Яке во­но, пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня в Укра­ї­ні

Ukraine Business Review - - Пенсійний фонд -

За­га­лом Пен­сій­ний фонд – це тер­мін, який об’єд­нує Пен­сій­ний фонд Укра­ї­ни (дер­жав­на уста­но­ва) та Не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ди (НПФ). Звід­си мо­же ви­ни­кну­ти пи­та­н­ня, на­ві­що вза­га­лі лю­ди вкла­да­ють гро­ші у Не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ди, якщо це зда­є­ться вель­ми не­на­дій­ним, вра­хо­ву­ю­чи стан ни­ні­шніх при­ва­тних під­при­ємств та умо­ви їх існу­ва­н­ня. Одна­че вар­то пам’ята­ти, що НПФ – фі­нан­со­ва уста­но­ва, що має ста­тус не­при­бу­тко­вої, пра­цює ви­ня­тко­во для пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня гро­ма­дян. Фонд за­лу­чає пен­сій­ні вне­ски вкла­дни­ків, ін­ве­стує ко­шти з ме­тою їхньо­го збіль­ше­н­ня та за­хи­сту від ін­фля­ції, а пі­зні­ше здій­снює пен­сій­ні ви­пла­ти уча­сни­кам за ра­ху­нок на­ко­пи­че­них пен­сій­них акти­вів. За дум­кою ІСІ, Не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ди – май­бу­тнє Укра­ї­ни та чу­до­ва ні­ша для ін­ве­сто­рів. Але чо­му? По­шук та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій­них ре­сур­сів є одні­єю з клю­чо­вих за­дач су­ча­сно­го рин­ко­во­го се­ре­до­ви­ща. Са­ме ви­віль­не­н­ня та осво­є­н­ня ін­ве­сти­цій з не­ро­з­ви­не­них ни­ні дже­рел мо­же да­ти мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти не­об­хі­дний рі­вень про­ва­дже­н­ня про­це­сів роз­ви­тку та роз­бу­до­ви еко­но­мі­чної си­сте­ми не тіль­ки на ма­кро-, але й на мі­кро­рів­нях. Сві­то­ва пра­кти­ка ви­ко­ри­ста­н­ня акти­вів не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів свід­чить про те, що да­ні ін­сти­ту­ції є над­зви­чай­но пер­спе­ктив­ни­ми у си­ту­а­ції хро­ні­чної не­ста­чі ін­ве­сти­цій­них ре­сур­сів. Це по­ясню­є­ться в пер­шу чер­гу тим, що да­ні фон­ди не ли­ше ви­ко­ну­ють свою без­по­се­ре­дню со­ці­аль­но-за­хи­сну фун­кцію, але й ви­сту­па­ють у ролі ін­ве­сто­ра, які ма­ють у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні ін­ве­сти­цій­ні ре­сур­си дов­го­тер­мі­но­во­го ха­ра­кте­ру. Не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ди спри­я­ють про­це­су транс­фор­ма­ції по­то­ків гро­шо­вих ре­сур­сів з фор­ми за­оща­джень та кін­це­вих ви­трат на­се­ле­н­ня у фор­му ін­ве­сти­цій. Та що са­ме спо­ну­кає не ін­ве­сто­рів, а про­стих гро­ма­дян звер­та­ти­ся до НПФ? Мо­жна ви­ді­ли­ти дві основ­ні та зро­зумі­лі при­чи­ни то­го, ЧО­МУ са­ме НПФ: - На ра­хун­ку НПФ ко­шти дій­сно від ін­фля­ції і в будь-яко­му ра­зі бу­дуть ви­пла­че­ні вла­сни­ко­ві ра­хун­ку (згі­дно із за­ко­ном). - Не­дер­жав­ну пен­сію ви­пла­чу­ють до­да­тко­во до дер­жав­ної. Роз­мір не­дер­жав­ної пен­сії, на яку мо­жуть спо­ді­ва­ти­ся вкла­дни­ки й уча­сни­ки, за­ле­жить від роз­мі­ру пен­сій­них вне­сків, пе­рі­о­ду на­ко­пи­че­н­ня та су­ми отри­ма­но­го ін­ве­сти­цій­но­го при­бу­тку. - З мо­мен­ту за­ра­ху­ва­н­ня ко­штів на ін­ди­ві­ду­аль­ний пен­сій­ний ра­ху­нок во­ни ста­ють ва­шою при­ва­тною вла­сні­стю, на них по­ши­рю­є­ться пра­во успад­ку­ва­н­ня, їх не мо­жна від­чу­жи­ти на ко­ристь тре­тіх осіб. Се­ред пе­ре­лі­ку пе­ре­ваг, ко­трі мо­жна від­не­сти до фун­кціо­ну­ва­н­ня ві­тчи­зня­них Не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів мо­жна ви­ді­ли­ти на­сту­пне: 1. Зда­тність аку­му­лю­ва­ти зна­чні ін­ве­сти­цій­ні акти­ви, без жорс­ткої за­ле­жно­сті від то­го чи