис. 2. Уні­вер­саль­на транс­порт­но-те­хно­ло­гі­чна ма­ши­на в ре­жи­мі за­ван­та­жу­ва­ча

Рис. 3. Схе­ма дво­ди­ско­во­го від­цен­тро­во­го ме­ха­ні­зму: а — кон­стру­ктив­на схе­ма дво­ди­ско­во­го від­цен­тро­во­го ме­ха­ні­зму ма­ши­ни для роз­сі­ва­н­ня мі­не­раль­них до­брив, зер­на й ін­ших гра­ну­льо­ва­них і си­пу­чих ма­те­рі­а­лів — вид збо­ку; б — схе­ма про­це­су роз­сі­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го ма­те­рі­а­лу дво­ди­ско­вим ме­ха­ні­змом

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.