Не

Ukraine Business Review - - Від першої особи -

– Па­не Дми­тро! На по­ча­тку до­зволь­те при­ві­та­ти Вас із тим, що Нац­банк офі­цій­но від­ніс «Кредобанк» за об­ся­гом опе­ра­цій за 2014 рік до 35 про­від­них банків Укра­ї­ни. А за про­гно­зною вер­сі­єю жур­на­лу Forbes (Укра­ї­на) він очо­лив рей­тинг най­більш жит­тє­зда­тних банків Укра­ї­ни на 2015 рік. От­же не­зва­жа­ю­чи на минулорічні по­тря­сі­н­ня, Ваш банк та­ки успі­шно роз­ви­вав­ся й, га­даю, про­дов­жує роз­ви­ва­ти­ся да­лі. – Справ­ді, ми­ну­лий рік був до­ста­тньо успі­шним для «Кре­до­бан­ку». Ди­на­мі­ка ро­сту акти­вів бан­ку бу­ла у 12 ра­зів ви­щою за ри­нок – за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку акти­ви бан­ку зро­сли на 38%, то­ді як акти­ви бан­ків­сько­го се­кто­ра Укра­ї­ни зро­сли ли­ше на 3%. Са­ме ця ди­на­мі­ка до­зво­ли­ла «Кре­до­бан­ку» увійти в чи­сло 35 най­біль­ших банків кра­ї­ни та по­вер­ну­ти­ся до ІІ гру­пи «Ве­ли­кі бан­ки» за кла­си­фі­ка­ці­єю НБУ. За ми­ну­лий рік банк став одним із лі­де­рів укра­їн­сько­го рин­ку ав­то­кре­ди­ту­ва­н­ня, а су­мар­ний об­сяг ви­да­них бан­ком ав­то­кре­ди­тів за три остан­ніх ро­ки пе­ре­ви­щив 1 млрд. грн. Темп при­ро­сту за­галь­но­го кре­ди­тно­го порт­фе­лю (24%) пра­кти­чно удві­чі ви­пе­ре­див при­ріст кре­ди­тно­го порт­фе­лю се­кто­ра (13%), при цьо­му кре­ди­тний порт­фель 2014 ро­ку ха­ра­кте­ри­зу­є­ться до­ста­тньо які­сни­ми па­ра­ме­тра­ми кре­ди­тно­го ри­зи­ку. Є при­ріст і в ко­штах – зав­дя­ки то­му, що де­да­лі біль­ше кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів та при­ва­тних під­при­єм­ців при­йма­ють рі­ше­н­ня про змі­ну об­слу­го­ву­ю­чо­го бан­ку на ко­ристь банків з єв­ро­пей­ським ка­пі­та­лом, за­ли­шки на ра­хун­ках юри­ди­чних осіб в «Кре­до­бан­ку» за 2014 рік збіль­ши­лись від­ра­зу на 76%, або на 720 млн. грн.

– Не­що­дав­но НБУ на­го­ло­сив, що бан­ки про­сто пра­гнуть ухи­ ли­ти­ся від зна­чних фі­нан­со­вих ри­зи­ків че­рез від­су­тність пла­то­спро­мо­жних по­зи­чаль­ни­ків. Що Ви ду­ма­є­те з цьо­го при­во­ду? – Будь-який банк в будь-якій кра­ї­ні не мо­же дов­го існу­ва­ти без кре­ди­ту­ва­н­ня – це осно­ва йо­го жит­тє­ді­яль­но­сті. То­му не мо­жна го­во­ри­ти про те, що бан­ки «ухи­ля­ю­ться» від то­го, чим во­ни «ди­ха­ють» – тоб­то від кре­ди­ту­ва­н­ня. Те, що ці­на кре­ди­ту сьо­го­дні до­сить ви­со­ка – факт. Але во­на за­ле­жить від ін­фля­ції та ри­зи­ків: банк за­лу­чає гро­ші клі­єн­тів на де­по­зит за ці­ну ін­фля­ції + ці­на ри­зи­ку для клі­єн­та + те, що він хо­че за­ро­би­ти по­над ін­фля­цію. До ці­ни де­по­зи­ту банк до­дає ці­ну ри­зи­ку то­го, що клі­єнт не по­вер­не кре­дит, та мар­жу на по­кри­т­тя вла­сних ви­трат. То­му від­штов­ху­ю­чись від ін­фля­ції біль­ше 20%, го­во­ри­ти про «де­ше­ві» кре­ди­ти не мо­жна. Тіль­ки обме­же­на кіль­кість клі­єн­тів мо­же до­зво­ли­ти со­бі та­ку ці­ну. «Кредобанк» про­дов­жує актив­но кре­ди­ту­ва­ти на­дій­них по­зи­чаль­ни­ків з рі­зних се­гмен­тів рин­ку – су­ку­пний про­даж но­вих кре­ди­тів бан­ку за ми­ну­лий рік пе­ре­ви­щив 1,98 млрд. грн., що на 16% ви­ще по­рів­ня­но з 2013 ро­ком.

