Ві­тчи­зня­ний спирт бу­де де­шев­шим

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Ки­тай­ська ком­па­нія Beijing HUAFU Engeneering Co., Ltd здій­снить мо­дер­ні­за­цію Ло­па­тин­сько­го, Ста­ро­ни­ба­сько­го та Су­хо­діль­сько­го МПД «Укр­спир­ту». Для цьо­го між нею, ДП «Укр­спирт» і Дер­жав­ною ін­но­ва­цій­но фі­нан­со­во-кре­ди­тною уста­но­вою бу­ло укла­де­но ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю. Зокре­ма, пе­ред­ба­ча­є­ться впро­ва­ди­ти енер­го­о­ща­дні те­хно­ло­гії, зав­дя­ки яким спо­жи­ва­н­ня га­зу мо­же бу­ти ско­ро­че­но удві­чі-втри­чі. Це сут­тє­во впли­не на со­бі­вар­тість го­то­вої про­ду­кції та зро­бить її кон­ку­рен­то­спро­мо­жною на вну­трі­шньо­му та зов­ні­шніх рин­ках. У 2017 ро­ці Укра­ї­на ім­пор­ту­ва­ла близь­ко 2 млн де­ка­літ- рів спир­тов­мі­сних те­хні­чних рі­дин і 9,5 млн де­ка­лі­трів ме­та­но­лу для по­треб га­зо­ви­до­був­ної про­ми­сло­во­сті, то­ді як про­ду­кція та по­ту­жно­сті укра­їн­ських ви­ро­бництв не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться пов­ною мі­рою. То­рік «Укр­спирт» ви­ро­бив 9,1 млн де­ка­лі­трів спир­ту за те­хні­чної спро­мо­жно­сті ви­ро­бля­ти до 30 млн ці­єї про­ду­кції на рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.