Сер­гій Сав­чук: III Фо­рум енер­го­ефе­ктив­но­го пар­тнер­ства за­свід­чив по­слі­дов­ну ці­ле­спря­мо­ва­ну по­лі­ти­ку Уря­ду у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

Тре­тій рік по­спіль Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті ті­сно спів­пра­цює з мі­сце­вою вла­дою та гро­ма­да­ми у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті. Пер­шим на­пря­мом спіль­ної ро­бо­ти бу­ло мас­шта­бне уте­пле­н­ня жи­тло­вих бу­ді­вель, дру­гим – впро­ва­дже­н­ня ЕСКО-ме­ха­ні­зму. Прі­о­ри­тет у 2017 ро­ці – за­про­ва­дже­н­ня енер­ге­ти­чно­го ме­не­джмен­ту у бю­дже­тних уста­но­вах. Про це за­явив Го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Сер­гій Сав­чук під час від­кри­т­тя III Фо­ру­му енер­го­ефе­ктив­но­го пар­тнер­ства «Енер­ге­ти­чний ме­не­джмент. До­свід кра­щих».

Як по­яснив Го­ло­ва Агент­ства, що­рі­чно фо­рум до­зво­ляє ефе­ктив­но ко­му­ні­ку­ва­ти з мі­сце­вою вла­дою та роз­ши­рю­ва­ти спів­пра­цю. «Що­ра­зу ми ста­ви­мо но­ві ці­лі і спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми їх до­ся­га­є­мо. Та­ким чи­ном, ми де­мон­стру­є­мо по­слі­дов­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті», – під­кре­слив С. Сав­чук. Одна з клю­чо­вих скла­до­вих під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті – це енер­го­ме­не­джмент. Осо­бли­во ва­жли­во впро­ва­джу­ва­ти енер­го­ме­не­джмент у бю­дже­тних уста­но­вах. Сьо­го­дні близь­ко 80 тис. та­ких бу­ді­вель по­над­мі­ру ви­ко­ри­сто­ву­ють енер­го­ре­сур­си, на опла­ту яких ви­тра­ча­ю­ться міль­йо­ни гри­вень бю­дже­тних ко­штів. Ре­а­лі­за­ція за­хо­дів з енер­го­ме­не­джмен­ту до­зво­ляє до 20% змен­ши­ти енер­го­спо­жи­ва­н­ня. «Сьо­го­дні на­ша ме­та – на­ла­го­ди­ти ра­зом з мі­сце­вою вла­дою си­стем­ну ро­бо­ту у пи­тан­ні енер­го­ме­не­джмен­ту в бю­дже­тній сфе­рі», – про­ко­мен­ту­вав Го­ло­ва та на­га­дав, що вчо­ра 26 кві­тня Уря­дом схва­ле­но План за­хо­дів із впро­ва­дже­н­ня си­стем енер­ге­ти­чно­го ме­не­джмен­ту в бю­дже­тних уста­но­вах. На ва­жли­во­сті акти­ві­за­ції ре­гіо­нів у цьо­му пи­тан­ні на­го­ло­си­ли й ін­ші по­че­сні уча­сни­ки від­кри­т­тя фо­ру­му. Про здо­бу­тки укра­їн­ських міст у цій сфе­рі роз­по­ві­ла Ді­а­на Кор­са­кай­те, ке­рів­ник Про­е­кту USAID «Му­ні­ци­паль­на енер­ге­ти­чна ре­фор­ма в Укра­ї­ні». Тор­стен Вел­лерт, ке­рів­ник під­гру­пи «Енер­ге­ти­ка та еко­ло­гія»

