НО­ВИ­НИ З РИН­КІВ

Ukraine Business Review - - Влада та суспільство -

Що­до ре­є­стра­ції На­цком­фін­по­слуг пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, змін та/або до­пов­нень до них

Від­по­від­но до під­пун­кту 62 пун­кту 4 П о л о ж е н н я п р о На - ціо­наль­ну ко­мі­сію, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, за­твер­дже­но­го Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни від 23.11.2011 № 1070, На­цком­фін­по­слуг, від­по­від­но до по­кла­де­них на неї зав­дань, ре­є­струє під час ви­да­чі лі­цен­зії на пра­во здій­сне­н­ня від­по­від­но­го ви­ду стра­ху­ва­н­ня прийня­ті стра­хо­ви­ком пра­ви­ла стра­ху­ва­н­ня для та­ко­го ви­ду, а та­кож змі­ни та/або до­пов­не­н­ня до цих пра­вил. По­ря­док по­да­н­ня на ре­є­стра­цію пра­вил стра­ху­ва­н­ня, змін та/або до­пов­нень до них ви­зна­че­но За­ко­ном Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня», Лі­цен­зій­ни­ми умо­ва­ми про­ва­дже­н­ня стра­хо­вої ді­яль­но­сті, за­твер­дже­ни­ми роз­по­ря­дже­н­ням Дер­жав­ної ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни від 28.08.2003 № 40, за­ре­є­стро­ва­ним у Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 15.09.2003 за № 805/8126 (да­лі – Лі­цен­зій­ні умо­ви). Від­по­від­но до стат­ті 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня», пра­ви­ла стра­ху­ва­н­ня роз­ро­бля­ю­ться стра­хо­ви­ком для ко­жно­го ви­ду стра­ху­ва­н­ня окре­мо і під­ля­га­ють ре­є­стра­ції в На­цком­фін­по­слуг при ви­да­чі лі­цен­зії на пра­во здій­сне­н­ня від­по­від­но­го ви­ду стра­ху­ва­н­ня. Умо­ви, які по­вин­ні мі­сти­ти пра­ви­ла стра­ху­ва­н­ня, ви­зна­че­ні стат­тею 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня», Ци­віль­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни, Лі­цен­зій­ни­ми умо­ва­ми, Ха­ра­кте­ри­сти­кою та ква­лі­фі­ка­цій­ни­ми озна­ка­ми ви­дів до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, за­твер­дже­ни­ми роз­по­ря­дже­н­ням Дер­жав­ної ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни від 09.07.2010 № 565, за­ре­є­стро­ва­ним у Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 16.11.2010 за № 1119/18414, ін­шим за­ко­но­дав­ством. Стат­тею 16 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня» ви­зна- че­но умо­ви, які по­вин­ні мі­сти­ти до­го­во­ри стра­ху­ва­н­ня, а та­кож за­зна­че­но, що до­го­во­ри стра­ху­ва­н­ня укла­да­ю­ться від­по­від­но до пра­вил стра­ху­ва­н­ня. При роз­роб­ці пра­вил стра­ху­ва­н­ня, змін та/або до­пов­нень до них не­об­хі­дно вра­ху­ва­ти, що пра­ви­ла стра­ху­ва­н­ня мо­жуть мі­сти­ти до­да­тко­ві по­ло­же­н­ня, ніж ті, що пря­мо пе­ред­ба­че­ні За­ко­ном Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня», але ви­клю­чно за умо­ви, що та­кі по­ло­же­н­ня не су­пе­ре­чать чин­но­му за­ко­но­дав­ству, не по­ру­шу­ють та не обме­жу­ють пра­ва стра­ху­валь­ни­ка (за­стра­хо­ва­ної осо­би, ви­го­до­на­бу­ва­ча). Слід за­зна­чи­ти, що при по­дан­ні на ре­є­стра­цію до На­цком­фін­по­слуг пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, змін та/або до­пов­нень до них, стра­хо­ви­ка­ми до­пу­ска­ю­ться по­мил­ки, по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства, що при­зво­дить до прийня­т­тя рі­ше­н­ня про ві­дмо­ву у ре­є­стра­ції пра­вил, змін та/або до­пов­нень до них, ві­дмо­ву у ви­да­чі лі­цен­зій на про­ва­дже­н­ня стра­хо­вої ді­яль­но­сті з до­бро­віль­них ви­дів стра­ху­ва­н­ня. З ме­тою уни­кне­н­ня по­ми­лок, які стра­хо­ви­ки до­пу­ска­ють при роз­роб­ці пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, змін та/або до­пов­нень до них, змен­ше­н­ня кіль­ко­сті від­мов у ре­є­стра­ції пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, змін та/або до­пов­нень до них, від­мов у ви­да­чі лі­цен­зій на про­ва­дже­н­ня стра­хо­вої ді­яль­но­сті з до­бро­віль­них ви­дів стра­ху­ва­н­ня, звер­та­є­мо ува­гу на ти­по­ві