Україна в ЕКСПО 2017: інтернаціональний діалог

Ukraine Business Review - - Україна на експо 2017 -

За­ко­но­дав­чі на­пра­цю­ва­н­ня й ін­ве­сти­цій­ний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни у від­нов­лю­ва­ній енер­ге­ти­ці пре­зен­ту­ва­ли на бі­знес-фо­ру­мі «Україна – Ка­зах­стан: но­ві обрії еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва», що від­був­ся в Аста­ні в рам­ках На­ціо­наль­но­го дня Укра­ї­ни на ЕКСПО 2017. За­хід став уні­каль­ною пла­тфор­мою для на­ла­го­дже­н­ня вза­є­мо­дії Укра­ї­ни та Ка­зах­ста­ну у від­нов­лю­ва­ній енер­ге­ти­ці.

«Нам по­трі­бно швид­ше вчи­ти­ся пра­цю­ва­ти в но­вих умо­вах. Зокре­ма, ми яв­но не­до­оці­ню­є­мо транс­порт­ні та ло­гі­сти­чні мо­жли­во­сті но­во­го транс­порт­но­го мар­шру­ту з Укра­ї­ни в Ки­тай че­рез кра­ї­ни Цен­траль­ної Азії для пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів із Укра­ї­ни та кра­їн Пів­ні­чної Єв­ро­пи (че­рез фун­кціо­ну­ю­чий мар­шрут «Ві­кінг») в кра­ї­ни Азії. Спів­пра­ця з Ка­зах­ста­ном є для нас осо­бли­во ва­жли­вою, оскіль­ки ми роз­гля­да­є­мо ка­зах­ський ри­нок як один із ва­жли­вих шан­сів для роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії на­шо­го екс­пор­ту. Пер­спе­ктив­ні на­пря­ми на­ро­щу­ва­н­ня екс­пор­ту – в по­став­ках ма­ши­но­бу­дів­но­го обла­дна­н­ня, про­ду­кції ме­та­лур­гій­ної, де­ре­во­об­ро­бної, фар­ма­цев­ти­чної і на­фто­хі­мі­чної про­ми­сло­во­сті, АПК», – ска­зав пре­зи­дент ТПП Укра­ї­ни Ген­на­дій Чи­жи­ков, мо­де­ру­ю­чи бі­знес-фо­рум. Україна та Ка­зах­стан ма­ють ста­ти силь­ним лан­цю­гом «Но­во­го Шов­ко­во­го шля­ху» на­го­ло­сив і ві­це-прем’єр-мі­ністр – мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Ген­на­дій Зуб­ко. Тран­сна­ціо­наль­ний ко­ри­дор — «Но­вий Шов­ко­вий шлях» про­стя­гне­ться із Ки­таю до Єв­ро­пи, і про­ля­же че­рез Ка­зах­стан, Азер­бай­джан, Гру­зію, Укра­ї­ну, Ка­спій­ське і Чор­не мо­ря. На кор­до­ні з ЄС він ви­йде че­рез Бе­скид­ський ту­нель. Но­вий шов­ко­вий шлях має ге­не­ру­ва­ти но­ві ло­гі­сти­чні, ви­ро­бни­чі та сер­ві­сні по­ту­жно­сті. За йо­го сло­ва­ми, пер­спе­ктив­ни­ми, зокре­ма, є те­хно­ло­гії

укра­їн­сько­го авіа­бу­ду­ва­н­ня: «АН-148 і АН-158 Україна зби­рає із ви­ко­ри­ста­н­ням єв­ро­пей­ських те­хно­ло­гій та зап­ча­стин. Зна­чна час­тка кре­а­тив­ної еко­но­мі­ки при­су­тня у су­дно­бу­дів­ній га­лу­зі, на­у­ко­вих ін­но­ва­цій­них роз­роб­ках. Ми пра­гне­мо, аби її укра­їн­ська скла­до­ва у рам­ках Но­во­го шов­ко­во­го шля­ху ста­ва­ла що­ра­зу ва­го­мі­шою», — під­кре­слив Ген­на­дій Зуб­ко. «У 2016 ро­ці екс­порт Укра­ї­ни до Ка­зах­ста­ну склав $400,1 млн і пер­спе­кти­ви спів­пра­ці зна­чні. На Укра­їн­сько-ка­зах­сько­му бі­знес-фо­ру­мі ми за­крі­плю­ва­ли B2B-зв’яз­ки та ство­рю­ва­ли но­ві мо­жли­во­сті для екс­пор­ту, роз­по­від­а­ли ком­па­ні­ям Ка­зах­ста­ну про Укра­ї­ну про­від­них ком­па­ній, що пра­цю­ють у сфе­рі енер­ге­ти­ки та енер­го­ефе­ктив­но­сті, а та­кож в ін­ве­сти­цій­ній, бан­ків­ській, фі­нан­со­вій і кон­сал­тин­го­вій сфе­рах. До скла­ду ка­зах­ської де­ле­га­ції уві­йшли пред­став­ни­ки ма­ши­но­бу­дів­ної, ме­та­лур­гій­ної, хі­мі­чної, хар­чо­вої, фар­ма­цев­ти­чної, бу­ді­вель­ної га­лу­зей і лег­кої про­ми­сло­во­сті. У рам­ках фо­ру­му «Тур­бо­атом» і «Ко­мер­цій­ний Центр ERG» під­пи­са­ли уго­ду про ді­ло­ве спів­ро­бі­тни­цтво. У рам­ках На­ціо­наль­но­го дня Укра­ї­ни від­бу­ли­ся та­кож куль­тур­ні за­хо­ди. У від­крит­ті Дня взя­ли участь пред­став­ни­ки укра­їн­ської ді­а­спо­ри, ар­ти­сти, зокре­ма рок-гру­па «Kozak System». Ро­дзин­кою куль­тур­ної про­гра­ми стала де­мон­стра­ція най­дов­шо­го ру­шни­ка, ство­ре­но­го спе­ці­аль­но для ЕКСПО 2017.

За ін­фор­ма­ці­єю прес-слу­жби ТППУ, роз­по­ря­дни­ка під­го­тов­ки та за­без­пе­че­н­ня уча­сті Укра­ї­ни в ЕКСПО 2017

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.