Ме­ди­ци­на-2017: стра­хо­ва без стра­хо­вих…

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

В де­яких кра­ї­нах ство­рю­є­ться спе­ці­аль­ний при­ва­тний чи дер­жав­ний фонд, де аку­му­лю­ю­ться ко­шти. На пра­кти­ці та­кі фон­ди ні­ко­ли не бу­ва­ють до­ста­тні­ми і до­фі­нан­су­ю­ться з бю­дже­ту. Та­кож ство­ре­н­ня та­ко­го фон­ду в укра­їн­ських ре­а­лі­ях не­се сер­йо­зні ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки та га­ран­то­ва­но при­зве­де до три­ва­лих по­лі­ти­чних тор­гів. Існує й ін­ша мо­дель, де ко­шти аку­му­лю­ють при­ва­тні стра­хо­ві ком­па­нії. На пра­кти­ці при­ва­тним стра­хо­вим ком­па­ні­ям ви­гі­дно пра­цю­ва­ти зі здо­ро­ви­ми па­ці­єн­та­ми та не­ви­гі­дно пра­цю­ва­ти з хво­ри­ми. То­му кра­ї­ни, які за­про­ва­ди­ли та­ку мо­дель, зі­штов­хну­лись з про­бле­ма­ми в до­сту­пі до ме­ди­чної до­по­мо­ги гро­ма­дян, які най­біль­ше її по­тре­бу­ють. Крім то­го, в по­ді­бній схе­мі від 20% бю­дже­ту охо­ро­ни здо­ров’я йде на при­бу­ток при­ват- ним ком­па­ні­ям, що Укра­ї­на не мо­же до­зво­ли­ти со­бі фі­нан­со­во. Ко­жна кра­ї­на оби­рає свій спо­сіб збо­ру стра­хо­вих вне­сків, їх аку­му­лю­ва­н­ня та здій­сне­н­ня стра­хо­вих ви­плат ме­дза­кла­дам. За­раз пе­ред МОЗ сто­ять два пра­кти­чних зав­да­н­ня – роз­по­ча­ти ре­аль­не роз­гор­та­н­ня стра­хо­вої мо­де­лі фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­ци­ни в 2017 ро­ці та за­без­пе­чи­ти 100% по­кри­т­тя гро­ма­дян ме­ди­чною до­по­мо­гою. То­му бу­ла обра­на мо­дель, яка по­тре­бує мі­ні­маль­них змін в за­ко­но­дав­стві і ре­ко­мен­до­ва­на ВООЗом та між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми. Яку мо­дель стра­хо­вої ме­ди­ци­ни обра­ла Укра­ї­на, чим во­на від­рі­зня­є­ться від ін­ших? Кри­зи­сная си­ту­а­ция в украин­ской эко­но­ми­ке не остав­ля­ет выбо­ра украин­ским ком­па­ни­ям, ко­то­рым, как во­здух, не­об­хо­ди­мо ра­зви­вать эк­спорт. Узость пла­те­же­сп­осо­бно­го вну­трен­не­го рын­ка за­став­ля­ет би­знес искать пар­тне­ров за ру­бе­жом, при­чем, не­ред­ко в до­ста­то­чно эк­зо­ти­че­ских стра­нах вро­де Тан­за­нии или го­су­дарств Бли­жне­го Во­сто­ка. Впро­чем, лю­бые до­го­во­рен­но­сти с да­ле­ки­ми пар­тне­ра­ми не­ред­ко ру­ша­тся об сте­ну го­су­дар­ствен­ной бю­ро­кра­ти­че­ской ма­ши­ны. Ча­сто быва­ет так, что и стра­на пред­став­ля­е­тся пер­спе­ктив­ным рын­ком, и ме­стные би­зне­сме­ны заин­те­ре­со­ва­ны в украин­ском эк­спор­те, но не­со­гла­со­ван­ность на уров­не го­су­дарств в пла­не та­мо­жен­ных про­це­дур, са­ни­тар­но­го кон­тро­ля и пр. де­ла­ет эк­спорт­ные по­став­ки не­во­змо­жными. Имен­но по­это­му, ра­зви­вая свои би­знес-стра­те­гии, би­зне­сме­ны на­де­ю­тся на пра­ви­тель­ство, ожи­дая от не­го под­держ­ки в ви­де вня­тной и дей­ствен­ной эк­спорт­ной стра­те­гии.

В ПОИ­СКАХ ЭК­СПОРТ­НОЙ СТРА­ТЕ­ГИИ

Как сви­де­тель­ству­ет ме­жду­на­ро­дная пра­кти­ка, эк­спорт­ная стра­те­гия лю­бой стра­ны яв­ля­е­тся одним из осно­во­по­ла­га­ю­щих до­ку­мен­тов дол­го­сро­чно­го пра­ви­тель­ствен­но­го пла­ни­ро­ва­ния. На­ша стра­на в этом смысле не исклю­че­ние. А глав­ное – по­до­бная про­грам­ма дол­жна со­дер­жать че­ткое по­ни­ма­ние: за счет че­го, и на ка­ких рын­ках во­змо­жен рост эк­спор­та. Стра­те­гия не дол­жна быть «мер­твым» до­ку­мен­том. В хо­де мо­ни­то­рин­га она дол­жна кор­ре­кти­ро­ва­ться в за­ви­си­мо­сти от ко­нъюн­кту­ры и изме­ня­ю­щи­хся це­лей. В пра­ви­тель­стве не­об­хо­ди­мость эк­спорт­ной стра­те­гии по­ни­ма­ют. По сло­вам пер­во­го ви­це-пре­мье­ра Сте­па­на Ку­би­ва, по­до­бную про­грам­му в Ка­бми­не во­с­при­ни­ма­ют как че­ткий план из кон­кре­тных дей­ствий по по­выше­нию кон­ку­рен­то­сп­осо­бно­сти, по­яв­ле­нию но­вых ра­бо­чих мест и ро­ста до­хо­дов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.