ОГО­ЛО­ШЕ­Н­НЯ

Ukraine Business Review - - Влада та суспільство -

Стра­хо­ве То­ва­ри­ство з до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю «Гло­бус» (код ЄДРПОУ 20448234, вул. Бу­ти­шев пров., 21/17 лі­те­ра А, по­верх.1, м. Ки­їв, 010100) по­ві­дом­ляє про ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми, в зв’яз­ку з втра­тою, на­сту­пних блан­ків су­во­рої зві­тно­сті: 1. По­ліс обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті вла­сни­ків на­зем­них транс­порт­них за­со­бів, що вхо­дять у ді­а­па­зон но­ме­рів се­рії АЕ №№: 2707994; 2707898 се­рії АІ №№ 5747061 2. По­лі­си між­на­ро­дно­го ав­то стра­ху­ва­н­ня «Зе­ле­на Кар­тка» №№ 10923730; 10932645; 11374322; 11147407; 11344023; 10802599; 10925795; 11135687; 11372975; 11374487; 11374488. 3. До­го­во­ри обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті суб’єктів пе­ре­ве­зе­н­ня не­без­пе­чних ван­та­жів се­рії НВТ-14: № 0000986; До­від­ки за ста­ціо­нар­ним те­ле­фо­ном: 0 800 500 157.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.