ІТ та но­ва Укра­ї­на

Ukraine Business Review - - Наука та суспільство -

Ви­да­тні про­фе­со­ри, яки­ми пи­ша­є­ться КНЕУ: — вче­ний-ети­мо­лог, пер­ший про­фе­сор укра­їн­сько­го по- хо­дже­н­ня в США; — по­ет, пе­ре­кла­дач, гро­мад­ський ді­яч; — по­ет, пе­ре­кла­дач; — про­за­їк, дра­ма­тург і пу­блі­цист; український по­ет та пи­сьмен­ник; актор, ре­жи­сер, ра­дян­ський гро­мад­ський ді­яч; український пи­сьмен­ник; ви­зна­чний ра­дян­ський вче­ний-еко­но­міст, віде-пре­зи­дент АН СРСР. «Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії Укра­ї­ни» 29 кві­тня в «OlimpicHall» був про­ве­де­ний кру­глий стіл на те­му «Шкіль­на про­гра­ма з ін­фор­ма­ти­ки – осно­ва ци­фро­вої ін­ду­стрії для но­вої Укра­ї­ни». На за­хо­ді бу­ли при­су­тні екс­пер­ти у сфе­рі на­у­ки та ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, пред­став­ни­ки ви­щих на­вчаль­них за­хо­дів, шкіл та лі­це­їв з по­гли­бле­ним ви­вче­н­ням ма­те­ма­ти­ки й ін­фор­ма­ти­ки, в то­му чи­слі про­гра­му­ва­н­ня, спе­ці­а­лі­сти Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни та жур­на­лі­сти. ва­них та­ла­но­ви­тих спе­ці­а­лі­стів у цій сфе­рі, зна­хо­ди­ться на одно­му з про­від­них місць у всьо­му сві­ті, так ма­ло мо­жли­во­сті для під­ви­ще­н­ня кіль­ко­сті та рів­ня ви­кла­да­н­ня про­гра­му­ва­н­ня? До ре­чі, спе­ці­а­лі­сти у ІТ-сфе­рі в Укра­ї­ні є та­кож одни­ми з най­та­ла­но­ви­ті­ших, але на­ра­зі їх над­зви­чай­но ма­ло, і осві­че­ність свою у цій га­лу­зі во­ни здо­бу­ли за­зви­чай не в укра­їн­ських шко­лах та, в ба­га­тьох ви­пад­ках, ВНЗ. Хо­ча ми мо­же­мо не сум­ні­ва­ти­ся, що під­го­тов­ка су­ча­сних про­гра­мі­стів у про­від­них ВНЗ Укра­ї­ни на ви­що­му рів­ні, але пи­та­н­ня в то­му, що шко­ла не спо­ну­кає ді­тей до ви­вче­н­ня про­гра­му­ва­н­ня, не про­бу­джує ін­те­ре­су до те­хно­ло­гій, оскіль­ки про­гра­ма є да­ле­ко не до­ско­на­лою, тож зов­ні ми не ма­є­мо впли­ву на мо­ло­де по­ко­лі­н­ня, на своє май­бу­тнє у сфе­рі ІТ. Хо­ча, за ви­сту­пом го­лов­но­го спе­ці­а­лі­сту Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Бо­г­да­на Ку­дрен­ка, у шкіль­ній про­гра­мі з ін­фор­ма­ти­ки є про­грес, і те­пер у 6 кла­сі ви­вча­ють те, що де­кіль­ка ро­ків то­му ви­вча­ли дев’яти­кла­сни­ки. Але не­за­ле­жні екс­пер­ти в один голос за­ува­жу­ють, що цьо­го не­до­ста­тньо, оскіль­ки на­віть той ма­те­рі­ал, що те­пер ви­кла­да­ють ше­сти­кла­сни­кам, ді­тям ві­до­мий ще у до­шкіль­но­му ві­ці. Ви­мо­ги біль­шо­сті спе­ці­а­лі­стів, що обго­во­рю­ва­ли­ся на кру­гло­му сто­лі, за­га­лом бу­ли со­лі­дар­ні – вве­де­н­ня шир­шо­го кур­су ви­кла­да­н­ня про­гра­му­ва­н­ня з мо­лод­ших кла­сів – від най­про­сті­ших азів та до­сту­пних мов про­гра­му­ва­н­ня (Java, Django, PHP, С+) і по­гли­бле­н­ня йо­го впро­довж до кін­ця на­вча­н­ня у се­ре­дньо­му за­галь­но­осві­тньо­му за­кла­ді. На­ра­зі це єди­на мо­жли­вість під­ня­ти рі­вень та кіль­кість хо­ро­ших ІТ-спе­ці­а­лі­стів в Укра­ї­ні, від­кри­ти інтерес у під­ро­ста­ю­чо­го по­ко­лі­н­ня до ви­вче­н­ня ці­єї сфе­ри. До ре­чі, в Ан­глії по­чи­на­ють ви­вча­ти про­гра­му­ва­н­ня не в 5 кла­сі, а з 5 ро­ків! Укра­їн­ські ІТ-спе­ці­а­лі­сти – ду­же пер­спе­ктив­ний грунт для ін­ве­сту­ва­н­ня, оскіль­ки че­рез ве­ли­кі за­пи­ти іно­зем­ців, біль­шість ра­ді звер­ну­ти­ся до на­ших про­гра­мі­стів: рі­вень та на­ви­чки на ви­со­ко­му рів­ні, ви­гі­дні­ші уго­ди, звід­си й біль­ший по­пит. Якщо за­раз за­ми­сли­тись над про­е­кта­ми, які б мо­гли по­спри­я­ти роз­ви­тку ІТ в Укра­ї­ні, в май­бу­тньо­му це – со­тні міль­йо­нів до­ла­рів для укра­їн­ських ін­ве­сто­рів, ко­трі, в свою чер­гу, бу­дуть пі­ді­йма­ти еко­но­мі­ку Укра­ї­ни, ін­ве­сту­ю­чи й в ін­ші про­від­ні га­лу­зі. А це на­ше ім’я і на­ше май­бу­тнє.

По­лі­на УВА­РО­ВА, жур­на­ліст

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.