Кон­фе­рен­ція Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

За­сі­да­н­ня роз­по­ча­ли при­ві­та­н­ня за­про­ше­них го­стей. Ми­хай­ло Дов­бен­ко по­ді­ли­ся з при­су­тні­ми вра­же­н­ня­ми від не­що­дав­ньо­го ві­зи­ту до США, зокре­ма, від ро­бо­ти аме­ри­кан­ських кре­ди­тних спі­лок, чі­тко зла­го­дже­но­го еко­но­мі­чно­го ме­ха­ні­зму їх фун­кціо­ну­ва­н­ня, а та­кож по­дя­ку­вав за ве­ли­че­зну ор­га­ні­за­цій­ну та бла­го­чин­ну ро­бо­ту укра­їн­ських кре­ди­ті­вок у США, яку во­ни про­ва­дять для під­трим­ки Укра­ї­ни у скла­дні ча­си ро­сій­ської агре­сії. Да­лі Ми­хай­ло Дов­бен­ко за­зна­чив, що кре­ди­тні спіл­ки Укра­ї­ни сьо­го­дні пра­цю­ють у зов­сім ін­ших, екс­тре­маль­них умо­вах, спри­чи­не­них дво­ма го­лов­ни­ми фа­кто­ра­ми: еко­но­мі­чним та за­ко­но­дав­чим. Під пер­шим фа­кто­ром ма­ю­ться на ува­зі ане­ксія Кри­му, оку­па­ція схі­дних те­ри­то­рій, де­валь­ва­ція грив­ні, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чні по­тря­сі­н­ня. Бу­ло за­зна­че­но, що у Ко­мі­те­ті Вер­хов­ної Ра­ди стри­во­же­ні про­це­сом очи­ще­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми, що мав би вже за­вер­ши­тись, але вкрай за­тя­гнув­ся, вна­слі­док чо­го, у то­му чи­слі, і кре­ди­тні спіл­ки не мо­жуть по­вер­ну­ти ча­сти­ну сво­їх ко­штів. Дру­гим фа­кто­ром, який впли­ває на ді­яль­ність кре­ди­тних спі­лок, є нев­ре­гу­льо­ва­не за­ко­но­дав­ство. Пі­сля три­ва­лих ми­ну­ло­рі­чних дис­ку­сій Ко­мі­те­ту вда­ло­ся час­тко­во від­сто­я­ти не­при­бу­тко­вий ста­тус кре­ди­тних спі­лок, який за­фі­ксо­ва­ний у ба­зо­во­му за­ко­ні. У пар­ла­мен­ті за­ре­є­стро­ва­но два ва­жли­вих для КС за­ко­но­про­е­кти, які ви­рі­шу­ють про­блем­ні пи­та­н­ня, і є спо­ді­ва­н­ня на їх прийня­т­тя з по­ча­тком осін­ньої пар­ла­мент­ської се­сії. На за­вер­ше­н­ня ви­сту­пу Ми­хай­ло Дов­бен­ко по­ба­жав уча­сни­кам плі­дної ро­бо­ти на Кон­фе­рен­ції і ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що спіль­ні зу­си­л­ля НАКСУ та Ко­мі­те­ту при­зве­дуть до ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. Ві­та­ю­чи уча­сни­ків Кон­фе­рен­ції, Оль­га Ма­ксим­чук від­зна­чи­ла ви­ня­тко­ву цін­ність та­ких пред­став­ни­цьких за­хо­дів, оскіль­ки во­ни осо­бли­во на­яв­но де­мон­стру­ють по­ня­т­тя укра­їн­ської гро­ма­ди не ли­ше на­шої кра­ї­ни, а й сві­ту, та ви­сло­ви­ла вдя­чність за під­трим­ку ру­ху КС Укра­ї­ни з бо­ку ко­лег зі США та Ка­на­ди. За­зна­чи­ла, що хо­ча дер­жав­ний ре­гу­ля­тор і про­фе­сій­ні об’єд­на­н­ня ра­зом з кре­ди­тни­ми спіл­ка­ми сто­ять по рі­зні бо­ки про­це­су, усі ма­ють спіль­ну ме­ту і зре­штою ін­те­ре­си дер­жав­но­го ре­гу­ля­то­ра і кре­ди­тних спі­лок зій­ду­ться, що від­но­вить та по­си­лить до­ві­ру до рин­ку КС. На жаль, що­квар­та­лу спо­сте­рі­га­є­ться змен­ше­н­ня кіль­ко­сті пра­цю­ю­чих кре­ди­тних спі­лок, але «спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ми зу­пи­ни­мо цей