Про­ект За­ко­ну про дер­жав­ний бю­джет на 2016 рік

Ukraine Business Review - - Влада та суспільство -

До­хо­ди бю­дже­ту скла­да­ти­муть 601 млрд. грн., що озна­чає збіль­ше­н­ня на 16% по­рів­ня­но з бюджетом на 2015 рік. Ви­да­тки скла­да­ти­муть 674 млрд. грн., що на 16% біль­ше за бю­джет 2015 ро­ку. Де­фі­цит дер­жав­но­го бю­дже­ту змен­ши­ться до 3,7% ВВП, або на 84 млрд. грн., про­ти 4,1% ВВП у по­то­чно­му ро­ці. Це від­по­від­ає на­шим до­мов­ле­но­стям з МВФ що­до змен­ше­н­ня ці­льо­во­го по­ка­зни­ка де­фі­ци­ту кон­со­лі­до­ва­но­го та дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни. На­га­даю, що де­фі­цит бю­дже­ту ми ма­є­мо по­кри­ва­ти за ра­ху­нок при­ва­ти­за­ції або но­во­го бор­гу. А це, в свою чер­гу, збіль­шує бор­го­ве на­ван­та­же­н­ня на кра­ї­ну, адже збіль­шує об­сяг ко­штів, які ми ма­є­мо спла­чу­ва­ти по від­со­тках. Так, у цьо­му ро­ці ми спла­ти­мо по від­со­тках тіль­ки май­же 5% ВВП. Та­ким чи­ном, ме­та змен­ше­н­ня де­фі­ци­ту бю­дже­ту по­ля­гає у зни­жен­ні бор­го­во­го на­ван­та­же­н­ня на кра­ї­ну, ви­віль­нен­ні цьо­го ре­сур­су на ін­ші на­прям­ки ви­да­тків бю­дже­ту, а та­кож змен­шен­ні ін­фля­цій­но­го та де­валь­ва­цій­но­го ти­ску на укра­їн­ську еко­но­мі­ку. По­трі­бно та­кож під­кре­сли­ти, що в на­сту­пно­му ро­ці су­ку­пні дер­жав­ні ви­да­тки, з ура­ху­ва­н­ням усіх ста­тей ви­трат, змен­ша­ться з 53% ВВП у 2014 ро­ці до 43% у 2016-му.

