Ці­на стра­хо­во­го ша­храй­ства

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Втім, ві­тчи­зня­ні стра­хо­ви­ки ма­ють на сво­є­му ра­хун­ку і пев­ні пе­ре­мо­ги над стра­хо­вим ша­храй­ством. Так, з 1 сі­чня цьо­го ро­ку стра­хо­вий ри­нок Укра­ї­ни пе­ре­йшов на но­ву фор­му стра­хо­во­го сер­ти­фі­ка­ту «Зе­ле­на кар­тка», який дає змо­гу пе­ре­ві­ри­ти справ­жність блан­ку і за­хи­сти­ти йо­го від ша­хра­їв. За оцін­ка­ми Мо­тор­но­го (транс­порт­но­го) стра­хо­во­го бю­ро, що­ро­ку ри­нок «Зе­ле­ної кар­тки» від обі­гу фаль­ши­вих і фаль­си­фі­ко­ва­них по­лі­сів втра­чає при­бли­зно 50 міль­йо­нів гри­вень. Кіль­кість фаль­ши­вих по­лі­сів «Зе­ле­на кар­тка» цьо­го ро­ку змен­ши­ла­ся, оскіль­ки при­кор­дон­ни­ки пе­ре­ві­ря­ють їх під час пе­ре­ти­ну кор­до­ну, а МТСБУ на­дає мо­жли­вість пе­ре­ві­ря­ти їхню до­сто­вір­ність на сво­є­му сай­ті. То­му, якщо, на­при­клад, ав­то­вла­сник ван­та­жів­ки або ав­то­мо­бі­ля за кор­до­ном на­да­ва­ти­ме «Зе­ле­ну кар­тку» для… мо­то­ци­кла (та­ке ра­ні­ше тра­пля­ло­ся че­рез не­ува­жність во­ді­їв, яким спри­тні діл­ки під­со­ву­ва­ли мен­ший за вар­ті­стю по­ліс), то це вже роз­гля­да­ти­муть як ша­храй­ство са­мо­го вла­сни­ка ав­то і ка­ра­ти­муть штра­фом або в ра­зі ава­рії во­дій му­си­ти­ме від­шко­ду­ва­ти зби­тки від ДТП вла­сним ко­штом. Ще во­ді­ям слід звер­та­ти ува­гу на на­пря­мок мар­шру­ту у сво­їй «Зе­ле­ній кар­тці». Тра­пля­ло­ся, ко­ли за­мість на­прям­ку «Єв­ро­па» стра­хо­ві ша­храї про­да­ва­ли на­пря­мок «Бі­ло­русь, Мол­до­ва, Ро­сія», хоч гро­ші бра­ли «єв­ро­пей­ські». Якщо лю­ди­на по­тра­пи­ла в ава­рію за кор­до­ном і не знає мі­сце­вої мо­ви, це слід обов’яз­ко­во за­зна­чи­ти в про­то­ко­лі по­лі­ції для уни­кне­н­ня хи­бних ін­тер­пре­та­цій ва­ших слів у подаль­шо­му. Ори­гі­нал по­лі­са тре­ба за­ли­ши­ти со­бі, а по­лі­ції та пред­став­ни­кам ін­шої сто­ро­ни в ДТП (у ра­зі ко­ри­сту­ва­н­ня єв­ро­про­то­ко­лом) на­да­ва­ти ко­пію цьо­го до­ку­мен­та. Та­кож для то­го, щоб не по­тра­пи­ти в ха­ле­пу, стра­хо­ви­ки ра­дять ку­пу­ва­ти по­лі­си, ви­пи­са­ні че­рез си­сте­му Green Card Online (їх за­пов­ню­ють дру­кар­ським спосо­бом, а не вру­чну). Во­ни по­пе­ре­джа­ють, що ви­пи­су­ють по­ліс вру­чну за­зви­чай тіль­ки в край­ньо­му ра­зі – якщо з те­хні­чних при­чин не­мо­жли­во зв’яза­ти­ся з си­сте­мою Green Card Online. До­да­тко­во пе­ре­ві­ри­ти справ­жність блан­ка «Зе­ле­ної кар­тки» мо­жна са­мо­стій­но: йо­го зов­ні­шній ви­гляд має від­по­від­а­ти кон­троль­но­му при­мір­ни­ку, роз­мі­ще­но­му на сай­ті МТСБУ. Він має мі­сти­ти за­хи­сні еле­мен­ти, що ви­яв­ля­ють під час про­сві­чу­ва­н­ня уль­тра­фі­о­ле­то­вою лам­пою. На ори­гі­наль­но­му ек­зем­пля­рі по­лі­са не має бу­ти жо­дних пе­ча­ток. «Щой­но ви ви­яви­ли, що по­ліс під­ро­бле­ний або не­дій­сний, по­трі­бно ви­ко­на­ти на­сту­пні дії. Якщо йо­го ку­пи­ли у стра­хо­во­го аген­та, не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся в ком­па­нію, яка є стра­хо­ви­ком з цьо­го по­лі­са (по­да­ти за­я­ву в офіс, якщо ви ще не ви­їха­ли за кор­дон, а якщо ви­їха­ли – при­дба­ти по­ліс вну­трі­шньо­го стра­ху­ва­н­ня ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті кра­ї­ни пе­ре­бу­ва­н­ня). Пі­сля по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну спо­ві­стіть пи­сьмо­во стра­хо­ву ком­па­нію про ку­пів­лю та­ко­го по­лі­са», – го­во­рить на­чаль­ник де­пар­та­мен­ту вре­гу­лю­ва­ния зби­тків СК «ІНГО Укра­ї­на» Олег Ко­ва­лен­ко-Ку­жоль­ний. Якщо по­ліс бу­ло укла­де­но в офі­сі стра­хо­вої ком­па­нії, не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся із за­явою на адре­су МТСБУ. Якщо ДТП ста­ла­ся за уча­стю ав­то­мо­бі­ля, у вла­сни­ка яко­го був не­дій­сний по­ліс «Зе­ле­ної кар­ти», рі­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня ви­пла­ти при­ймає стра­хо­вик або бю­ро пі­сля роз­гля­ду об­ста­вин ко­жно­го кон­кре­тно­го ви­пад­ку. Тож будь­те ува­жни­ми. І пам’ятай­те, що бе­ре­же­но­го Бог бе­ре­же.

