Ав­тор­ське пра­во в Укра­ї­ні: міф чи ре­аль­ність?

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

Ме­ні при­єм­но ба­чи­ти, що про­від­ни­ка­ми іні­ці­а­ти­ви за­галь­но­на­ціо­наль­но­го про­е­кту «Дай шанс мрії» – про­гра­ми су­спіль­ної про­сві­ти, спря­мо­ва­ної на бо­роть­бу з пі­рат­ством, є стра­те­гі­чно на­ла­што­ва­ні, да­ле­ко­гля­дні мо­ло­ді укра­їн­ські ми­тці, і що сьо­го­дні на нас че­ка­ють кіль­ка ві­део­клі­пів, зро­бле­них на сві­то­во­му рів­ні, які ми не­за­ба­ром по­ба­чи­мо. Сві­то­вий до­свід свід­чить про те, що існує чі­тке спів­від­но­ше­н­ня між по­ту­жним за­хи­стом прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та роз­ви­тком ін­но­ва­цій, твор­чо­сті та, зре­штою, еко­но­мі­чним зро­ста­н­ням. Про це пан Кент дав екс­клю­зив­ний ко­мен­тар Ви­дав­ни­чо­му До­му «Укра­ї­на Бі­знес».

Укра­їн­ці вті­лю­ють свої та­лан­ти, твор­чі зді­бно­сті та зда­тність до ін­но­ва­цій у ба­га­тьох рі­зних сфе­рах – від на­у­ки і те­хні­ки (на­при­клад в та­ких га­лу­зях, як авіа­ція та ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії), до твор­чих про­фе­сій – та­ких як мо­да, му­зи­ка, кі­но, ви­дав­ни­ча спра­ва, роз­роб­ка ві­део­і­гор, ви­ко­нав­чі й обра­зо­твор­чі ми­сте­цтва. Це – ва­ше май­бу­тнє, і на­ле­жа­ти во­но має вам і нам! І ми, і ви по­вин­ні за­хи­ща­ти ва­ше пра­во. За­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті до­зво­ляє тим під­при­єм­цям, які пра­цю­ють у кре­а­тив­ній сфе­рі, ко­ри­ста­ти­ся на­бу­тка­ми від сво­їх ви­на­хо­дів і ми­сте­цьких тво­рів. А це за­охо­чує їх вкла­да­ти біль­ше ко­штів і ство­рю­ва­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця. Твор­чі та­лан­ти оми­на­ють ті кра­ї­ни і ті рин­ки, де ри­зи­ку­ють втра­ти­ти

гро­ші вна­слі­док пі­рат­ства. А під­при­єм­ці вкла­да­ти­муть ко­шти там, де їхні ідеї та ін­но­ва­ції бу­дуть убез­пе­че­ні. За­хи­стив­ши їхні пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ва­ша кра­ї­на змо­же ви­віль­ни­ти кре­а­тив­ний по­тен­ці­ал цих лю­дей, а це до­зво­лить ство­ри­ти но­ву до­да­ну вар­тість і ро­бо­чі мі­сця тут, в Укра­ї­ні. І то­ді то­му Яно­ві Ку­му но­во­го по­ко­лі­н­ня не тре­ба бу­де емі­гру­ва­ти з Ки­є­ва до Ка­лі­фор­нії, аби роз­ро­би­ти но­вий успі­шний WhatsApp, ста­ти мі­льяр­де­ром та ви­тра­ти­ти со­тні міль­йо­нів до­ла­рів на бла­го­чин­ні спра­ви у сво­їй «но­вій» гро­ма­ді у Ка­лі­фор­нії, а пра­цю­ва­ти тут, в Укра­ї­ні, як і по­вин­но бу­ти. Да­ні Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (ВОІВ) до­во­дять, що га­лу­зі, про­ду­кція яких за­хи­ща­є­ться ав­тор­ським пра­вом, ро­блять сут­тє­вий вне­сок до сво­їх на­ціо­наль­них еко­но­мік. На­при­клад, в Іспа­нії вну­трі­шня рин­ко­ва вар­тість ін­ду­стрії мо­ди ста­но­вить біль­ше трид­ця­ти одно­го мі­льяр­да до­ла­рів. Ра­ціо­наль­но по­бу­до­ва­на си­сте­ма за­сте­ре­же­н­ня ав­тор­ських прав за­без­пе­чує над­хо­дже­н­ня до дер­жав­но­го бю­дже­ту від по­да­тків, а та­кож кра­щий за­хист куль­тур­ної та істо­ри­чної спад­щи­ни. Для Укра­ї­ни ве­ли­ким ви­кли­ком є те, що ба­га­то хто тут вва­жає, ні­би­то про­бле­ми по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських прав не існує. Ча­сто-гу­сто ми чу­є­мо ар­гу­мен­ти, що не­має ні­чо­го по­га­но­го у то­му, щоб ро­би­ти не­за­кон­ні ко­пії му­зи­ки чи філь­мів, пра­ва на які є за­сте­ре­же­ні, або за­ван­та­жу­ва­ти їх з ін­тер­не­ту. Ті са­мі су­пе­ре­чки я маю по­стій­но з мо­їм вла­сним си­ном-під­лі­тком. А це про­сто не по­вин­но бу­ти так. Са­ме то­му цей про­ект, по­кли­ка­ний ін­фор­му­ва­ти укра­їн­ців про пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, є на­стіль­ки ва­жли­вим. Осо­бли­ве вра­же­н­ня спра­ви­ли на ме­не ці три

Джордж Кент, за­сту­пник по­сла Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки в Укра­ї­ні: «Ве­ли­кий ви­клик для Укра­ї­ни – пе­ре­ко­на­н­ня в то­му, що про­бле­ми по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських прав не існує»

ві­део­клі­пи, зро­бле­ні на сві­то­во­му рів­ні. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні слу­шний час для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти за­хист прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та ме­ха­ні­зми їх до­три­ма­н­ня. Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки є ва­шим дру­гом і пар­тне­ром, який го­то­вий на­да­ти вам до­по­мо­гу у вті­лен­ні не­об­хі­дних стра­те­гі­чних і пра­во­вих ре­форм. А що сто­су­є­ться змін у куль­ту­рі та мен­таль­но­сті су­спіль­ства – це ми за­ли­ша­є­мо у ва­ших твор­чих ру­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.