Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат з еко­но­мі­ки Вер­нон Сміт: «Вра­же­ний тим, що ро­бить та пла­нує зро­би­ти го­ло­ва Оде­ської ОДА Ма­ксим Сте­па­нов»

Ukraine Business Review - - Україна енергетична -

Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат у га­лу­зі еко­но­мі­ки (2002 рік), про­фе­сор еко­но­мі­ки та пра­ва Вер­нон Сміт за­явив, що по­зи­тив­но вра­же­ний ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти та ам­бі­тни­ми пла­на­ми го­ло­ви Оде­ської ОДА Ма­кси­ма Сте­па­но­ва що­до роз­ви­тку очо­лю­ва­но­го ним ре­гіо­ну. Про це він ска­зав на спіль­ній зу­стрі­чі з ке­рів­ни­ком обла­сті, яка від­бу­ла­ся 31 трав­ня в Оде­сі, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Під час зу­стрі­чі Вер­нон Сміт та Ма­ксим Сте­па­нов обго­во­рю­ва­ли Стра­те­гі­чний план дій на 2017-2019 р.р. та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку Оде­ської обла­сті.

У Ма­ксим Сте­па­нов під­кре­слив, що Оде­ська область – це один із най­кра­си­ві­ших та най­пер­спе­ктив­ні­ших регіонів Укра­ї­ни і одним із сво­їх основ­них зав­дань, він, як ке­рів­ник ре­гіо­ну, ба­чить роз­кри­т­тя йо­го по­тен­ці­а­лу. Зокре­ма, він за­зна­чив, що Оде­щи­на – най­біль­ший ре­гіон в Укра­ї­ні – по­над 33 тис. кв. км, або 5,5% те­ри­то­рії Укра­ї­ни та п’ятий ре­гіон в Укра­ї­ні за чи­сель­ні­стю на­се­ле­н­ня – 2,5 млн. осіб. Те­ри­то­рі­єю обла­сті про­хо­дять 5 між­на­ро­дних транс­порт­них ко­ри­до­рів, во­на має 300 км узбе­реж­жя Чор­но­го мо­ря з уні­каль­ною бе­ре­го­вою лі­ні­єю та мо­жли­во­стя­ми для роз­ви­тку ту­ри­зму. Са­ме тут роз­та­шо­ва­ні най­біль­ші пор­ти Укра­ї­ни, по­ту­жність яких скла­дає май­же 70% від усіх укра­їн­ських пор­тів. «На осно­ві кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг ре­гіо­ну у Пла­ні дій ми ви­зна­чи­ли де­кіль­ка основ­них то­чок ро­сту, які да­дуть ім­пульс еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку обла­сті.