Гру­пи Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії з під­трим­ки Укра­ї­ни, від­зна­чив, що енергоефективність для Укра­ї­ни ста­ла справ­жнім на­ціо­наль­ним прі­о­ри­те­том. Во­дно­час чи­ма­ло за­ле­жить від зу­силь мі­сце­вої вла­ди. Зі сво­го бо­ку, ЄС го­то­ва під­три­му­ва­ти іні­ці­а­ти­ви Укра­ї­ни у цій сфе­рі. До­по­мо­гу Укра­ї­ні на шля­ху ре­форм на­дає і Ні­меч­чи­на. У цьо­му за­пев­нив По­сол Ні­меч­чи­ни в Укра­ї­ні Ернст Рай­хель. Під­трим­ка на­да­є­ться в рам­ках рі­зних про­е­ктів, се­ред яких ва­жли­ві та­кі: «Енергоефективність у гро­ма­дах» та «Пар­тнер­ство з мо­дер­ні­за­ції: енергоефективність у лі­кар­нях». У свою чер­гу, Оле­на Во­ло­ши­на, ке­рів­ник ді­яль­но­сті IFC в Укра­ї­ні, від­зна­чи­ла по­зи­тив­ну роль дер­жа­ви у сти­му­лю­ван­ні на­се­ле­н­ня до енер­го­ефе­ктив­но­сті. Зокре­ма, прийня­тий За­кон Укра­ї­ни № 417 до­зво­лив ство­рю­ва­ти ОСББ, які те­пер мо­жуть за­лу­ча­ти ко­шти на уте­пле­н­ня бу­дин­ків. При цьо­му дер­жа­ва на­дає спів­фі­нан­су­ва­н­ня у роз­мі­рі від 40% до 70%. Це є зна­чним сти­му­лом для ОСББ до­лу­ча­ти­ся до енер­го­збе­ре­же­н­ня. «Дер­жа­ва дій­сно ви­ко­нує свою фун­кцію – ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов і сти­му­лів, а іні­ці­а­ти­ва на­ле­жить нам з ва­ми», – на­го­ло­си­ла О. Во­ло­ши­на та до­да­ла, що вар­то про­дов­жу­ва­ти при­йма­ти ва­жли­ві за­ко­но­про­е­кти у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті.

