Ва­силь Дми­трен­ко,

агро­ном СТОВ «При­дні­пров­ський край» (Чер­ка­ська обл.)

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

Бу­ло ду­же ці­ка­во по­хо­ди­ти по до­слі­дних ді­лян­ках, по­ди­ви­ти­ся, яка гру­па гі­бри­дів най­кра­ща, ді­зна­ти­ся но­ве про те­хно­ло­гії обро­бі­тку, жив­ле­н­ня, за­хи­сту. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, на­сі­н­ня DEKALB від ком­па­нії «Мон­сан­то» — це най­кра­ще на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні і за які­стю, і за вро­жай-

ні­стю. І я ду­маю, що не тіль­ки в Укра­ї­ні во­но най­кра­ще. В мо­є­му під­по­ряд­ку­ван­ні в го­спо­дар­стві 2,3 тис. ге­кта­рів ку­ку­ру­дзи, з яких біль­ше ніж на ти­ся­чі ге­кта­рів ми сі­є­мо гі­бри­ди DEKALB. Ще та­кож ко­ри­сту­є­мо­ся гі­бри­да­ми від ком­па­нії «Єв­ра­ліс». Від­да­є­мо пе­ре­ва­гу се­ре­дньо­сти­глим сор­там, цьо­го ро­ку спо­ді­ва­є­мо­ся зі­бра­ти в се­ре­дньо­му 120–130 ц/га. А у 2016-му гі­брид ДКС 4590 по­ка­зав уро­жай­ність 127 ц/га.

По­до­ба­є­ться, що «Мон­сан­то-Укра­ї­на» су­про­во­джує по­сі­ви сво­їх гі­бри­дів: якщо тре­ба, мо­же­мо зав­жди отри­ма­ти кон­суль­та­ції те­ле­фо­ном, а дві­чі про­тя­гом цьо­го ро­ку агро­но­ми­кон­суль­тан­ти ком­па­нії при­їжджа­ли до нас осо­би­сто — про­во­ди­ли з ни­ми спіль­ний огляд по­лів, отри­ма­ли ду­же слу­шні ре­ко­мен­да­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.