Дми­тро КРЕ­ПАК: «Не мо­жна го­во­ри­ти про ма­со­ву не­до­ві­ру до банків»

Ukraine Business Review - - Від першої особи -

який еко­но­мі­сти на­зи­ва­ють «moral hazard». Що в бу­кваль­но­му пе­ре­кла­ді озна­чає – «мо­раль­ний ри­зик». Цей ефект ви­ни­кає, ко­ли про­ща­ю­ться бор­ги або змен­шу­є­ться від­по­від­аль­ність бор­жни­ка за не­по­вер­не­н­ня сво­го бор­гу. Пі­сля цьо­го у су­спіль­ства ви­ни­кає від­чу­т­тя, що якщо ду­же не хо­че­ться, то в прин­ци­пі мо­жна бор­ги і не по­вер­та­ти, оскіль­ки це не тя­гне за со­бою сер­йо­зної від­по­від­аль­но­сті. Якщо в якійсь кра­ї­ні з’яв­ля­є­ться ефект «moral hazard», то бан­ків­ська си­сте­ма швид­ко ги­не. То­му роз­ви­ну­ті кра­ї­ни ні­ко­ли не гра­ють з во­гнем – во­ни чі­тко ро­зу­мі­ють, що по­пу­лізм за­кін­чи­ться кра­хом, якщо не­по­вер­не­н­ня бор­гу «ні­чим не бо­лить».

– На за­кін­че­н­ня: бе­зу­мов­но,одним з по­ка­зни­ків то­го, що бан­ків­ський се­ктор ли­хо­ма­нить, є сьо­го­дні від­тік вкла­дів на­се­ле­н­ня. Чи при­пи­ни­ться най­ближ­чим ча­сом ця тен­ден­ція? За дум­кою екс­пер­тів, на­ша кра­ї­на спо­ді­ва­є­ться на фі­нан­со­ву до­по­мо­гу За­хо­ду, і то­ді бан­ків­ська си­сте­ма за рік­пів­то­ра ста­бі­лі­зу­є­ться. Яка Ва­ша дум­ка з цьо­го при­во­ду? – Бан­ків­ська си­сте­ма не ста­бі­лі­зу­є­ться до­ти, до­ки не ви­йде з гли­бо­ко­го пі­ке вся еко­но­мі­ка кра­ї­ни. Не мо­же бу­ти ста­біль­но­сті фі­нан­со­во­го се­кто­ра, ко­ли еко­но­мі­ка на ме­жі банкрутства. В пер­шу чер­гу, уря­ду не­об­хі­дно ста­бі­лі­зу­ва­ти бю­джет, ра­ди­каль­но ско­ро­тив­ши йо­го ви­тра­ти. Тре­ба ско­ро­ти­ти дер­жав­ний регуляторний апа­рат ра­зом із зай­ви­ми фун­кці­я­ми. То­ді еко­но­мі­ка змо­же віль­но ди­ха­ти та роз­ви­ва­ти­ся. На жаль, в Укра­ї­ни вже не­має ча­су на еко­но­мі­чний роз­ви­ток тіль­ки вла­сни­ми си­ла­ми. Стра­те­гі­єю еко­но­мі­чно­го ви­жи­ва­н­ня кра­ї­ни по­вин­но ста­ти за­лу­че­н­ня іно­зем­них ви­ро­бни­чих ін­ве­сто­рів. Во­ни мо­жуть швид­ко ство­ри­ти які­сні ро­бо­чі мі­сця, які нам так по­трі­бні, оскіль­ки вже ма­ють кон­ку­рен­тний то­вар та рин­ки збу­ту. Крім то­го, во­ни бу­дуть за­во­ди­ти в Укра­ї­ну так не­об­хі­дну нам ва­лю­ту – спо­ча­тку як ін­ве­сти­ції, а по­тім як екс­порт­ну ви­ру­чку. З ча­сом роз­ви­не­ться і наш ма­лий бі­знес, і то­ді ми змо­же­мо кон­ку­ру­ва­ти та екс­пор­ту­ва­ти в не­об­хі­дних мас­шта­бах вже су­то укра­їн­ську про­ду­кцію. Все, що не­об­хі­дно для вну­трі­шньої ста­біль­но­сті бан­ків­ської си­сте­ми, На­ціо­наль­ний банк вже ро­бить, в пер­шу чер­гу очи­щу­ю­чи се­ктор від не­жит­тє­зда­тних і так зва­них «ки­шень­ко­вих» банків.

Пі­дго­ту­вав Сер­гій РОЖИН (Львів)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.