Огляд ді­яль­но­сті пу­блі­чних ІСІ в Укра­ї­ні

Ukraine Business Review - - Інвестиційний клімат україни -

Основ­ні укра­їн­ські ін­ди­ка­то­ри у кві­тні про­де­мон­стру­ва­ли пра­кти­чно про­ти­ле­жні зна­че­н­ня: ін­декс Укра­їн­ської бір­жі збіль­шив­ся на 5,36%, а ін­декс ПФТС зни­зив­ся на 10,32%. Про­те та­ка ситуація зі­гра­ла на ру­ку ке­ру­ю­чим ін­вес­тфон­дів і всі, без ви­ня­тку, се­кто­ри пу­блі­чних ін­сти­ту­тів су­мі­сно­го ін­ве­сту­ва­н­ня (ІСІ) за­вер­ши­ли мі­сяць з по­зи­тив­ним зна­че­н­ням до­хо­дно­сті. Так, впер­ше з по­ча­тку ро­ку від­кри­ті ін­вес­тфон­ди очо­ли­ли спи­сок за рів­нем до­хо­дно­сті «з по­ча­тку ро­ку» зі зна­че­н­ням +7,11% (+0,78% за кві­тень), дру­ге мі­сце по­сі­ли ін­тер­валь­ні фон­ди (+2,93% (+0,79% за мі­сяць)), а се­ктор за­кри­тих ІСІ, по­при най­біль­шу до­хо­дність за кві­тень (+5,94%), мі­сяць за­вер­ши­ли з від’єм­ним зна­че­н­ням -0,39%.

ВІД­КРИ­ТІ ФОН­ДИ. За да­ни­ми УАІБ, ВЧА 23 від­кри­тих ІСІ ста­ном на 30.04.2015 ста­но­ви­ла 62,22 млн. грн. Від­по­від­но до по­ка­зни­ків на кі­нець по­пе­ре­дньо­го мі­ся­ця, за­галь­не змен­ше­н­ня чи­стих акти­вів ста­но­ви­ло 121,50 тис. грн. (-0,19%). За­галь­ний чи­стий від­тік ко­штів у се­кто­рі ста­но­вив -412,82 тис. грн. че­рез не­зна­чні ви­пла­ти ін­ве­сто­рам. Про­те че­твер­тий мі­сяць по­спіль від­кри­ті ін­вес­тфон­ди за­ли­ша­ли­ся лі­де­ра­ми за до­хо­дні­стю, +7,11% з по­ча­тку ро­ку. Фон­ди се­кто­ра за­вер­ши­ли мі­сяць пе­ре­ва­жно зі зро­ста­н­ням до­хо­дно­сті порт­фе­лів, ли­ше 7 фон­дів за­фі­ксу­ва­ли не­га­тив­не зна­че­н­ня. У кві­тні ді­а­па­зон до­хо­дно­сті від­кри­тих ІСІ ко­ли­вав­ся від +6,72% до -6,40%. За ре­зуль­та­та­ми кві­тня лі­де­ра­ми зро­ста­н­ня у се­кто­рі ста­ли: «ОТП Фонд Акцій» (+80,00 тис. грн. (+3,83%)) – зав­дя­ки до­да­тко­во­му роз­мі­щен­ню сер­ти­фі­ка­тів (збіль­ше­н­ня в обі­гу на 0,95%) отри­мав чи­стий при­тік у роз­мі­рі 20,00 тис. грн. «Ар­ген­тум» (+109,84 тис. грн. (+6,25%) – отри­мав 9,88 тис. грн. чи­сто­го при­то­ку за ра­ху­нок зро­ста­н­ня акти­вів фон­ду та збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті сер­ти­фі­ка­тів в обі­гу на 282 шт. У ре­шти фон­дів не бу­ло по­зи­тив­них змін чи­сто­го ка­пі­та­лу, збіль­ше­н­ня ВЧА від­бу­ло­ся за ра­ху­нок по­зи­тив­ної пе­ре­оцін­ки скла­до­вих порт­фе­лів. Най­біль­ші ви­пла­ти ін­ве­сто­рам у кві­тні зро­би­ли та­кі фон­ди: «ВСІ» (-425,48 тис. грн. (-22,77%) – най­біль­ший чи­стий від­тік у роз­мі­рі -326,84 тис. грн. пов'яза­ний з ви­ку­пом у ін­ве­сто­рів зна­чної кіль­ко­сті сер­ти­фі­ка­тів (-17,49% в обі­гу). «КІНТО-Кла­си­чний» (+1,69 тис. грн. (+0,01%) – чи­стий від­тік ста­но­вив -97,28 тис. грн. та­кож че­рез ви­куп 237 ін­ве­сти­цій­них сер­ти­фі­ка­тів (-0,45% в обі­гу); «УНIВЕР.УА/Ми­хай­ло Гру­шев­ський: Фонд Дер­жав­них Па­пе­рiв» (-67,22 тис. грн. (-1,73%) – че­рез пред’яв­ле­н­ня до ви­ку­пу 4 ін­ве­сти­цій­них сер­ти­фі­ка­тів отри­мав чи­стий від­тік у роз­мі­рі -8,23 тис. грн. Че­рез не­зна­чний від­тік спи­сок основ­них грав­ців се­кто­ра у кві­тні за­знав змін. Пер­ше мі­сце се­ред від­кри­тих ІСІ за час­ткою рин­ку зайняв фонд «КІНТО-Кла­си­чний» (34,97% су­ку­пної ВЧА (21,76 млн. грн.)), дру­гу схо­дин­ку – фонд «Со­фі­їв­ський» (6,82% (4,24 млн. грн.)). Тре­тє мі­сце по­сів фонд «КІНТО-Екві­ті» (6,17% (3,84 млн. грн.), змі­стив­ши фонд «УНIВЕР. УА/Ми­хай­ло Гру­шев­ський: Фонд Дер­жав­них Па­пе­рiв» (6,14% (3,82 млн. грн.)) на че­твер­те мі­сце. На по­че­сно­му п’ято­му мі­сці роз­мі­стив­ся фонд «Пре­мі­ум-фонд Ін­де­ксний» (5,23% (3,26 млн. грн.). Се­ред лі­де­рів за до­хо­дні­стю від­зна­чи­ли­ся фон­ди: «ОТП Облі­га­цій­ний» (+6,72%), «Ар­ген­тум» (+5,67%) та «Кон­корд До­ста­ток» (+3,12%). Най­гір­ші по­ка­зни­ки у кві­тні про­де­мон­стру­ва­ли фон­ди: «ВСІ» (-6,40%), «Аль­тус-Зба­лан­со­ва­ний» (-2,37%) та «Аль­тус-Де­по­зит» (-1,95%).

