ОГО­ЛО­ШЕ­Н­НЯ

Ukraine Business Review - - Вла­да та су­спіль­ство -

Лі­кві­да­цій­ною ко­мі­сі­єю Не­під­при­єм­ни­цько­го то­ва­ри­ства «Про­фе­сій­ний не­дер­жав­ний пен­сій­ний фонд пра­ців­ни­ків енер­ге­ти­ки та еле­ктро­те­хні­чної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни «Енер­го­ре­зерв» (НТ ПНПФ «Енер­го­ре­зерв», іден­ти­фі­ка­цій­ний код за ЄДР­ПОУ 34191038, 01012, м. Ки­їв, Май­дан Не­за­ле­жно­сті, 2) 11 гру­дня 2015 ро­ку бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про по­да­н­ня до На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг за­яви про ви­клю­че­н­ня ін­фор­ма­ції про НТ ПНПФ «Енер­го­ре­зерв» з Дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих уста­нов. Го­ло­ва Лі­кві­да­цій­ної ко­мі­сії Ма­ко­ве­цький В.В.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.