100 днів ре­зуль­та­тів ре­фор­му­ва­н­ня рин­ку ОСЦПВ

Ukraine Business Review - - Влада та суспільство -

18 бе­ре­зня 2015 ро­ку від­бу­ла­ся прес-кон­фе­рен­ція, при­свя­че­на 100 дням ре­зуль­та­тів ре­фор­му­ва­н­ня рин­ку обов'яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня ав­то­ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті (ОСЦПВ). Про стан впро­ва­дже­н­ня ре­форм на цьо­му рин­ку відзві­ту­ва­ли Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор МТСБУ Во­ло­ди­мир Шев­чен­ко та Пре­зи­дент МТСБУ Юрій Гри­шан. «Ді­яль­ність МТСБУ за остан­ні 100 днів бу­ла при­свя­че­на ма­кси­маль­ній гар­мо­ні­за­ції ді­яль­но­сті Бю­ро та всьо­го стра­хо­во­го рин­ку з європейськими прин­ци­па­ми, усу­нен­ню по­пе­ре­дніх ко­ру­пцій­них схем, за­без­пе­чен­ню пу­блі­чно­сті та про­зо­ро­сті йо­го ді­яль­но­сті», – на­го­ло­сив Во­ло­ди­мир Шев­чен­ко. Удо­ско­на­ле­н­ня рин­ку ОСЦПВ від­бу­ва­є­ться за кіль­ко­ма на­пря­ма­ми, а са­ме: • впро­ва­дже­н­ня прин­ци­пів ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті МТСБУ; • впро­ва­дже­н­ня прин­ци­пів кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня МТСБУ; • за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму «зв'язу­ва­н­ня ко­штів»; • удо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми, впро­ва­дже­н­ня онов­ле­но­го пе­ре­лі­ку та прин­ци­пів фор­му­ва­н­ня по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті чле­нів МТСБУ; • впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми «Еле­ктрон­ний по­ліс»; • удо­ско­на­ле­н­ня та­ри­фної по­лі­ти­ки з орі­єн­та­ці­єю на пе­ре­хід до віль­но­го ці­но­утво­ре­н­ня; • ство­ре­н­ня ор­га­ні­за­цій­но-нор­ма­тив­них пе­ред­умов до впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми «пря­мо­го вре­гу­лю­ва­н­ня». • ство­ре­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми здій­сне­н­ня ре­гла­мен­тних ви­плат. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор МТСБУ за­зна­чив, що в Бю­ро ство­ре­но ме­ха­нізм управ­лі­н­ня цен­тра­лі­зо­ва­ни­ми фон­да­ми, вве­де­на еле­ктрон­на бір­жа ре­сур­сів, за­пу­ще­на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­гра­ма. Так, рі­ше­н­ня по роз­мі­щен­ню ко­штів МТСБУ в укра­їн­ських бан­ках при­ймає ви­клю­чно Пре­зи­дія за по­да­н­ням Ін­ве­сти­цій­но­го ко­мі­те­ту МТСБУ. Крім то­го, Бю­ро при­пи­ни­ло спів­пра­цю з де­ся­тка­ми СТО, на яких ра­ні­ше ре­ко­мен­ду­ва­ло­ся ре­мон­ту­ва­ти ав­то­транс­порт по­стра­жда­лих і на­ла­го­джує ме­ха­нізм пе­ре­ра­ху­ва­н­ня від­шко­ду­вань на кар­тки клі­єн­тів, а та­кож за­про­ва­ди­ло ме­ха­нізм кон­тро­лю за ре­гла­мен­тни­ми ви­пла­та­ми. Пре­зи­дент МТСБУ Юрій Гри­шан при­ді­лив ува­гу до­ся­гне­н­ням та ре­зуль­та­там ро­бо­ти Пре­зи­дії МТСБУ з гру­дня 2014 ро­ку по бе­ре­зень 2015 ро­ку, се­ред яких: прийня­т­тя По­ло­же­н­ня «що­до зв'язу­ва­н­ня ре­зер­вів», ре­а­лі­за­ція яко­го до­зво­лить зни­зи­ти демпінг і отри­ма­ти до­да­тко­ві га­ран­тії по май­бу­тніх ви­пла­тах; прийня­т­тя та узго­дже­н­ня з Ко­ор­ди­на­цій­ною Ра­дою МТСБУ змін до По­ло­же­н­ня про цен­тра­лі­зо­ва­ні стра­хо­ві ре­зерв­ні фон­ди в ча­сти­ні фі­ксу­ва­н­ня та їх по­пов­не­н­ня на да­ту всту­пу в дію змін до За­ко­ну про ОСЦПВ від 04.11.2012 р., що до­зво­ли­ло не допу­сти­ти ви­хо­ду з рин­ку зна­чної кіль­ко­сті ком­па­ній і збіль­ше­н­ня не­ви­плат клі­єн­там. Крім то­го, ва­жли­вою є роз­роб­ка та впро­ва­дже­н­ня По­ло­же­н­ня про кор­по­ра­тив­не управ­лі­н­ня МТСБУ, яке вста­нов­лює ре­гла­мент ро­бо­ти Пре­зи­дії, ко­мі­те­тів, ре­фор­мує си­сте­му управ­лі­н­ня в ці­ло­му. «За та­кий ко­ро­ткий тер­мін – 100 днів – нам вда­ло­ся нор­ма­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту на рин­ку, роз­ро­би­ти ва­жли­ві за­ко­но­дав­чі та нор­ма­тив­ні змі­ни, які до­зво­лять під­ви­щи­ти рі­вень укра­їн­сько­го рин­ку ОСЦПВ до єв­ро­пей­сько­го рів­ня до се­ре­ди­ни 2016 ро­ку», – під­су­мо­ву­ю­чи, за­зна­чив Юрій Гри­шан. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор та Пре­зи­дент МТСБУ на­го­ло­си­ли, що ре­а­лі­за­ція всіх зга­да­них за­хо­дів мо­жли­ва при кон­стру­ктив­ній під­трим­ці ре­гу­ля­то­ра та спіль­них зу­си­л­лях всіх за­ці­кав­ле­них уча­сни­ків рин­ку шля­хом чі­тко­го вста­нов­ле­н­ня зон від­по­від­аль­но­сті ко­жно­го у за­галь­ній спра­ві для ство­ре­н­ня ста­біль­них, про­зо­рих умов здій­сне­н­ня обов'яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті ав­то­вла­сни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.