ЯК УНИ­КНУ­ТИ «МО­ТОР­НО­ГО» ША­ХРАЙ­СТВА

1. Ста­тус блан­ка по­лі­са і те, за якою стра­хо­вою ком­па­ні­єю за­крі­пле­но кон­кре­тний бланк, мо­жна пе­ре­ві­ри­ти на сай­ті МТСБУ за по­си­ла­н­ням https://cbd.mtibu. k i e v . u a / MTSB U_ P a g e s / T r e e . aspx?autoauth=true. По­трі­бно вве­сти се­рію та но­мер по­лі­са. 2. У блан­ках но­во­го зраз­ка обов’яз­ко­ва фра­за «Ува­га! Пе­ре­вір­ка ста­ту­су по­лі­са та стра­хо­ви­ка на сай­ті МТСБУ www.mtibu. kiev.ua». 3. Не ку­пу­ва­ти по­лі­си у так зва­них пе­ре­сув­них пун­ктах про­да­жу на ба­зі зви­чай­них транс­порт­них за­со­бів. Звер­та­ти­ся до ста­ціо­нар­них пун­ктів про­да­жу, офі­сів, цен­трів, пред­став­ництв стра­хо­ви­ків, ін­фор­ма­ція про які є у віль­но­му до­сту­пі на сай­ті ко­жно­го стра­хо­ви­ка. 4. Якщо ку­пу­є­те по­ліс у аген­та, пе­ре­ві­ряй­те йо­го пов­но­ва­же­н­ня (на­яв­ність до­го­во­ру, по­свід­че­н­ня, ре­є­стра­цію в ЦБД то­що) або йо­го на­яв­ність у Ре­є­стрі стра­хо­вих аген­тів на сай­ті МТСБУ. 5. Пе­ре­ві­ря­ти ста­тус стра­хо­ви­ка, чи він член МТСБУ – на офі­цій­но­му сай­ті ор­га­ні­за­ції в роз­ді­лі «Для спо­жи­ва­чів». 6. Не при­дба­ва­ти по­лі­си зі зна­чни­ми зниж­ка­ми, які на­да­ють без­під­став­но. 7. На­да­ва­ти пе­ре­ва­гу опла­ті по­лі­са за до­по­мо­гою бан­ків­ських уста­нов, тер­мі­на­лів то­що та ма­ти під­твер­дже­н­ня пла­те­жу (чек, кви­тан­цію).

Ма­рія ЄВМЕНЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.