InsuranceNEXT’UA 2017 — зна­чний крок стра­хо­вої га­лу­зі

Ukraine Business Review - - Страховий ринок - Пі­дго­ту­ва­ла Оле­на Ді­хтя­рен­ко

Укра­їн­ська Фе­де­ра­ція Убез­пе­че­н­ня та жур­нал про ци­фро­ву еко­но­мі­ку та фін­тех Future за під­трим­ки Ні­ме­цько­го (GDV) та Ав­стрій­сько­го (VVO) об’єд­нань стра­хо­ви­ків та Лі­ги Стра­хо­вих Ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни про­ве­ли пер­шу в Укра­ї­ні стра­хо­ву кон­фе­рен­цію InsuranceNEXT’UA 2017, при­свя­че­ну пе­ред­умо­вам ци­фро­вих змін на стра­хо­во­му рин­ку Укра­ї­ни та сві­ту. Кон­фе­рен­ція стала мі­сцем об’єд­на­н­ня всіх стей­кхол­де­рів, за­ці­кав­ле­них у роз­ви­тку стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни в умо­вах ста­нов­ле­н­ня ци­фро­вої еко­но­мі­ки. «Іде­о­ло­гія кон­фе­рен­ції по­ля­гає у спро­бі за­зир­ну­ти у май­бу­тнє та зна­йти но­ві мо­жли­во­сті для стра­хо­во­го бі­зне­су. Клі­єн­ти най­ближ­чо­го май­бу­тньо­го – ни­ні­шня мо­лодь, і ми по­вин­ні вчи­ти­ся роз­мов­ля­ти з ни­ми мо­вою те­хно­ло­гій, бу­ти там, де є во­ни. Дру­ге зав­да­н­ня кон­фе­рен­ції – роз­по­ча­ти про­цес змі­ни імі­джу стра­хо­во­го рин­ку, зро­зу­мі­ти, як на­ла­го­ди­ти те­хно­ло­гі­чні транс­фор­ма­ції. Нам ви­пав вда­лий мо­мент за­для ство­ре­н­ня су­ча­сної мо­де­лі вза­є­мо­дії з клі­єн­та­ми. І хо­ча ми зна­хо­ди­мось ли­ше на по­ча­тку цьо­го шля­ху, я ві­рю в пер­спе­ктив­ність ре­а­лі­за­ції цих ідей в Укра­ї­ні. В нас є без­ліч чу­до­вих стар­та­пів, у нас ду­же ба­га­то кре­а­тив­них та ви­со­ко­кла­сних IT-спе­ці­а­лі­стів, і то­му ми впев­не­ні в успі­ху», – за­ува­жив Ан­дрій Пе­ре­тяж­ко, Пре­зи­дент Укра­їн­ської Фе­де­ра­ції убез­пе­че­н­ня. Кон­фе­рен­ція по­єд­на­ла про­від­них гло­баль­них лі­де­рів стра­хо­вої га­лу­зі, які при­їха­ли по­ді­ли­ти­ся сво­їм до­сві­дом та пе­ре­до­ви­ми дум­ка­ми. Так, Мат­тео Кар­бо­не, за­снов­ник та ди­ре­ктор Connected Insurance Observatory, про­від­ний ін­шур­тех-лі­дер, при­свя­тив свій ви­ступ те­ле­ма­ти­ці та стра­ху­ван­ню в умо­вах «по­єд­на­но­го сві­ту». Зокре­ма, він ви­сло­вив дум­ку, що «по­єд­на­не стра­ху­ва­н­ня сьо­го­дні пре­зен­тує но­ву па­ра­ди­гму для всьо­го стра­хо­во­го бі­зне­су». Цей но­вий під­хід у стра­ху­ван­ні ба­зу­є­ться на ви­ко­ри­стан­ні сен­со­рів для зби­ра­н­ня та пе­ре­да­чі да­них від­но­сно ста­ту­су за­стра­хо­ва­но­го ри­зи­ку та за­сто­су­ван­ні по­тен­ці­а­лу бі­гда­та для транс­фор­ма­ції отри­ма­ної ін­фор­ма­ції у зна­н­ня за­для по­лі­пше­н­ня усіх стра­хо­вих про­це­сів. Майкл Бранд­стет­тер, який пред­став­ляв Ав­стрій­ську стра­хо­ву асо­ці­а­цію, на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті за­хи­сту да­них та пра­во­вих осно­вах для їх оброб­ки: «Ін­фор­ма­ція, да­ні клі­єн­тів – це осно­ва стра­ху­ва­н­ня. Але не­об­хі­дно усві­дом­лю­ва­ти ри­зи­ки, які пе­ред­ба­чає управ­лі­н­ня ци­ми да­ни­ми, в то­му чи­слі – кі­бер­ри­зи­ки, що за­гро­жу­ють стра­хо­ви­кам. Нам не­об­хі­дна пра­во­ва осно­ва для оброб­ки да­них клі­єн­тів та узго­дже­н­ня роз­рі­зне­но­го