«УкрМіл­кІн­вест» ін­ве­сту­вав у ство­ре­н­ня двох сі­мей­них ферм

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

У Хмель­ни­цькій обла­сті від­кри­ли дві сі­мей­них мо­ло­чних фер­ми: «Сві­та­нок» — у го­спо­дар­стві Те­тя­ни та Ми­хай­ла Юр­чу­ків у се­лі То­по­ри та «Лі­со­ва пі­сня» — у го­спо­дар­стві Бо­ри­са й Іри­ни Гу­ме­ню­ків у се­лі По­ко­щів­ка Ізя­слав­сько­го ра­йо­ну. Для фун­кціо­ну­ва­н­ня сі­мей­ної мо­ло­чної фер­ми «Сві­та­нок» бу­ло збу­до­ва­но но­вий ко­рів­ник, а для «Лі­со­вої пі­сні» мо­дер­ні­зо­ва­но ста­ре при­мі­ще­н­ня. Для обох ферм при­дба­ли су­ча­сне уста­тку­ва­н­ня: до­ї­ль­ний апа­рат, хо­ло­диль­не обла­дна­н­ня для охо­ло­дже­н­ня та збе­рі­га­н­ня мо­ло­ка. Кре­дит за спри­я­н­ня кла­сте­ра «На­ту­раль­не мо­ло­ко» на­да­ло ТзОВ «УкрМіл­кІн­вест», яке у цій спра­ві ви­сту­пи­ло ін­ве­сто­ром і рів­но­прав­ним

із фер­ме­ра­ми бі­знес-пар­тне­ром. Крім то­го, за кре­ди­тні ко­шти «УкрМіл­кІн­ве­сту» го­спо­да­рі при­дба­ли мо­ло­чних ко­рів. Ро­ди­на Юр­чу­ків до вла­сних дев’яти ко­рів при­дба­ла ще сім, а ро­ди­на Гу­ме­ню­ків до вла­сних п’яти — ще шість ко­рів. За ко­жен ви­ро­бле­ний у сі­мей­ній мо­ло­чній фер­мі літр мо­ло­ка «УкрМіл­кІн­вест» до се­ре­дньої ці­ни в ре­гіо­ні до­пла­чу­ва­ти­ме в се­ре­дньо­му май­же 1 грн, якщо до­три­му­ва­ти­му­ться па­ра­ме­три яко­сті мо­ло­ка. Ком­па­нія пла­нує що­ден­но отри­му­ва­ти не мен­ше як 150 л мо­ло­ка від сі­мей­ної фер­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.