про­цес і зро­би­мо все для ство­ре­н­ня пе­ред­умов для роз­ви­тку. Ри­нок кре­ди­тних спі­лок ні­шо­вий, кре­ди­тні спіл­ки не є кон­ку­рен­та­ми ні бан­кам, ні ін­шим кре­ди­тним уста­но­вам, оскіль­ки їх по­слу­ги є ви­ня­тко­ви­ми, за що їм ве­ли­ка по­дя­ка». Сер­гій Кор­са­ков про­дов­жив ви­ступ Оль­ги Ма­ксим­чук пре­зен­та­ці­єю «Ді­яль­ність кре­ди­тних спі­лок очи­ма ре­гу­ля­то­ра» (ста­ном на кі­нець І квар­та­лу 2016 ро­ку), де бу­ли на­ве­де­ні під­сум­ки ді­яль­но­сті кре­ди­тних спі­лок за від­по­від­ний пе­рі­од. Пред­став­ник Нац­бан­ку Оле­на Они­щук при­ві­та­ла уча­сни­ків та го­стей Кон­фе­рен­ції, ко­ро­тко пре­зен­ту­вав­ши про­ект «Спліт», що за­йма­є­ться під­го­тов­кою до пе­ре­да­чі фун­кцій від На­цком­фін­по­слуг до На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни. Осо­бли­во бу­ло на­го­ло­ше­но на ду­же ви­ва­же­но­му став­лен­ні до пе­ре­да­чі фун­кціо­на­лу та ро­зу­мін­ні ва­жли­во­сті се­кто­ра кре­ди­тних спі­лок на фі­нан­со­во­му рин­ку Укра­ї­ни. Па­ні Они­щук ви­сло­ви­ла вдя­чність за актив­ну спів­пра­цю про­фе­сій­них об’єд­нань з Нац­бан­ком у да­но­му на­прям­ку і за­зна­чи­ла, що на­ра­зі ува­жно ви­вча­є­ться мі­жна­ро­дний до­свід ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті кре­ди­тних спі­лок, який по­тім бу­де за­сто­со­ва­ний в Укра­ї­ні. За­сту­пник ди­ре­кто­ра-роз­по­ря­дни­ка Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб Ан­дрій Олен­чик ви­сту­пив з при­ві­таль­ною про­мо­вою, у якій, зокре­ма, зу­пи­нив­ся на те­пе­рі­шньо­му ста­ні бан­ків­ської си­сте­ми. Бу­ло на­го­ло­ше­но, що, на від­мі­ну від бан­ків, біль­ше по­ло­ви­ни яких ви­зна­но не­пла­то­спро­мо­жни­ми, ли­ше кре­ди­тні спіл­ки на да­ний мо­мент пра­цю­ють з про­сти­ми лю­дьми. «Са­ме в під­трим­ці та до­по­мо­зі, об’єд­нан­ні і ба­жан­ні ра­зом за­хи­ща­ти вла­сні ін­те­ре­си по­ля­гає істо­ри­чна роль ко­о­пе­ра­ції, в цьо­му кон­ку­рен­тна пе­ре­ва­га кре­ди­тних спі­лок», – ре­зю­му­вав пан Олен­чик. Пре­зи­дент Сві­то­во­го Кон­гре­су Укра­їн­ців Єв­ген Чо­лій та­кож при­ві­тав уча­сни­ків по­ва­жно­го зі­бра­н­ня. Він на­го­ло­сив на осо­бли­вій ро­лі кре­ди­тних спі­лок: «Зав­дя­ки кре­ди­тним спіл­кам мрії ста­ють ре­аль­ні­стю, і са­ме кре­ди­тна ко­о­пе­ра­ція до­по­ма­гає укра­їн­ським гро­ма­дам про­цві­та­ти». Пан Чо­лій та­кож за­зна­чив, що укра­їн­ська ді­а­спо­ра на чо­лі з СКУ вба­чає сьо­го­дні свою мі­сію у то­му, щоб пе­ре­ко­на­ти за­хі­дний світ у не­без­пе­ці сві­то­вої кри­зи, яка на­ра­зі ву­а­лю­є­ться як укра­їн­сько-ро­сій­ський кон­флікт. „Сві­то­ве спів­то­ва­ри­ство має до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні, бо са­ме во­на стри­мує по­ши­ре­н­ня ро­сій­ської агре­сії на За­хід», – ска­зав Єв­ген Чо­лій і по­ба­жав ско­рі­шої пе­ре­мо­ги укра­їн­сько­му на­ро­ду. Пі­сля офі­цій­них при­ві­тань по­ва­жних го­стей ке­рів­ни­ки асо­ці­а­цій – чле­нів УСКР ви­сту­пи­ли зі