Це роз­ви­ток транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри, роз­ви­ток ту­ри­зму, кон­ку­рен­тне аграр­не ви­ро­бни­цтво та агро­пе­ре­роб­ка. Зві­сно, ди­на­мі­чний роз­ви­ток бі­зне­су та ту­ри­зму не­мо­жли­вий без які­сної ін­фра­стру­кту­ри. В пер­шу чер­гу – без до­ріг. Пе­ре­ко­на­ний, що за під­сум­ка­ми ро­ку ми ви­йде­мо на об­ся­ги ре­мон­ту та бу­дів­ни­цтва ро­біт, яких Оде­ська область вже дав­но не ба­чи­ла. Ми­ну­ло­го ти­жня ра­зом із Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни ми від­кри­ли до­ро­гу до одно­го з най­ці­ка­ві­ших ту­ри­сти­чних місць обла­сті – Вил­ко­ве, яке на­зи­ва­ють укра­їн­ською Ве­не­ці­єю. То ж, якщо ма­ти­ме­те мо­жли­вість, обов’яз­ко­во від­ві­дай­те йо­го, справ­ді не по­шко­ду­є­те», – від­зна­чив під час зу­стрі­чі Ма­ксим Сте­па­нов. Ко­мен­ту­ю­чи стан бу­дів­ни­цтва ін­фра­стру­кту­ри в обла­сті, Вер­нон Сміт по­зи­тив­но оці­нив за­лу­че­н­ня до тен­де­рів при­ва­тних ком­па­ній та на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті ство­ре­н­ня віль­но­го кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща у цій га­лу­зі. «Ду­же ва­жли­во, щоб но­вим ком­па­ні­ям да­ва­ли мо­жли­вість ви­хо­ди­ти на ри­нок та бра­ти участь у тен­де­рах. Най­біль­ше ін­но­ва­цій при­хо­дить са­ме від но­вих фірм, які ви­хо­дять на ри­нок. У нас є ти­ся­чі та­ких при­кла­дів», – за­зна­чив еко­но­міст. У хо­ді зу­стрі­чі Ма­ксим Сте­па­нов по­ді­лив­ся пла­на­ми ке­рів­ни­цтва обла­сті що­до шир­шо­го за­лу­че­н­ня ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су Оде­щи­ни до між­на­ро­дних кре­ди­тних про­грам, а та­кож роз­по­вів про ре­гіо­наль­ну про­гра­му під­трим­ки при­ва­тно­го під­при­єм­ни­цтва, яка роз­гля­да­ти­ме­ться на най­ближ­чій се­сії обл­ра­ди. Го­ло­ва ОДА ра­зом із обла­сною ра­дою іні­ці­ю­ва­ти­ме за­про­ва­дже­н­ня ін­стру­мен­ту ком­пен­са­цій з обла­сно­го бю­дже­ту пев­но­го від­со­тку кре­ди­тної став­ки для ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. М. Сте­па­нов від­зна­чив по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку біль­шо­сті еко­но­мі­чних по­ка­зни­ків у обла­сті. Зокре­ма, за сі­чень-кві­тень 2017 ро­ку ін­декс про­ми­сло­вої про­ду­кції склав 108,8%, ін­декс бу­дів­ни­цтва – 134,8%, а об­сяг ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій зріс май­же на 64% по­рів­ня­но з тим са­мим пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку. «Я зди­во­ва­ний і по­зи­тив­но вра­же­ний тим що ви ро­би­те і що хо­че­те зро­би­ти. Це ду­же ва­жли­во – під­ви­щи­ти актив­ність, осо­бли­во се­ред пред­став­ни­ків при­ва­тно­го бі­зне­су та у сфе­рі ін­но­ва­цій. Це має при­ве­сти до за­галь­но­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, і це са­ме те, чо­го ви пра­гне­те», – за­явив пан Вер­нон Сміт. До­від­ка: Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат у га­лу­зі еко­но­мі­ки, про­фе­сор еко­но­мі­ки та пра­ва Вер­нон Сміт – є один із кра­щих еко­но­мі­стів сві­ту від­по­від­но між­на­ро­дно­го рей­тин­гу IDEAS, пра­цює в еко­но­мі­чно­му на­у­ко­во­му ін­сти­ту­ті Уні­вер­си­те­ту ім. Че­пме­на (США). Отри­мав сту­пінь до­кто­ра фі­ло­со­фії (PhD) в еко­но­мі­ці Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту, є ла­у­ре­а­том чи­слен­них на­го­род. Про­фе­сор Сміт пе­ре­бу­ває в Укра­ї­ні на за­про­ше­н­ня офі­су де­пу­та­та О. В. Юри­нець та про­фе­со­ра еко­но­мі­ки в шко­лі ме­не­джмен­ту ім. Ве­зер­хе­да уні­вер­си­те­ту Кейс Ве­стерн Ре­зерв Ро­ма­на Ше­ре­ме­ти, який за вер­сі­єю жур­на­лу «Форбс» по­сі­дає пер­ше мі­сце се­ред вче­них із Укра­ї­ни.

Дми­тро Лимаренко, спе­ці­аль­но для ВД «Україна Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.