ДО­ХО­ДИ ДЕР­ЖАВ­НО­ГО БЮ­ДЖЕ­ТУ

Пер­ше, на що слід звер­ну­ти ува­гу, го­во­ря­чи про до­хо­ди бю­дже­ту – це те, що у 2016 ро­ці ми втра­ча­є­мо цьо­го­рі­чні тим­ча­со­ві над­хо­дже­н­ня об­ся­гом май­же 40 млрд. грн. (або 1,8% ВВП). Зокре­ма, це пе­ре­ра­ху­ва­н­ня при­бу­тку НБУ змен­ши­ться на 22,5. Та­кож з 1 сі­чня 2016 ро­ку ми ска­со­ву­є­мо дію до­да­тко­во­го ім­порт­но­го збо­ру, який ми за­про­ва­ди­ли в по­то­чно­му ро­ці з ме­тою ста­бі­лі­за­ції пла­ті­жно­го ба­лан­су кра­ї­ни, та який пла­но­во мав за­без­пе­чи­ти над­хо­дже­н­ня­ми до бю­дже­ту в об­ся­зі 17,6 млрд. грн. Дру­ге – це вплив ком­про­мі­сно­го про­е­кту по­да­тко­вої ре­фор­ми, но­вої ре­да­кції По­да­тко­во­го ко­де­ксу, на яко­му ми бу­ду­ва­ли про­ект бю­дже­ту. На­ша по­да­тко­ва ре­фор­ма сут­тє­во впли­ває як на до­хі­дну, так і на ви­да­тко­ву ча­сти­ну бю­дже­ту. Зокре­ма, че­рез на­сту­пні ме­ха­ні­зми: – че­рез кар­ди­наль­не змен­ше­н­ня ЄСВ, в се­ре­дньо­му 41% до 20%, яке ми про­по­ну­є­мо в цій ре­фор­мі. Це озна­чає втра­ти бю­дже­ту Пен­сій­но­го фон­ду у на­сту­пно­му ро­ці в об­ся­зі 108 млрд. грн. Хо­ча це втра­ти бю­дже­ту Пен­сій­но­го фон­ду, не бю­дже­ту на­пря­му, але фі­нан­су­ва­ти ці втра­ти ми ма­є­мо са­ме з бю­дже­ту, адже ін­ших мо­жли­во­стей для над­хо­джень в Пен­сій­но­го фон­ду про­сто не має; – ми та­кож про­по­ну­є­мо від­мо­ви­ти­ся – чи при­найм­ні роз­по­ча­ти цей про­цес – від низ­ки не­про­зо­рих та не­ефе­ктив­них по­да­тко­вих пільг, зокре­ма в аграр­ній га­лу­зі, для якої ми про­по­ну­є­мо пе­ре­хі­дний пе­рі­од. Та­кож ми пе­ред­ба­ча­є­мо на­сту­пні ком­пен­са­то­ри для бю­дже­ту: – ле­га­лі­за­ція граль­но­го бі­зне­су та ви­до­бу­тку бур­шти­ну; – з ме­тою змен­ше­н­ня вжи­ва­н­ня шкі­дли­вих про­ду­ктів на­шим на­се­ле­н­ням, та з ме­тою ви­ко­на­н­ня на­ших зо­бов’язань в рам­ках Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС, ми про­по­ну­є­мо збіль­ше­н­ня ста­вок акци­зів на пи­во, мі­цний ал­ко­голь, тю­тюн; – для під­ви­ще­н­ня со­ці­аль­ної спра­ве­дли­во­сті, ми про­по­ну­є­мо опо­да­тку­ва­ти елі­тне жи­тло та лю­ксо­ві ав­то­мо­бі­лі; – на над­хо­дже­н­ня бю­дже­ту та­кож впли­не збіль­ше­н­ня ча­сти­ни від­ра­ху­вань з бо­ку дер­жав­них під­при­ємств. По­пе­ре­джа­ю­чи за­пи­та­н­ня, по­ясню ло­гі­ку цьо­го кро­ку: сьо­го­дні па­нів­на біль­шість дер­жав­них під­при­ємств є вкрай не­ефе­ктив­ною. Ве­ли­ка ча­сти­на з них при­хо­ву­ють свій ре­аль­ний при­бу­ток, і, як ре­зуль­тат, не спла­чу­ють дер­жа­ві як вла­сни­ку спра­ве­дли­во­го вне­ску. Уряд пра­цює над змі­ною си­сте­ми кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня на держ­під­при­єм­ствах та при­ва­ти­за­ці­єю не­ефе­ктив­них та не­стра­те­гі­чних під­при­ємств, але до то­го ча­су, по­ки ці змі­ни не від­бу­ду­ться, ми про­по­ну­є­мо збіль­ши­ти час­тку ви­лу­че­н­ня від під­при­ємств ча­сти­ни чи­сто­го при­бу­тку з те­пе­рі­шніх 30%. Це по­вин­но за­без­пе­чи­ти бю­дже­ту до­да­тко­вий ре­сурс при­бли­зно в 6 млрд. грн. На­ре­шті, тре­тій фа­ктор, на який слід звер­ну­ти ува­гу, – те, що в на­сту­пно­му ро­ці до­хо­ди бю­дже­ту збіль­шу­ва­ти­му­ться за ра­ху­нок ін­фля­ції та зро­ста­н­ня ВВП.

