Українсько-польське прикордоння: час відкривати нові пункти пропуску

Ukraine Business Review - - Новини вру - Дми­тро ЛИМАРЕНКО, спе­ці­аль­но для ВД «Україна Бі­знес»

Одні­єю із тем обго­во­ре­н­ня на Са­мі­ті Глав Пар­ла­мен­тів кра­їн Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, який від­був­ся у Вар­ша­ві 1718 трав­ня, ста­ло пи­та­н­ня не­об­хі­дно­сті про­ве­де­н­ня ре­ві­зії на українсько-поль­сько­му при­кор­дон­ні у зв'яз­ку з від­кри­т­тям но­вих пун­ктів пропуску. Про це роз­по­ві­ла уча­сни­ця Са­мі­ту, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, спів­го­ло­ва Гру­пи з між­пар­ла­мент­ських зв'яз­ків з Ре­спу­блі­кою Поль­ща Окса­на Юри­нець.

«Ми ро­зу­мі­є­мо, що із всту­пом у дію без­ві­зо­во­го ре­жи­му Укра­ї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом збіль­ши­ться по­тік укра­їн­ців, які пе­ре­ти­на­ти­муть українсько-поль­ський кор­дон. А про­пу­скна зда­тність тих пун­ктів пе­ре­ти­ну, які є – не без­ме­жна. То­му нам вже не­об­хі­дно ду­ма­ти над тим, як за­по­біг­ти ко­ла­псу. На Са­мі­ті ми ма­ли зу­стрі­чі зі Мар­шал­ком Се­йму Ре­спу­блі­ки Поль­ща Ма­ре­ком Ку­хцін­ським та Мар­шал­ком Се­на­ту Ста­ні­сла­вом Кар­чев­ським і ши­ро­ко обго­во­рю­ва­ли, зокре­ма і ці пи­та­н­ня. По­пе­ре­дньо до­мо­ви­ли­ся про­ве­сти та­ку со­бі ін­вен­та­ри­за­цію пун­ктів пе­ре­ти­ну», – роз­по­ві­ла Окса­на Юри­нець. За її сло­ва­ми, ін­фра­стру­ктур­ний блок пи­тань зайняв зна­чну ча­сти­ну обго­во­ре­н­ня в рам­ках зу­стрі­чей пред­став­ни­ків Поль­щі та Укра­ї­ни. Йшло­ся та­кож про за­пуск по­тя­гу швид­кі­сно­го спо­лу­че­н­ня Ки­їв – Ко­вель – Хелм, який за­пла­но­ва­но на 10 черв­ня, – фа­кти­чно у пе­ред­день всту­пу у дію без­ві­зу, і про спіль­ні проекти пар­ла­мент­ських транс­порт­них ко­мі­те­тів. «Мій ко­ле­га з Пар­ла­мен­ту, го­ло­ва транс­порт­но­го ко­мі­те­ту Яро­слав Ду­бне­вич мав зу­стріч із го­ло­вою ко­мі­сії ін­фра­стру­кту­ри се­йму Ре­спу­блі­ки Поль­ща Бо­г­да­ном Йо­зе­фом Жон­цою. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, во­ни до­мо­ви­ли­ся про де­які спіль­ні клю­чо­ві

проекти. Пан Жон­ца за­явив про на­мір при­їха­ти ра­зом із ко­ле­га­ми з ко­мі­сії на Фо­рум мі­сце­во­го роз­ви­тку до Тру­скав­ця 23–25 черв­ня. І вза­га­лі на цьо­му Фо­ру­мі пред­став­ни­цтво рі­зних єв­ро­пей­ських кра­їн, які вхо­дять до скла­ду Кар­пат­сько­го ре­гіо­ну бу­де ду­же ви­со­ким», – за­зна­чи­ла Окса­на Юри­нець. На­дзви­чай­но силь­ним на Са­мі­ті, за сло­ва­ми де­пу­та­та, був ви­ступ спі­ке­ра укра­їн­сько­го Пар­ла­мен­ту Ан­дрія Па­ру­бія. Го­лов­ний на­го­лос бу­ло зро­бле­но на при­пи­нен­ні українсько-поль­ської вій­ни пам’ятни­ків та на стра­те­гі­чно­му зна­чен­ні сто­сун­ків із Поль­щею. «У дру­гий день Са­мі­ту го­ло­ву­ва­н­ня в де­ле­га­ції пе­ре­йшло від Ан­дрія Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча до ме­не, оскіль­ки Го­ло­ва зму­ше­ний був по­вер­ну­ти­ся до Ки­є­ва. Моя до­по­відь сто­су­ва­ла­ся ва­жли­во­сті про­дов­же­н­ня об’єд­на­н­ня зу­силь кра­їн Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи у про­ти­сто­ян­ні ро­сій­ській агре­сії, по­шу­ку но­вих мо­де­лей спів­пра­ці, а та­кож енер­ге­ти­чної без­пе­ки. Сьо­го­дні ва­жли­вим є ви­ро­бле­н­ня єди­ної по­зи­ції в енер­ге­ти­чних пи­та­н­нях. На жаль, енер­ге­ти­чні ва­же­лі ста­ють де­да­лі ва­го­мі­шим зна­ря­д­дям по­лі­ти­чної гри. Газ та на­фта пе­ре­тво­ри­ли­ся у за­со­би шан­та­жу та по­гроз, еле­мен­ти не­до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції, під­ста­ви шо­ві­ні­сти­чної ри­то­ри­ки. На ща­стя поль­ська сто­ро­на рі­шу­че про­ти­сто­їть спро­бам ро­сій­ської сто­ро­ни бу­ти мо­но­по­лі­стом на енер­ге­ти­чно­му рин­ку і тим са­мим від­сто­ює не­об­хі­дність збе­ре­же­н­ня тран­зи­тно­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни та Поль­щі», – ре­зю­му­ва­ла Окса­на Юри­нець. «День про­ве­де­н­ня Са­мі­ту вда­ло збіг­ся із Днем укра­їн­ської ви­ши­ван­ки», – за­ува­жи­ла пар­ла­мен­тар, на­го­ло­сив­ши на то­му, що укра­їн­ська де­ле­га­ція змо­гла на­пов­ну ско­ри­ста­ти­ся куль­тур­ною ди­пло­ма­ті­єю. «Яскра­ва укра­їн­ська ви­ши­ван­ка у поль­сько­му Сей­мі бу­ла сприйня­та на «ура». Про це пи­са­ли усі ЗМІ. «Це, ска­жу від­вер­то, нам до­да­ло опти­мі­зму. При­найм­ні ува­га під час мо­єї до­по­віді на Са­мі­ті бу­ла за­без­пе­че­на», – роз­по­ві­ла Окса­на Юри­нець.

Окса­на Юри­нец з очіль­ни­ка­ми Се­йму та Се­на­ту Ре­спу­блі­ки Поль­ща Ма­ре­ком Ку­хцін­ським та Ста­ні­сла­вом Кар­чев­ським

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.