По­си­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті та ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті НБУ

Ukraine Business Review - - Новини з ринків -

а осно­ву прийня­то за­ко­но­про­ект про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до роз­бу­до­ви ін­сти­ту­цій­ної спро­мо­жно­сті НБУ (ре­єстр. № 2742). За­ко­но­про­ект з три­бу­ни Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни до­по­від­ав пер­ший за­сту­пник Го­ло­ви НБУ Оле­ксандр Пи­са­рук. За йо­го сло­ва­ми, ухва­ле­н­ня цьо­го про­е­кту за­ко­ну до­зво­лить ви­ве­сти ро­бо­ту ре­гу­ля­то­ра на які­сно но­вий рі­вень ефе­ктив­но­сті. Адже не­за­ле­жність цен­траль­но­го бан­ку у ре­а­лі­за­ції гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки та ре­аль­на за­ко­но­дав­чо за­крі­пле­на мо­жли­вість ре­гу­ля­то­ра ви­зна­ча­ти та ре­а­лі­зу­ва­ти вла­сну мо­не­тар­ну по­лі­ти­ку – це не­об­хі­дна умо­ва які­сно­го ви­ко­на­н­ня ним сво­їх фун­кцій. Прин­ци­по­ві змі­ни сто­су­ю­ться двох аспе­ктів ді­яль­но­сті – зокре­ма, не­за­ле­жно­сті Нац­бан­ку Укра­ї­ни як ре­гу­ля­то­ра та транс- фор­ма­ції си­сте­ми управ­лі­н­ня уста­но­вою з ме­тою під­ви­ще­н­ня її ді­є­во­сті. «Ми не ви­ма­га­є­мо на­да­н­ня ре­гу­ля­то­ру не­при­та­ман­них прав чи но­вих ін­стру­мен­тів впли­ву. Ухва­ле­н­ня цьо­го стру­ктур­но ва­жли­во­го за­ко­но­про­е­кту – це пер­ший ва­жли­вий крок на шля­ху до по­си­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті ре­гу­ля­то­ра, що є ви­мо­гою клю­чо­во­го кре­ди­то­ра Укра­ї­ни – МВФ. По-пер­ше, мо­ва йде про вста­нов­ле­н­ня фі­нан­со­вої не­за­ле­жно­сті Нац­бан­ку Укра­ї­ни та по­си­ле­н­ня вну­трі­шньо­го ау­ди­ту в Нац­бан­ку. По-дру­ге, за­ко­но­про­ект сто­су­є­ться які­сних пе­ре­бу­дов в ро­бо­ті Прав­лі­н­ня та Ра­ди НБУ», – за­зна­чив Оле­ксандр Пи­са­рук. Пред­став­ле­ний за­ко­но­про­ект вра­хо­вує не тіль­ки об’єктив­ні ре­а­лії Укра­ї­ни та ви­мо­ги МВФ, а й до­свід кра­їн з ефе­ктив­ни­ми цен­тро­бан­ка­ми, які ма­ють у ар­се­на­лі ді­є­ві ме­ха­ні­зми мо­не­тар- ної по­лі­ти­ки, що спро­мо­жні під­три­му­ва­ти фі­нан­со­ву ста­біль­ність в дер­жа­ві та спря­мо­ву­ва­ти гро­шо­во-кре­ди­тний ри­нок на роз­ви­ток еко­но­мі­ки. Оле­ксандр Пи­са­рук та­кож на­го­ло­сив, що на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні по­си­ле­но кон­троль за опе­ра­ці­я­ми банків з пов’яза­ни­ми осо­ба­ми, удо­ско­на­ле­но про­це­ду­ри роз­кри­т­тя кін­це­вих вла­сни­ків банків, по­си­ле­но від­по­від­аль­ність ме­не­джмен­ту та вла­сни­ків банків за ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті їх фі­нан­со­вих уста­нов.

Прес-центр НБУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.