за­ко­но­дав­ства в рі­зних кра­ї­нах з цих пи­тань. Спо­жи­ва­чі по­вин­ні ма­ти кон­троль над їхні­ми да­ни­ми, а стра­хо­вик мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх ли­ше у ви­пад­ку на­яв­но­сті пра­во­вої під­ста­ви, зго­ди клі­єн­та». Ігор Но­ві­ков, ке­рів­ник SingularityU Kyiv Chapter, впев­не­ний, що кар­ди­наль­ні транс­фор­ма­ції для стра­хо­вої га­лу­зі ста­нуть від­чу­тни­ми про­тя­гом 3-5 ро­ків. Адже тер­мін про­ни­кне­н­ня бу­дья­кої ін­но­ва­ції у будь-яку сфе­ру жи­т­тя ско­ро­чу­є­ться з ко­жним ро­ком. Так, якщо для ма­со­во­го охо­пле­н­ня пер­ших 50 млн ко­ри­сту­ва­чів те­хно­ло­гії ра­діо зна­до­би­ло­ся 38 ро­ків, те­ле­ба­чен­ню – 13 ро­ків, Ін­тер­не­ту – 4 ро­ки, Фейс­бу­ку – 3,5 ро­ки, Ін­ста­гра­му – пів­ро­ку, то грі Angry Birds – ли­ше 35 діб. Дми­тро За­ра­хо­вич, ген­ди­ре­ктор Softinvest Holding та спів­за­снов­ник UAPAY вва­жає, що «ді­джи­тал-трен­ди при­зве­дуть до змін не тіль­ки у про­ду­кто­вих про­по­зи­ці­ях стра­хо­ви­ків, але й у га­лу­зі в ці­ло­му. Вслід за змі­на­ми в куль­ту­рі спо­жи­ва­н­ня з’яв­ля­ться но­ві мо­де­лі мо­не­ти­за­ції, но­ві ка­на­ли та мо­де­лі про­да­жів стра­хо­вих про­ду­ктів. Про­да­жі стра­ху­ва­н­ня у зна­чній мі­рі кон­цен­тру­ю­ться у спо­жив­чих ха­бах…» Оле­ксандр Дро­бот, ди­ре­ктор Ау­да­текс Україна, про­ана­лі­зу­вав най­більш ди­на­мі­чні се­гмен­ти Ін­тер­не­ту ре­чей – Smart homes & connected cars. «Без­пі­ло­тні ав­то­мо­бі­лі не­суть як по­зи­тив­ні мо­мен­ти, так і за­гро­зи, – за­зна­чив він. – Що­до по­зи­тив­них мо­мен­тів, за ста­ти­сти­кою Google, за 6 ро­ків за ви­ни без­пі­ло­тни­ків від­бу­ло­ся ли­ше 11 ДТП й ті бу­ли пов’яза­ні з люд­ським фа­кто­ром. Про­те, є й за­гро­зи, пов’яза­ні з кі­бер­те­ро­ри­змом, які­стю об­слу­го­ву­ва­н­ня та зна­чни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми. Але, у будь-яко­му ви­пад­ку, за ци­ми те­хно­ло­гі­я­ми – май­бу­тнє». Га­ли­на Тре­тья­ко­ва, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Укра­їн­ської Фе­де­ра­ції Убез­пе­че­н­ня, пе­ре­ко­на­на, що ко­жен стра­хо­вик сьо­го­дні сто­їть пе­ред ви­бо­ром стра­те­гії, як ру­ха­ти­ся впе­ред та бу­ду­ва­ти вза­є­мо­дію з клі­єн­том. «Ко­жен стра­хо­вик оби­рає стра­те­гію роз­ви­тку та прі­о­ри­те­тні ка­на­ли ко­му­ні­ка­ції з клі­єн­том. Стра­ху­ва­н­ня не є про­ду­ктом пер­шо­чер­го­вої по­тре­би, більш то­го, ін­ду­стрія по­ки що не від­по­від­ає ви­со­ким те­хно­ло­гі­чним стан­дар­там. То­му сьо­го­дні ко­жен стра­хо­вик сто­їть пе­ред ви­бо­ром, як на­бли­зи­ти ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні ре­а­лії та зро­би­ти їх осно­вою вза­є­мо­дії з клі­єн­том. Від цьо­го ви­бо­ру бу­де за­ле­жа­ти, на­при­клад, чи бу­де клі­єнт отри­му­ва­ти від­по­віді на свої за­пи­та­н­ня від стра­хо­во­го аген­та чи від бо­та. Про­те, не зва­жа­ю­чи на ка­нал ко­му­ні­ка­цій, стра­ху­ва­н­ня ба­зу­є­ться на до­ві­рі й у будь-яко­му ра­зі ва­жли­во вста­нов­лю­ва­ти до­вір­чі від­но­си­ни з клі­єн­та­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.