УЧАСТЬ РЕ­ГІО­НІВ У ПРОГРАМІ ЕНЕР­ГО­ЕФЕ­КТИВ­НО­СТІ. ДО­СВІД ЧЕРНІГІВЩИНИ

Ко­жна область Укра­ї­ни має чи­ма­лий ре­сур­сний по­тен­ці­ал для успі­шно­го за­мі­ще­н­ня га­зу та роз­ви­тку від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки. То­му Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті про­дов­жує пре­зен­ту­ва­ти на мі­сцях пер­спе­кти­ви ре­а­лі­за­ції «зе­ле­них» про­е­ктів та за­кли­ка­ти мі­сце­ву вла­ду акти­ві­зу­ва­ти­ся у цій сфе­рі. На цьо­му на­го­ло­сив Го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Сер­гій Сав­чук, від­кри­ва­ю­чи се­мі­нар з пи­тань за­мі­ще­н­ня га­зу 12 трав­ня у Чер­ні­го­ві. Ви­дав­ни­чий Дім «Укра­ї­на Бі­знес» про­дов­жує зна­йо­ми­ти чи­та­чів га­зе­ти «Укра­ї­на Бі­знес ре­вю» з пер­спе­ктив­ни­ми про­е­кта­ми, осо­бли­во акту­аль­ни­ми для роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су, ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць в ре­гіо­нах. «Агент­ство на­ці­ле­не змі­цню­ва­ти спів­пра­цю з мі­сце­вою вла­дою. По­трі­бно роз­кри­ва­ти ін­ве­сти­цій­ний по­тен­ці­ал Чернігівщини та спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми пре­зен­ту­ва­ти ін­ве­сто­рам кон­кре­тні то­чки вхо­ду для про­е­ктів з ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії з енер­гії сон­ця, ві­тру, біо­ма­си та во­ди, про­е­ктів з ко­ге­не­ра­ції, з ви­ро­щу­ва­н­ня енер­го­куль­тур», – під­кре­слив Го­ло­ва Агент­ства. Сер­гій Сав­чук за­пев­нив пред­став­ни­ків мі­сце­вих гро­мад та бі­зне­су у то­му, що про­е­кти з від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки – це сто­від­со­тко­ве со­ці­аль­но-еко­но­мі­чне змі­цне­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, акти­ві­за­ція ро­бо­ти ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су, ство­ре­н­ня но­вих ро­бо­чих місць, збіль­ше­н­ня над­хо­джень до бю­дже­тів. До­лу­че­н­ня мі­сце­вих гро­мад до роз­бу­до­ви рин­ку від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії га­ран­тує їм за­ро­бі­ток та еко­но­мі­чний роз­ви­ток. Крім то­го, зав­дя­ки актив­ній ро­бо­ті Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті в Укра­ї­ні на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні за­крі­пле­ні ва­же­лі за­лу­че­н­ня ін­ве­сто­рів до фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів із за­мі­ще­н­ня га­зу. Йде­ться про не­що­дав­но прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни за­кон від 21.03.2017 ро­ку № 1959 що­до сти­му­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва те­пла з аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії. Від­по­від­но до цьо­го за­ко­ну ін­ве­стор, який пла­нує вста­но­ви­ти, на­при­клад, твер­до­па­лив­ну ко­тель­ню чи ко­ге­не­ра­цій­ну уста­нов­ку на біо­ма­сі, ма­ти­ме чі­тко ви­зна­че­ний та­риф на те­пло з аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії на рів­ні 90% ді­ю­чо­го та­ри­фу на те­пло з га­зу. Про на­пра­цю­ва­н­ня Чернігівщини у на­прям­ку за­мі­ще­н­ня га­зу роз­по­вів за­сту­пник го­ло­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції Сер­гій Сер­гі­єн­ко. За йо­го сло­ва­ми, то­рік в обла­сті ско­ро­че­но ви­ко­ри­ста­н­ня га­зу май­же на 10%. Вда­ло­ся за­лу­чи­ти ін­ве­сто­рів, які пра­цю­ють по всій обла­сті у про­е­ктах з ви­ко­ри­ста­н­ня за­мість га­зу аль­тер­на­тив­них ви­дів па­ли­ва, в пер­шу чер­гу від­хо­дів де­ре­ви­ни, тор­фу. Зокре­ма, ми­ну­ло­го ро­ку на 59 об’єктах про­ве­де­но ро­бо­ти з пе­ре­ве­де­н­ня ко­те­лень на ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них ви­дів па­ли­ва. Се­ред най­біль­ших ре­а­лі­зо­ва­них про­е­ктів – вве­де­н­ня пер­шої чер­ги те­пло­вої еле­ктро­стан­ції на біо­ма­сі по­ту­жні­стю 3,5 МВт у м. Ко­рю­ків­ка Чер­ні­гів­ської обла­сті. За­га­лом уча­сни­ки се­мі­на­ру ма­ли мо­жли­вість роз­гля­ну­ти за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви у від­нов­лю­ва­ній енер­ге­ти­ці, осо­бли­во­сті ви­ро­бни­цтва те­пла «не з га­зу», ви­ко­ри­ста­н­ня біо­ма­си і біо­га­зу, ви­ро­щу­ва­н­ня енер­го­куль­тур, а та­кож обго­во­ри­ти дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів у цій сфе­рі. Зокре­ма, про під­го­тов­ку те­пло­вих ме­реж в умо­вах ро­бо­ти рин­ку те­пла по­ін­фор­му­вав член Бі­о­енер­ге­ти­чної асо­ці­а­ції Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Май­стри­шин. Про осо­бли­во­сті ви­ро­бни­цтва біо­па­ли­ва роз­по­вів за­ві­ду­вач від­ді­лом те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня енер­ге­ти­чних куль­тур Ін­сти­ту­ту біо­енер­ге­ти­чних куль­тур і цукро­вих бу­ря­ків Оле­ксандр Ган­жен­ко. У хо­ді се­мі­на­ру та­кож бу­ло пред­став­ле­но і мі­жна­ро­дний до­свід ви­ко­ри­ста­н­ня від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії. Се­крет успі­ху Да­нії у збіль­шен­ні спо­жи­ва­н­ня «зе­ле­ної» енер­гії роз­крив Ан­дерс Крі­стен­сен, го­лов­ний ра­дник Укра­їн­сько-дан­сько­го енер­ге­ти­чно­го цен­тру. За­га­лом у се­мі­на­рі взя­ли участь по­над 100 осіб: пред­став­ни­ки мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди, ви­ро­бни­ки «зе­ле­ної» енер­гії, між­на­ро­дні екс­пер­ти, пред­став­ни­ки агро­хол­дин­гів та ком­па­ній, по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри, ЗМІ та усі ті, хто пе­ре­ко­на­ний, що енер­ге­ти­чне май­бу­тнє Укра­ї­ни за від­нов­лю­ва­ною енер­ге­ти­кою. До­від­ко­во: У III Фо­ру­мі енер­го­ефе­ктив­но­го пар­тнер­ства взя­ли участь близь­ко 600 осіб з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, зокре­ма ке­рів­ни­цтво обл­держ­адмі­ні­стра­цій та обла­сних рад, мі­ські го­ло­ви, енер­го­ме­не­дже­ри, ОСББ, про­філь­ні гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, між­на­ро­дні про­е­кти, ЕСКО ком­па­нії, пред­став­ни­ки про­ми­сло­вих під­при­ємств. ©

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.