Ра­йон і мі­сто: роз­ви­ток ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Актив­но­сті Го­ло­ви Го­ло­сі­їв­ської в м. Ки­є­ві дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції На­та­лії Во­ло­ди­ми­рів­ни Бон­дар мо­жна по­за­здри­ти. Ко­жна хви­ли­на роз­пи­са­на, в то­му чи­слі, не за­бу­ває Го­ло­ва відзві­ту­ва­ти пе­ред сво­єю гро­ма­дою в фейс­бу­сі та отри­ма­ти за­ува­же­н­ня і по­ра­ди що­до справ у ра­йо­ні, ви­ко­ри­ста­н­ня со­ці­аль­них си­стем дає мо­жли­во­сті ті­сно спіл­ку­ва­ти­ся із гро­ма­дою. За­зна­чи­мо, що Го­ло­сі­їв­ський ра­йон м. Ки­є­ва – єди­ний із 10 ра­йо­нів мі­ста, очо­лю­ва­ний жін­кою, яка при­йшла з ве­ли­ко­го бі­зне­су! А ще, це один із най­біль­ших за пло­щею ра­йо­нів сто­ли­ці з над­зви­чай­но ба­га­тою істо­рі­єю, пов’яза­ною із Ки­їв­ською Рус­сю. Роз­по­ча­ли ми бе­сі­ду з На­та­лі­єю Во­ло­ди­ми­рів­ною зов­сім з ін­шо­го – клю­чо­во­го для ра­йо­ну, мі­ста та кра­ї­ни пи­та­н­ня, – «роз­ви­тку ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су, йо­го під­трим­ки та пер­спе­ктив». В прі­о­ри­те­тних на­прям­ках дер­жа­ви та її ор­га­нах на мі­сцях має бу­ти са­ме під­трим­ка ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. Дер­жа­ва по­вин­на ство­рю­ва­ти умо­ви для роз­ви­тку бі­зне­су. Ни­ні бі­знес мо­лод­шає, бо мо­лодь більш роз­ви­ну­та і актив­ні­ша.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.