Ві­та­лій ОЛЕКСІЄНКО, ме­не­джер із про­да­жу сіль­гос­пте­хні­ки ком­па­нії «Ері­дон Тех»

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНОЛОГІЇ -

«Сьо­го­дні го­спо­дар­ство тіль­ки роз­по­ча­ло екс­плу­а­та­цію си­стем кар­ту­ва­н­ня вро­жай­но­сті. Зві­сно, що ви­ни­кає ба­га­то за­пи­тань що­до ро­бо­ти обла­дна­н­ня та подаль­шої оброб­ки отри­ма­ної ін­фор­ма­ції. То­му ми вже за­пла­ну­ва­ли на ба­зі го­спо­дар­ства про­ве­сти на­вча­н­ня, де біль­ше ува­ги бу­де при­ді­ле­но са­ме пра­кти­чним за­ня­т­тям. І всі за­пи­та­н­ня, що ви­ни­ка­ють під час екс­плу­а­та­ції си­сте­ми, бу­дуть ура­хо­ва­ні й від­пра­цьо­ва­ні. Опе­ра­то­ра по­трі­бно на­вчи­ти пра­цю­ва­ти із си­сте­мою, а на це по­трі­бен час. На­віть якщо зі зви­чай­ним ав­то­пі­ло­том у ба­га­тьох ви­ни­ка­ли тру­дно­щі, то си­сте­ма кар­ту­ва­н­ня вро­жай­но­сті та­кож по­тре­бує під­го­тов­ки ко­ри­сту­ва­чів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.