ВИ­ДА­ТКИ БЮ­ДЖЕ­ТУ

З а в д я к и п і д в и ще н н ю е ф е к - тив­но­сті й адре­сно­сті ви­да­тків, змен­шен­ню де­фі­ци­ту На­фто­га­зу, за­галь­ний роз­мір пе­ре­роз­по­ді­лу ВВП че­рез бю­джет в Укра­ї­ні зни­зи­ться. Якщо у 2014-2015 ро­ках він ста­но­вив 53% ВВП, то в на­сту­пно­му ми пе­ред­ба­ча­є­мо 43% ВВП. Це озна­чає, що ко­жно­му гро­ма­дя­ни­ну бу­де ко­шту­ва­ти де­шев­ше утри­ма­н­ня на­шої дер­жа­ви, й роль дер­жа­ви в еко­но­мі­ці сут­тє­во зни­зи­ться. Го­во­ря­чи про ви­да­тки, я ще раз маю на­га­да­ти вам, що клю­чо­вий фа­ктор їх зро­ста­н­ня у на­сту­пно­му ро­ці – це фі­нан­су­ва­н­ня де­фі­ци­ту Пен­сій­но­го фон­ду в ре­зуль­та­ті зни­же­н­ня ЄСВ вдві­чі. Не див­ля­чись на ско­ро­че­н­ня до­хо­дів Пен­сій­но­го фон­ду, ми не ма­є­мо пра­ва – і не пла­ну­є­мо змен­шу­ва­ти пен­сії на­ших гро­ма­дян. І то­му ми бу­де­мо фі­нан­су­ва­ти цю не­ста­чу в бю­дже­ті Пен­сій­но­го фон­ду на­пря­му, з держ­бю­дже­ту кра­ї­ни. Та­кож на­сту­пно­го ро­ку ми збіль­шу­є­мо ви­да­тки на по­тре­би на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни. Аби за­без­пе­чи­ти їхнє фі­нан­су­ва­н­ня в об­ся­зі май­же 5% ВВП, як то­го ви­ма­гає за­кон, ми ма­є­мо збіль­ши­ти їх до 103,6 млрд. грн. по­рів­ня­но з 97 млрд. грн. у по­то­чно­му ро­ці. зокре­ма: – 90,6 млрд. грн. ми спря­му­є­мо на по­тре­би без­пе­ки та обо­ро­ни гро­шо­ви­ми ко­шта­ми (за­галь­ний фонд – 86,9 млрд. грн., спе­ці­аль­ний фонд – 3,7 млрд. грн.); – 5,3 млрд. грн. бу­де спря­мо­ва­но у ви­гля­ді на­да­н­ня дер­жав­них га­ран­тій суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня для фі­нан­су­ва­н­ня обо­рон­них про­грам; – Ще 7,7 млрд. грн. ми про­фі­нан­су­є­мо за ра­ху­нок кон­фі­ско­ва­них ко­штів та ко­штів від ре­а­лі­за­ції кон­фі­ско­ва­но­го май­на, отри­ма­них від ко­ру­пцій­них зло­чи­нів. Ще одна ста­т­тя збіль­ше­н­ня ви­трат бю­дже­ту – це соціальні ви­да­тки. В на­сту­пно­му ро­ці ми пла­ну­є­мо під­ви­щи­ти соціальні стан­дар­ти для на­шо­го на­се­ле­н­ня на 12,5 %, тоб­то на про­гно­зо­ва­ний рі­вень ін­фля­ції. Ми та­кож зна­чно (з 24,4 млрд. грн. у по­то­чно­му ро­ці до 35 млрд. грн. у на­сту­пно­му) під­ви­щи­мо об­сяг на­да­н­ня жи­тло­вих суб­си­дій для на­се­ле­н­ня на ком­пен­са­цію під­ви­ще­н­ня енер­го­та­ри­фів. Та­ким чи­ном, су­ку­пно ці до­да­тко­ві соціальні ви­да­тки кра­ї­ни збіль­шу­ють ви­да­тко­ву ча­сти­ну бю­дже­ту на близь­ко 50 млрд. грн. І для то­го, аби не роз­ду­ва­ти де­фі­цит держ­бю­дже­ту, та за­без­пе­чи­ти ре­а­лі­сти­чність ви­ко­на­н­ня бю­дже­ту, ми про­по­ну­є­мо низ­ку ва­жли­вих кроків, що до­зво­лять змен­ши­ти ін­ші ви­да­тки кра­ї­ни при­бли­зно 70 млрд. грн. (або 3,1% ВВП). По-пер­ше, ми змен­шу­є­мо вар­тість об­слу­го­ву­ва­н­ня дер­жав­но­го бор­гу. Для цьо­го ми зро­би­ли вже кіль­ка кроків: (і) у по­то­чно­му ро­ці про­ве­ли ре­стру­кту­ри­за­цію бор­гу, (іі) змен­шу­є­мо де­фі­цит держ­фі­нан­сів, що до­по­мо­же змен­ши­ти по­тре­бу у но­вих за­по­зи­че­н­нях. По-дру­ге, ми пла­ну­є­мо під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність дер­жав­них ви­да­тків. В то­му чи­слі – за ра­ху­нок ве­ри­фі­ка­ції отри­му­ва­чів со­ці­аль­ної до­по­мо­ги та пен­сій, аби пе­ре­ко­на­ти­ся, що се­ред отри­му­ва­чів пен­сій не має «мер­твих душ» чи ша­хра­їв. Ми вва­жа­є­мо, що ли­ше один цей крок за­без­пе­чить еко­но­мію ви­да­тків що­най­мен­ше на 5 млрд. грн. Та­кож ми про­по­ну­є­мо про­ве­сти опти­мі­за­цію дер­жав­них ви­да­тків та по­кра­щи­ти якість на­да­н­ня дер­жав­них по­слуг в осві­ті та ме­ди­ци­ні. По-тре­тє, по­си­ле­н­ня адре­сно­сті со­ці­аль­ної до­по­мо­ги. Ми пра­гне­мо, аби фі­нан­со­ву під­трим­ку з бю­дже­ту отри­му­ва­ли са­ме ті, хто дій­сно її по­тре­бує (адже сьо­го­дні зна­чна ч а с т к а д е р жа в н о ї д о - по­мо­ги йде за­мо­жним гро­ма­дя­нам чи тим, хто ціл­ком мо­же са­мо­стій­но се­бе за­без­пе­чу­ва­ти). Ще раз на­го­ло­шу: таке змен­ше­н­ня не озна­чає змен­ше­н­ня со­ці­аль­ної під­трим­ки на­ших гро- ма­дян. Але ми хо­че­мо, аби ко­шти пла­тни­ків по­да­тків, які на­пов­ню­ють бю­джет, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ше.

