Сер­гій Вер­би­цький, ме­ха­ні­за­тор ПП «По­кров­ське»

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНОЛОГІЇ -

— Об­слу­го­ву­ва­н­ня сі­вал­ки Rapid ду­же про­сте, ні­чо­го скла­дно­го в ро­бо­ті з нею я не ба­чу. За­ван­та­жив­ся — і пра­цю­єш со­бі. Одно­го за­ван­та­же­н­ня ви­ста­чає при­бли­зно на 6–8 ге­кта­рів. Якщо ви­ни­ка­ють якісь за­пи­та­н­ня, сер­ві­сна слу­жба

ком­па­нії Väderstad у будь-який час го­то­ва при­йти на до­по­мо­гу. Про­те ми по­ки що не звер­та­лись із пи­та­н­ня­ми екс­плу­а­та­ції. Ре­мон­ту­ва­ти ні­чо­го не до­во­ди­ло­ся — те­хні­ка ще но­ва й від­пра­цю­ва­ла не так ба­га­то. На 4-ме­тро­вій сі­вал­ці ви­тра­ти па­ли­ва ста­нов­лять при­бли­зно 10 л/га, але це не зав­жди так — усе за­ле­жить від гли­би­ни ви­сі­ву та ста­ну ґрун­ту. Це вра­хо­ву­ю­чи те, що сі­вал­ка ви­ко­нує за один про­хід під­го­тов­ку верх­ньо­го ша­ру, вне­се­н­ня до­брив, ви­сів на­сі­н­ня, при­ко­чу­ва­н­ня і за­муль­чо­ву­ва­н­ня штри­гель­ною бо­ро­ною верх­ньо­го на­дна­сін­нє­во­го ша­ру дрі­бно­гру­до­чку­ва­тою стру­кту­рою ґрун­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.