– На сьо­го­дні у ві­тчи­зня­них фі­н­уста­но­вах за­ли­ша­є­ться все мен­ше гро­шей. Ли­ше ми­ну­ло­річ з банків бу­ло ви­ве­де­но май­же тре­ти­ну за­оща­джень. І ця тен­ден­ція три­ває й у ро­ці ни­ні­шньо­му. В чо­му, на Ваш по­гляд, при­чи­на ма­со­вої не­до­ві­ри на­се­ле­н­ня до ві­тчи­зня­них фі­нан­со­вих уста­нов і як її по­до­ла­ти? – Не мо­жна го­во­ри­ти про ма­со­ву не­до­ві­ру до всіх банків. Є укра­їн­ські бан­ки з за­хі­дно­єв­ро­пей­ським ка­пі­та­лом, в то­му чи­слі й «Кредобанк», які при будь-яко­му ДО­ВІД­КА: ПАТ «Кредобанк» ство­ре­но у Льво­ві та за­ре­є­стро­ва­но у Дер­жав­но­му бан­ку ко­ли­шньо­го СРСР 14 трав­ня 1990 р. У НБУ Банк пе­ре­ре­є­стро­ва­но 14 жов­тня 1991 ро­ку. До 2002 ро­ку він був ві­до­мий як АТ «За­хі­дно-Український Ко­мер­цій­ний Банк», а з ли­пня 2003 р. до 1 бе­ре­зня 2006 р. вже як АТ «Кре­дит Банк (Укра­ї­на)». На да­ний час банк є пу­блі­чним акціо­нер­ним то­ва­ри­ством (ПАТ) «Кредобанк» «Кредобанк» – це банк з най­біль­шою поль­ською ін­ве­сти­цій­ною скла­до­вою у бан­ків­ській си­сте­мі Укра­ї­ни. На сьо­го­дні у стру­кту­рі акціо­нер­но­го ка­пі­та­лу бан­ку ін­ве­сти­ції стра­те­гі­чно­го акціо­не­ра скла­да­ють 99,6%. «Кредобанк» – член Асо­ці­а­ції укра­їн­ських банків, Пер­шої Фон­до­вої Тор­го­вель­ної Си­сте­ми, Ки­їв­ської мі­жбан­ків­ської ва­лю­тної бір­жі та між­на­ро­дних пла­ті­жних си­стем Europay Іnternatі­onal і Vі­sa Іnternatі­onal, Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб.