ІН­ТЕР­ВАЛЬ­НІ ФОН­ДИ. У кві­тні до огля­ду вклю­че­но 8 ін­тер­валь­них ІСІ, чи­сті акти­ви яких, за да­ни­ми УАІБ, до­рів­ню­ва­ли 26,05 млн. грн. У по­рів­нян­ні з по­ка­зни­ка­ми цьо­го се­кто­ра на кі­нець по­пе­ре­дньо­го мі­ся­ця су­ку­пна ВЧА збіль­ши­ла­ся на 79,10 тис. грн. (+0,40%). Лі­де­ром із за­лу­че­н­ня ко­штів у се­кто­рі ін­тер­валь­них ІСІ став фонд «Ау­рум» (+63,58 тис. грн. (+3,05%)) – че­рез зро­ста­н­ня вар­то­сті чи­стих акти­вів та за ра­ху­нок до­да­тко­во­го роз­мі­ще­н­ня ЦП (+0,23% в обі­гу) отри­мав 4,94 тис. грн. чи­сто­го при­то­ку. Най­біль­ші ви­пла­ти ін­ве­сто­рам у кві­тні зро­бив фонд «Пла­ти­нум» (+6,55 тис. грн. (+0,06%)) – ін­ве­сто­ри пред’яви­ли до по­га­ше­н­ня 724 ЦП (-2,10% в обі­гу), що при­зве­ло до чи­сто­го від­то­ку ка­пі­та­лу у роз­мі­рі -241,00 тис. грн. Ре­шта фон­дів не за­фі­ксу­ва­ла будь-яких змін чи­сто­го ка­пі­та­лу. Ді­а­па­зон до­хо­дно­сті ін­тер­валь­них фон­дів у кві­тні ко­ли­вав­ся в ме­жах від +2,82% до -1,13%. За по­ка­зни­ком «до­хо­дність з по­ча­тку ро­ку» се­ктор ін­тер­валь­них ІСІ по­ка­зав дру­гий по­ка­зник +2,93%. Се­ред лі­де­рів за до­хо­дні­стю від­зна­чи­ли­ся фон­ди: «Ау­рум» (+2,82%), «Зба­лан­со­ва­ний фонд «Па­ри­тет» (+2,51%) та «Пла­ти­нум» (+2,20%). Най­гір­ші по­ка­зни­ки у кві­тні про­де­мон­стру­ва­ли фон­ди «УНІ­ВЕР.УА/Ота­ман: Фонд Пер­спе­ктив­них Акцій» (-1,13%), «Опті­мум» (-1,04%) та «Кон­корд Пер­спе­кти­ва» (-0,42%).

ЗА­КРИ­ТІ ФОН­ДИ. Вар­тість чи­стих акти­вів 4 за­кри­тих ІСІ, які вклю­че­но до кві­тне­во­го огля­ду, на кі­нець мі­ся­ця скла­ла 12,75 млн. грн. Від­по­від­но до на­да­них по­ка­зни­ків, су­ку­пна ВЧА цих фон­дів збіль­ши­ла­ся на 1313,01 тис. грн. (+11,48%). Се­ктор за­кри­тих фон- дів отри­мав най­біль­ше зна­че­н­ня за­лу­че­н­ня ко­штів ін­ве­сто­рів. Лі­де­ра­ми зро­ста­н­ня у се­кто­рі став фонд «Ін­декс Укра­їн­ської Бір­жі» (+1008,90 тис. грн. (+19,52%)) – за ра­ху­нок зро­ста­н­ня акти­вів та до­да­тко­во­го роз­мі­ще­н­ня па­пе­рів (+13,78% в обі­гу) отри­мав 726,,84 тис. грн. чи­сто­го при­то­ку. Ре­шта фон­дів не за­фі­ксу­ва­ла будь-яких змін чи­сто­го ка­пі­та­лу. Ді­а­па­зон до­хо­дно­сті за­кри­тих фон­дів у кві­тні ко­ли­вав­ся в ін­тер­ва­лі від +16,71% до +0,23%. Се­ре­дня до­хо­дність се­кто­ра за­кри­тих фон­дів за під­сум­ка­ми мі­ся­ця бу­ла най­ви­щою на рин­ку пу­блі­чних ІСІ (+5,94%), а з по­ча­тку ро­ку до­хо­дність се­кто­ра за­кри­тих ІСІ ста­но­ви­ла -0,39%. Се­ред лі­де­рів за до­хо­дні­стю від­зна­чи­ли­ся фон­ди: «УНІ­ВЕР. УА/Скiф: Фонд Не­ру­хо­мо­стi» (+16,71%), «Ін­декс Укра­їн­ської Бір­жі» (+5,05%) та «Ан­ти­Банк» (+1,78%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.