ін­шо­го уча­сни­ка НПФ, адже ви­пла­та пен­сій­них зо­бов’язань одно­му уча­сни­ку фон­ду сут­тє­во не змен­шить йо­го ін­ве­сти­цій­ні мо­жли­во­сті. 2. Для НПФ є сут­тє­ва кіль­кість по­да­тко­вих пільг, се­ред яких: по­пер­ше, від­су­тність опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на при­бу­ток пен­сій­них вне­сків і мо­жли­вість від­но­си­ти су­му та­ких вне­сків до ва­ло­вих ви­трат (для ро­бо­то­дав­ців-вкла­дни­ків) та, по-дру­ге, звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на до­да­ну вар­тість (для адмі­ні­стра­то­рів та управ­ля­ю­чих акти­ва­ми НПФ). 3. Ви­віль­не­н­ня ко­штів, що ра­ні­ше пе­ре­бу­ва­ли у фор­мі при­ва­тних за­оща­джень, і тран­сфор­ма­ція їх у фор­му ін­ве­сти­цій­них ре­сур­сів, що збіль­шує мо­жли­во­сті ін­ве­сти­цій­но­го рин­ку. 4. Ви­ко­ри­ста­н­ня у яко­сті об’єктів ін­ве­сту­ва­н­ня фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів пе­ре­ва­жно ре­аль­них лі­кві­дних акти­вів, до­хід за яки­ми га­ран­то­ва­но дер­жа­вою та ві­до­ми­ми ком­па­ні­я­ми, а та­кож ва­лю­тни­ми цін­но­стя­ми та не­ру­хо­мі­стю, що є пе­ре­ду­мо­вою не тіль­ки рен­та­бель­но­сті, але й на­дій­но­сті вкла­день. 5. Ні­ве­лю­ва­н­ня рів­ня ри­зи­ку ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті і, від­по­від­но, пен­сій­них акти­вів вкла­дни­ків че­рез ви­зна­че­ні на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні обме­же­н­ня що­до вкла­да­н­ня ка­пі­та­лу у ті чи ін­ші фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти. Звід­си мо­же­мо зро­би­ти ви­сно­вок, що НПФ є чу­до­вим ґрун­том для роз­ви­тку ма­кро- та мі­кро­еко­но­мі­ки в Укра­ї­ні. На­ра­зі Не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ду ду­же успі­шно фун­кціо­ну­ють за­кор­до­ном, оскіль­ки че­рез ве­ли­ку кіль­кість при­ва­тних під­при­ємств для гро­ма­дян це є зде­біль­шо­го ви­гі­дні­ше, ніж дер­жав­на пен­сія. Але на укра­їн­сько­му рин­ку ця га­лузь є до­во­лі мо­ло­дою, то­му ми не мо­же­мо не зга­да­ти про пе­ре­шко­ди та про­бле­ми, ко­трі за­ва­жа­ють роз­ви­тку НПФ. В пер­шу чер­гу, це не­мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти всі по­тен­ці­аль­ні мо­жли­во­сті за­оща­джень гро­ма­дян че­рез не­до­ско­на­лу си­сте­му фон­до­во­го рин­ку Укра­ї­ни. Ін­ве­сти­цій­ні про­це­си час­тко­во ущем­ле­ні, тож вті­ле­н­ня ко­штів на­се­ле­н­ня у пен­сій­ні акти­ви не мо­жуть про­хо­ди­ти так швид­ко і без­пе­ре­шко­дно, як, на­при­клад, за­кор­до­ном. Дру­гою при­чи­ною є не­до­ско­на­лість за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня ін­ве­сти­цій­ної ді­яль­но­сті НПФ, тоб­то умо­ви вкла­да­н­ня акти­вів у фон­ди будь-яких ти­пів за­раз є жор­сто­ки­ми та не­гну­чки­ми, що від­штов­хує ін­ве­сто­рів до ба­жа­н­ня вкла­да­ти у це гро­ші. Та­кож одні­єю з основ­них при­чин не­ре­а­лі­зо­ва­но­го по­тен­ці­а­лу НПФ є не­до­ста­тня ін­фор­мо­ва­ність на­се­ле­н­ня про су­тність НПФ, на­дмір­на схиль­ність до дер­жав­них уста­нов, ко­трі за­раз нав­па­ки не є та­ки­ми на­дій­ни­ми, на­скіль­ки це мо­же зда­ва­ти­ся, зва­жа­ю­чи на ті­ньо­ву еко­но­мі­ку та фі­нан­со­ві зві­ти дер­жав­них уста­нов. По-че­твер­те, від­су­тність обме­жень що­до си­сте­ми бо­ну­сних ви­плат уча­сни­кам ор­га­ні­за­цій­но­го про­це­су НПФ, осо­бли­во адмі­ні­стра­то­рів та управ­ля­ю­чих акти­ва­ми фон­дів, що мо­же ста­ти при­чи­ною зло­вжи­вань та не­сум­лін­ної по­ве­дін­ки.

По­лі­на УВА­РО­ВА, жур­на­ліст

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.