по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства, які до­пу­ска­ю­ться стра­хо­ви­ка­ми у по­да­них на ре­є­стра­цію пра­ви­лах до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, змі­нах або до­пов­не­н­нях до них, зокре­ма: 1) у текс­ті пра­вил стра­ху­ва­н­ня вжи­ва­ю­ться по­ня­т­тя «пре­дмет стра­ху­ва­н­ня», «об’єкт стра­ху­ва­н­ня», що су­пе­ре­чить абза­цу пер­шо­му стат­ті 4 та абза­цу дру­го­му ча­сти­ни дру­гої стат­ті 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня», яки­ми пе­ред­ба­че­но по­ня­т­тя «пре­дмет до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня»; 2) за­мість ви­зна­че­н­ня кон­кре­тно­го про­між­ку ча­су, про­тя­гом яко­го не­об­хі­дно вчи­ни­ти пев­ні дії, вжи­ва­ю­ться по­ня­т­тя «не­гай­но», «тер­мі­но­во», «за­вча­сно», що при­зво­дить до не­о­дно­зна­чно­го ро­зу­мі­н­ня змі­сту та є по­ру­ше­н­ням абза­цу тре­тьо­го під­пун­кту 3.5.3 пун­кту 3.5 роз­ді­лу 3 Лі­цен­зій­них умов; 3) ви­зна­че­н­ня по­нять ви­кла­де­но в ін­шій ін­тер­пре­та­ції, ніж пе­ред­ба­че­но за­ко­но­дав­ством, що є по­ру­ше­н­ням абза­цу че­твер­то­го під­пун­кту 3.5.3 пун­кту 3.5 роз­ді­лу 3 Лі­цен­зій­них умов, від­по­від­но до яко­го за­бо­ро­ня­є­ться в текс­ті пра­вил ви­ко­ри­ста­н­ня за­ко­но­дав­чо ви­зна­че­них по­нять в ін­шій ін­тер­пре­та­ції; 4) ви­зна­че­н­ня пре­дме­та до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня не від­по­від­ає ви­мо­гам Ха­ра­кте­ри­сти­ки та ква­лі­фі­ка­цій­них ознак ви­дів до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, за­твер­дже­них роз­по­ря­дже­н­ням Дер­жав­ної ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни від 09.07.2010 № 565, за­ре­є­стро­ва­ним у Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 16.11.2010 за № 1119/18414; 5) на­зви пра­вил, які по­да­ю­ться на ре­є­стра­цію, не від­по­від­а­ють ви­мо­гам Ха­ра­кте­ри­сти­ки та ква­лі­фі­ка­цій­них ознак ви­дів до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, за­твер­дже­них роз­по­ря­дже­н­ням Дер­жав­ної ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг Укра­ї­ни від 09.07.2010 № 565, за­ре­є­стро­ва­ним у Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 16.11.2010 за № 1119/18414, ста­т­тям 6 та 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня»; 6) по­да­ні на ре­є­стра­цію змі­ни або до­пов­не­н­ня не мі­стять но­ме­рів змін (на­при­клад «змі­ни № 1 до Пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня), що є по­ру­ше­н­ням під­пун­кту 3.5.5 пун­кту 3.5 роз­ді­лу 3 Лі­цен­зій­них умов; 7) у текс­ті пра­вил за­сто­со­ву­ю­ться по­ло­же­н­ня, що при­зво­дять до не­о­дно­зна­чно­го ро­зу­мі­н­ня змі­сту, до су­пе­ре­чно­стей між пун­кта­ми, що є по­ру­ше­н­ням абза­цу тре­тьо­го під­пун­кту 3.5.3 пун­кту 3.5 роз­ді­лу 3 Лі­цен­зій­них умов; 8) на ре­є­стра­цію до На­цком­фін­по­слуг по­да­ю­ться Осо­бли­ві умо­ви, змі­ни та до­пов­не­н­ня до Осо­бли­вих умов, що су­пе­ре­чить під­пун­кту 3.5.5 пун­кту 3.5 роз­ді­лу 3 Лі­цен­зій­них умов та ча­сти­ні тре­тій стат­ті 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня», від­по­від­но до яких Упов­но­ва­же­ний ор­ган ре­є­струє но­ві пра­ви­ла стра­ху­ва­н­ня або змі­ни та до­пов­не­н­ня до пра­вил стра­ху­ва­н­ня. Оскіль­ки Осо­бли­ві умо­ви є стру­ктур­ною скла­до­вою пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, то у ра­зі не­об­хі­дно­сті вне­се­н­ня змін та/або до­пов­нень до Осо­бли­вих умов або ви­кла­де­н­ня їх у но­вій ре­да­кції ці змі­ни не­об­хі­дно оформ­лю­ва­ти як змі­ни та/або до­пов­не­н­ня до від­по­від­них пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня. Про­си­мо звер­ну­ти ува­гу на за­зна­че­ні по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства та не до­пу­ска­ти їх при роз­роб­ці та по­дан­ні на ре­є­стра­цію до На­цком­фін­по­слуг пра­вил до­бро­віль­но­го стра­ху­ва­н­ня, змін та/або до­пов­нень до них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.