зві­тни­ми до­по­від­я­ми. Оль­га Ше­вель ви­сту­пи­ла зі зві­том про ді­яль­ність Укра­їн­ської Сві­то­вої Ко­опе­ра­тив­ної Ра­ди за остан­ні три ро­ки. Про ді­яль­ність ВАКС за 2014-2016 ро­ки при­су­тніх по­ін­фор­му­ва­ла Пре­зи­дент Оль­га Мо­роз. Пре­зи­дент НАКСУ Пе­тро Ко­зи­нець ви­сту­пив зі зві­том про ді­яль­ність НАКСУ. Пі­сля ко­ро­тко­го екс­кур­су в істо­рію НАКСУ у зві­ті бу­ло на­го­ло­ше­но, що сьо­го­дні з об’єктив­них, а не­рід­ко й суб’єктив­них при­чин ри­нок кре­ди­тних спі­лок пе­ре­бу­ває у ста­дії ста­гна­ції. По­при пе­ре­ва­жну від­су­тність остан­нім ча­сом ко­ру­пцій­но­го ти­ску на кре­ди­тні спіл­ки з бо­ку дер­жав­них ор­га­нів, си­сте­ма КС не має змо­ги роз­ви­ва­ти­ся. Си­ту­а­ція спри­чи­не­на від­су­тні­стю жо­дних ре­форм у від­по­від­но­му за­ко­но­дав­чо­му по­лі, ма­со­вим бан­крут­ством бан­ків, ство­ре­н­ням до­да­тко­вих шту­чних пе­ре­пон (РРО, від­мі­на ста­ту­су не­при­бу­тко­во­сті), не­ви­зна­че­ні­стю з подаль­шою до­лею си­сте­ми дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті кре­ди­тних спі­лок то­що. Але на­віть не­зва­жа­ю­чи на усе це та нев­ті­шну ста­ти­сти­ку, біль­шість кре­ди­тних спі­лок про­дов­жує успі­шно пра­цю­ва­ти та ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня пе­ред вкла­дни­ка­ми. На­ціо­наль­на асо­ці­а­ція та­кож, не­зва­жа­ю­чи на ре­аль­ні тру­дно­щі, про­дов­жує фун­кціо­ну­ва­ти в шта­тно­му ре­жи­мі. Акти­ві­зо­ва­но між­на­ро­дну спів­пра­цю, НАКСУ і кре­ди­тні спіл­ки не сто­ять осто­ронь від під­трим­ки укра­їн­ських во­ї­нів, а го­лов­ні зу­си­л­ля Асо­ці­а­ції спря­мо­ва­но на ло­бі­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів кре­ди­тних спі­лок на дер­жав­но­му рів­ні. На за­вер­ше­н­ня ви­сту­пу Пе­тро Ко­зи­нець ви­сло­вив ве­ли­ке спо­ді­ва­н­ня на по­зи­тив­ну роль Кон­фе­рен­ції у про­це­сі ло­бі­ю­ва­н­ня не­об­хі­дно­сті під­трим­ки КС з бо­ку дер­жа­ви та сти­му­лю­ва­н­ня спі­лок до по­зи­тив­них змін. Да­лі про ді­яль­ність ЦУКА за 2013-2015 ро­ки про­зві­ту­вав Бо­г­дан Кур­чак, Оль­га Ше­вель ви­сту­пи­ла зі зві­том про ро­бо­ту Укра­їн­ської Ко­опе­ра­тив­но Ра­ди Ка­на­ди за остан­ній рік. Пі­сля ви­го­ло­ше­н­ня зві­тних до­по­від­ей від­бу­лось актив­не обго­во­ре­н­ня. У ньо­му взя­ли участь лі­де­ри кре­ди­тних спі­лок – чле­нів НАКСУ, ВАКС, ка­на­дій­ських та аме­ри­кан­ських кре­ди­ті­вок. За ре­зуль­та­та­ми обго­во­ре­н­ня бу­ло прийня­те Звер­не­н­ня уча­сни­ків Кон­фе­рен­ції до дер­жав­них ор­га­нів вла­ди з ви­мо­гою не­від­кла­дно­го ви­рі­ше­н­ня на­галь­них пи­тань, які стри­му­ють роз­ви­ток кре­ди­тної ко­о­пе­ра­ції Укра­ї­ни. Пі­сля за­кри­т­тя Кон­фе­рен­ції від­бу­лось уро­чи­сте прийня­т­тя, на яко­му пред­став­ни­ки НАКСУ, ВАКС, ЦУКА, УКРК, об’єд­на­ні в УСКР, ма­ли на­го­ду не­ви­му­ше­но по­спіл­ку­ва­ти­ся та по­ді­ли­ти­ся до­сві­дом.

За ма­те­рі­а­ла­ми НАКСУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.