За­твер­дже­но фор­му за­яви на отри­ма­н­ня бю­дже­тної до­та­ції

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство -

Го­лов­не управ­лі­н­ня ДФС ін­фор­мує про те, що на­ка­зом Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 23.02.2017 ро­ку №275 за­твер­дже­но фор­му за­яви про вне­се­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка до Ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції.

Та­ка за­ява по­да­є­ться в еле­ктрон­ній фор­мі або у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді у мі­сяць, який пе­ре­дує по­ча­тку по­да­тко­во­го пе­рі­о­ду, з яко­го осо­ба ма­ти­ме пра­во на отри­ма­н­ня бю­дже­тної до­та­ції, та про­тя­гом 5 ка­лен­дар­них днів пі­сля за­кін­че­н­ня гра­ни­чно­го стро­ку по­да­н­ня по­да­тко­вої зві­тно­сті з ПДВ, вста­нов­ле­но­го для мі­ся­чно­го по­да­тко­во­го (зві­тно­го) пе­рі­о­ду. Якщо ж в подаль­шо­му у сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка від­бу­де­ться змі­на пе­ре­лі­ку ви­дів ді­яль­но­сті або ж змі­на ре­кві­зи­тів по­то­чно­го бан­ків­сько­го ра­хун­ку для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня бю­дже­тної до­та­ції, він має по­да­ти за­яву в еле­ктрон­ній фор­мі з по­зна­чкою “Пе­ре­ре­є­стра­ція” про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів, що на­ста­ють за днем, ко­ли від­бу­ла­ся змі­на вка­за­них да­них. Та­кож за­твер­дже­но фор­му за­яви для зня­т­тя сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка з ре­є­стра­ції як отри­му­ва­ча бю­дже­тної до­та­ції. На­каз Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни від 23.02.2017р. № 275 на­брав чин­но­сті з дня йо­го офі­цій­но­го опу­блі­ку­ва­н­ня – 28 лю­то­го 2017 ро­ку («Уря­до­вий кур’єр» № 39 (5908)).

Під­при­єм­ни­цтво – це са­мо­стій­на, іні­ці­а­тив­на, си­сте­ма­ти­чна, на вла­сний ри­зик го­спо­дар­ська ді­яль­ність, що здій­сню­є­ться суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня (під­при­єм­ця­ми)

з ме­тою до­ся­гне­н­ня еко­но­мі­чних і со­ці­аль­них ре­зуль­та­тів та одер­жа­н­ня при­бу­тку. Для ре­є­стра­ції під­при­єм­цем фі­зи­чній осо­бі не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до дер­жав­но­го ре­є­стра­то­ра із за­явою і па­спор­том. Під­при­є­мець мо­же са­мо­стій­но обра­ти спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку та зві­тно­сті, якщо це від­по­від­ає ви­мо­гам, вста­нов­ле­ним По­да­тко­вим ко­де­ксом Укра­ї­ни, та ре­є­стру­є­ться пла­тни­ком єди­но­го по­да­тку. За­ява про обра­н­ня та­кої си­сте­ми мо­же бу­ти по­да­на одно­ча­сно з по­да­н­ням за­яви про ре­є­стра­цію в яко­сті під­при­єм­ця до­дер­жав­но­го ре­є­стра­то­ра або до кін­ця мі­ся­ця, в яко­му від­бу­ла­ся ре­є­стра­ція під­при­єм­цем – до по­да­тко­вої ін­спе­кції. Під­при­є­мець, який пра­цює на за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня, мо­же по­да­ти до по­да­тко­вої ін­спе­кції за­яву про пе­ре­хід на спро­ще­ну си­сте­му не пі­зні­ше ніж за 15 ка­лен­дар­них днів до по­ча­тку на­сту­пно­го квар­та­лу. Під­при­єм­ці, які не ви­ко­ри­сто­ву­ють пра­цю на­йма­них осіб, здій­сню­ють ви­клю­чно роз­дрі­бний про­даж то­ва­рів з тор­го­вель­них місць на рин­ках та/або на­да­ють по­бу­то­ві по­слу­ги на­се­лен­ню, мо­жуть обра­ти пер­шу гру­пу пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку за умо­ви, що об­сяг їхньо­го до­хо­ду про­тя­гом ка­лен­дар­но­го ро­ку не пе­ре­ви­щує 300 000 гри­вень. Пла­тни­ки єди­но­го по­да­тку пер­шої гру­пи ве­дуть Кни­гу облі­ку до­хо­дів, яка ре­є­стру­є­ться в по­да­тко­вій ін­спе­кції, шля­хом що­ден­но­го, за під­сум­ка­ми ро­бо­чо­го дня, від­обра­же­н­ня отри­ма­них до­хо­дів. Став­ки єди­но­го по­да­тку для пла­тни­ків пер­шої гру­пи вста­нов­лю­ю­ться сіль­ськи­ми, се­ли­щни­ми, мі­ськи­ми ра­да­ми або ра­да­ми об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад з роз­ра­хун­ку на ка­лен­дар­ний мі­сяць у ме­жах до 10 від­со­тків роз­мі­ру про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му (в 2017 ро­ці – до 160 гри­вень). Став­ка єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску не мо­же бу­ти мен­шою за 0,5 мі­ні­маль­но­го стра­хо­во­го вне­ску (3200 х 0,5 х 22 %), мі­ні­маль­на су­ма в 2017 ро­ці – 352 грн.

