Еко­но­мі­чні на­слід­ки ДТП

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Пре­зи­дент між­на­ро­дно­го цен­тру без­пе­ки до­ро­жньо­го ру­ху Алан Росс взяв­ся кон­суль­ту­ва­ти до­слі­дже­н­ня, яке про­во­ди­ти­ме На­ціо­наль­на про­гра­ма TrafficChallenge в Укра­ї­ні. Він за­зна­чив, що про­бле­ма для облі­ку всіх да­них по­ля­гає ще в то­му, що в Укра­ї­ні не всі ДТП фі к с у ют ь с я , і я к що ц е л е г к а трав­ма або ДТП без травм, лю­ди про­сто ре­мон­ту­ють ав­то­мо­бі­лі і не по­ві­дом­ля­ють ні­чо­го по­лі­ції. То­му екс­перт ре­ко­мен­дує Укра­ї­ні обра­ти та­кий ме­тод оцін­ки вар­то­сті зби­тків від ДТП, як ме­тод люд­сько­го ка­пі­та­лу, який роз­гля­дає еко­но­мі­чні на­слід­ки ава­рій на до­ро­гах. Цей ме­тод за­сто­со­ву­є­ться пред­став­ни­ка­ми Все­сві­тньо­го бан­ку. За ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, люд­ське жи­т­тя оці­ню­єть- ся в ме­жах від 1 до 2 млн єв­ро, а ті­ле­сні ушко­дже­н­ня по­стра­жда­ло­го під час ДТП – в со­тні ти­сяч єв­ро. І бу­ло б до­бре, як­би во­на ве­ла­ся і в Укра­ї­ні. Стра­ху­ва­н­ня ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті за­ймає про­від­ну роль в сві­то­вій пра­кти­ці ав­то­стра­ху­ва­н­ня, оскіль­ки за­без­пе­чує стра­хо­вий за­хист здо­ров’я, жи­т­тя і май­на осіб, пов’яза­них з ви­ко­ри­ста­н­ням ав­то­транс­пор­ту, і ста­вить пе­ред со­бою ме­ту – да­ти мо­жли­вість отри­ма­ти ком­пен­са­цію. Пра­кти­чно в усіх єв­ро­пей­ських кра­ї­нах стра­ху­ва­н­ня ав­то­ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті є обов’яз­ко­вим, оскіль­ки в пер­шу чер­гу за­хи­щає ін­те­ре­си по­стра­жда­лих в ре­зуль­та­ті до­ро­жньо-транс­порт­них при­год. Да­нія бу­ла пер­шою кра­ї­ною, яка вве­ла обов’яз­ко­ве стра­ху­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті ав­то­мо­бі­лі­стів. Це від­бу­ло­ся ще в 1927 ро­ці.В 1930 ро­ці її при­клад на­слі­ду­ва­ла Ан­глія, а в 1932 ро­ці – Лю­ксем­бург, в 1934 ро­ці – Ір­лан­дія, в 1939 ро­ці – Ні­меч­чи­на . У Фран­ції та Бель­гії обов’яз­ко­ве стра­ху­ва­н­ня ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті бу­ло вве­де­не ли­ше у 50-х ро­ках. В 1949 ро­ці пред­став­ни­ки ав­то­стра­ху­валь­ни­ків ко­жної з за­ці­кав­ле­них кра­їн зу­стрі­ли­ся в Лон­до­ні і ство­ри­ли ор­ган управ­лі­н­ня – Ра­ду Бю­ро. У гру­дні 1951 ро­ку Ра­да Бю­ро по­ві­до­ми­ла Єв­ро­пей­ську Еко­но­мі­чну Ко­мі­сію в Же­не­ві про ство­ре­н­ня стру­кту­ри по вве­ден­ню Си­сте­ми «Зе­ле­на кар­та». Си­сте­ма всту­пи­ла в си­лу з 1 сі­чня 1953 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.