МІ­СЦЕ­ВІ БЮДЖЕТИ

На­ре­шті, хо­чу під­кре­сли­ти, що фі­скаль­на де­цен­тра­лі­за­ція та­кож про­дов­жує ма­ти по­зи­тив­ний ефект. Ре­аль­ний фі­нан­со­вий ре­сурс мі­сце­вих бю­дже­тів збіль­ши­ться в на­сту­пно­му ро­ці на по­над 40 млрд. грн., або на 40%, по­рів­ня­но з пла­ном на 2015 рік. І це все без трансфер­тів з дер­жав­но­го бю­дже­ту на мі­сце­вий рі­вень, а та­кож без ура­ху­ва­н­ня вла­сних над­хо­джень мі­сце­вих гро­мад. По­да­тко­ва ре­фор­ма на­дасть мі­сце­вим бю­дже­там до­да­тко­ві 13 млрд. грн. у 2016 ро­ці. Та­кож ми пе­ред­ба­ча­є­мо зна­чне збіль­ше­н­ня фі­нан­со­во­го ре­сур­су мі­сце­вих гро­мад на по­тре­би ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій, адже збіль­шу­є­мо об­сяг Дер­жав­но­го Фон­ду Ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку до 5,7 млрд. грн. (по­рів­ня­но з 2,9 млрд. грн. у бю­дже­ті-2015), де ми пе­ред­ба­ча­є­мо до­да­тко­ві ви­да­тки у роз­мі­рі 1 млрд. грн. на фор­му­ва­н­ня ін­фра­стру­кту­ри тих те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, що об’єд­на­ли­ся. Цими ко­шта­ми змо­жуть ско­ри­ста­ти­ся 159 бю­дже­тів об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, що утво­ри­ли­ся на да­ний мо­мент. Це клю­чо­ва, хо­ча, зви­чай­но, не ви­чер­пна ін­фор­ма­ція що­до про­е­кту за­ко­ну про дер­жав­ний бю­джет на 2016 рік, роз­ро­бле­ний мі­ні­стер­ством фі­нан­сів. Ми за­кли­ка­є­мо під­три­ма­ти цей за­ко­но­про­ект, адже йо­го ухва­ле­н­ня до­зво­лить ви­три­ма­ти ба­ланс, який на­дає нам мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти між­на­ро­дну фі­нан­со­ву під­трим­ку, що, вре­шті решт, за­без­пе­чує ста­біль­ність, про­гно­зо­ва­ність та еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, – як для кра­ї­ни в ці­ло­му, так і для ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на зокре­ма.

Ма­те­рі­ал на­да­ний прес-цен­тром Мін­фі­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.