ПЛА­ТНИ­КИ ЄДИ­НО­ГО ПО­ДА­ТКУ ПЕР­ШОЇ ГРУ­ПИ СПЛАЧУЮТЬ:

• єди­ний по­да­ток не пі­зні­ше 20 чи­сла по­то­чно­го мі­ся­ця; • єди­ний вне­сок за ка­лен­дар­ний квар­тал, до 20 чи­сла мі­ся­ця, що на­стає за квар­та­лом, за який спла­чу­є­ться єди­ний вне­сок. Пла­тни­ки єди­но­го по­да­тку пер­шої гру­пи по­да­ють до по­да­тко­вої ін­спе­кції: • по­да­тко­ву де­кла­ра­цію пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку за під­сум­ка­ми ро­ку – про­тя­гом 60 ка­лен­дар­них днів, що на­ста­ють за остан­нім ка­лен­дар­ним днем зві­тно­го ро­ку; • звіт по єди­но­му вне­ску один раз на рік до 10 лю­то­го, що на­стає за зві­тним пе­рі­о­дом. Від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня норм за­ко­но­дав­ства: • за про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті без дер­жав­ної ре­є­стра­ції як суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня на­кла­да­є­ться штраф в роз­мі­рі від 17 000 до 34 000 грн.; • за фа­кти­чний до­пуск пра­ців­ни­ка до ро­бо­ти без оформ­ле­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту) – 96 000 грн.; • за фа­кти­чний до­пуск пра­ців­ни­ка до ро­бо­ти без оформ­ле­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту), що ви­яв­ле­но пі­сля не­д­опу­ще­н­ня до про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки – 320 000 грн. Пра­цю­ва­ти в за­ко­но­дав­чо­му по­лі – ви­гі­дно. Про­я­віть свою гро­ма­дян­ську по­зи­цію – пра­цюй­те ле­галь­но та спла­чуй­те по­да­тки.

АВАНСОВИЙ ВНЕ­СОК ПРИ ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ

Го­лов­не управ­лі­н­ня ДФС на­га­дує, що По­ря­док спла­ти по­да­тко­во­го зо­бов’яза­н­ня з по­да­тку на при­бу­ток при виплаті дивідендів вста­нов­ле­но п. 57.1 По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Зокре­ма, згі­дно з По­ряд­ком у ра­зі прийня­т­тя рі­ше­н­ня що­до ви­пла­ти дивідендів пла­тник по­да­тку на при­бу­ток – емі­тент кор­по­ра­тив­них прав, на які на­ра­хо­ву­ю­ться ди­ві­ден­ди, має здій­сни­ти за­зна­че­ні ви­пла­ти вла­сни­ку та­ких кор­по­ра­тив­них прав не­за­ле­жно від то­го, чи має він опо­да­тко­ву­ва­ний при­бу­ток, чи ні. До­да­мо, по­да­ток на при­бу­ток роз­ра­хо­ву­є­ться за пра­ви­ла­ми, про­пи­са­ни­ми в стат­ті 137 ПКУ. Окрім то­го, слід пам’ята­ти, емі­тент кор­по­ра­тив­них прав, який при­ймає рі­ше­н­ня про ви­пла­ту дивідендів сво­їм акціо­не­рам (вла­сни­кам), зо­бов’яза­ний на­ра­ху­ва­ти та вне­сти до бю­дже­ту авансовий вне­сок із по­да­тку на при­бу­ток, крім ви­пад­ків, ко­ли за­зна­че­ний вне­сок не справ­ля­є­ться (пп.57.1.3 ПКУ) . Звер­та­є­мо ува­гу, авансовий вне­сок роз­ра­хо­ву­є­ться з су­ми пе­ре­ви­ще­н­ня дивідендів, що під­ля­га­ють виплаті, над зна­че­н­ням об’єкта опо­да­тку­ва­н­ня за від­по­від­ний по­да­тко­вий (зві­тний) рік, за ре­зуль­та­та­ми яко­го ви­пла­чу­ю­ться ди­ві­ден­ди, гро­шо­ве зо­бов’яза­н­ня що­до яко­го по­га­ше­не. Вра­хо­ву­ю­чи ви­ще­за­зна­че­ні нор­ми, у ра­зі, якщо су­ма дивідендів не пе­ре­ви­щує зна­че­н­ня об’єкта опо­да­тку­ва­н­ня пла­тни­ка по­да­тку на при­бу­ток за від­по­від­ний по­да­тко­вий (зві­тний) рік, за ре­зуль­та­та­ми яко­го ви­пла­чу­ю­ться ди­ві­ден­ди та гро­шо­ве зо­бов’яза­н­ня що­до яко­го по­га­ше­не, авансовий вне­сок з по­да­тку на при­бу­ток при виплаті дивідендів не на­ра­хо­ву­є­ться та не спла­чу­є­ться. За ма­те­рі­а­ла­ми ГУ ДФС

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІ­ЯЛЬ­НІСТЬ НА РИН­КАХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.