роз­ви­тку по­дій бу­дуть жи­ти та ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред клі­єн­та­ми. Це під­твер­ди­ли як по­пе­ре­дні бан­ків­ські кри­зи, так і ни­ні­шня ситуація в се­кто­рі. Клі­єн­ти це до­бре ро­зу­мі­ють та ці­ну­ють. Ни­ні я біль­ше ба­чу не­до­ві­ру, по-пер­ше, до на­ціо­наль­ної ва­лю­ти – якщо лю­ди пе­ре­ко­на­ні, що бу­де чер­го­ва зна­чна де­валь­ва­ція, важ­ко пе­ре­ко­на­ти їх три­ма­ти гро­ші в грив­ні на де­по­зи­ті, бо во­ни во­лі­ють зня­ти їх та при­дба­ти го­тів­ко­ву ва­лю­ту. По-дру­ге, се­кто­ру ду­же шко­дять рі­зно­го ро­ду чу­тки що­до во­єн­но­го ста­ну та йо­го мо­жли­вих на­слід­ків – при­му­со­вої кон­вер­та­ції ва­лю­тних де­по­зи­тів в грив­ню, а грив­не­вих де­по­зи­тів – у дер­жав­ні облі­га­ції. Якщо лю­ди по­стій­но це чу­ють, то­ді на­віть три­ма­ю­чи гро­ші в най­на­дій­ні­шо­му бан­ку, во­ни схиль­ні роз­мі­ща­ти ко­шти ли­ше на ко­ро­ткий тер­мін. По-тре­тє, лю­дей не­по­ко­ять рі­зно­го ро­ду обме­же­н­ня, за­про­ва­дже­ні Нац­бан­ком на зня­т­тя їхніх гро­шей. Важ­ко по­кла­сти зна­чну су­му в банк, якщо по­тім цих гро­шей не мо­жна за­бра­ти за один раз. Що ж до ста­ти­сти­ки, то тем­пи від­то­ку роз­дрі­бних де­по­зи­тів з «Кре­до­бан­ку» бу­ли на­ба­га­то ниж­чи­ми по­рів­ня­но з від­то­ком з бан­ків­сько­го се­кто­ра – у 2,5 ра­зи ниж­чи­ми за ко­шта­ми в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті та у 1,7 ра­зи ниж­чи­ми за ко­шта­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті. Для клі­єн­тів ду­же ва­жли­во, що, на від­мі­ну від ба­га­тьох укра­їн­ських банків, «Кредобанк» су­во­ро до­три­му­вав­ся пла­ті­жної ди­сци­плі­ни, без за­три­мок про­во­див клі­єнт­ські пла­те­жі та своє­ча­сно по­вер­тав де­по­зи­ти сво­їм вкла­дни­кам з ура­ху­ва­н­ням обме­жень, вста­нов­ле­них На­ціо­наль­ним бан­ком.

– Не се­крет, що сьо­го­дні чи­ма­ло по­зи­чаль­ни­ків по­ча­ли гірше пла­ти­ти за кре­ди­та­ми. Так,

за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку, фі­н­уста­но­ви отри­ма­ли чи­ма­лі зби­тки. Яка ситуація з цьо­го при­во­ду у Ва­шо­му бан­ку? – Банк – це фі­нан­со­ва уста­но­ва, а не аген­ція не­ру­хо­мо­сті. Нам на­ба­га­то кра­ще ма­ти клі­єн­та, який мо­же та го­то­вий пла­ти­ти, ніж іти до су­ду та ви­ма­га­ти за­ста­ву. То­му ми завжди йде­мо на­зу­стріч клі­єн­там, які опи­ни­ли­ся у скла­дно­му ста­но­ви­щі, в то­му чи­слі че­рез де­валь­ва­цію грив­ні. Зов­сім ін­ша ситуація з так зва­ни­ми «то­кси­чни­ми» бор­жни­ка­ми, які бра­ли кре­дит, не ма­ю­чи на­мі­ру йо­го по­вер­та­ти або ж ма­ю­чи мо­жли­вість по­вер­та­ти гро­ші, шу­ка­ють будь-які при­чи­ни, щоб цьо­го не ро­би­ти. З ци­ми яви­ща­ми ми бо­ре­мо­ся та бу­де­мо бо­ро­ти­ся в рам­ках чин­но­го за­ко­но­дав­ства.

– Бан­ків­ська кри­за, яку ми за­раз ма­є­мо, фа­кти­чно є на­слід­ком фі­нан­со­вої кри­зи 2008­2009 ро­ків. Але ни­ні ситуація по­гір­ши­ла­ся й то­му, що по­при не ви­рі­ше­ність по­пе­ре­дніх про­блем по­ча­ли на­ко­пи­чу­ва­ти­ся й но­ві. Яка Ва­ша дум­ка з цьо­го при­во­ду? – На­віть у най­більш роз­ви­ну­тих кра­ї­нах та куль­ту­рах з ви­со­кою ети­кою вла­да бо­ї­ться та бу­дья­ки­ми шля­ха­ми уни­кає ефе­кту,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.