По­да­тки і за­ро­бі­тна пла­та: ба­тіг і пря­ник для бі­зне­су

Ukraine Business Review - - Страховий ринок -

Не се­крет, що пи­та­н­ня пов’яза­ні з оформ­ле­н­ням тру­до­вих від­но­син, опо­да­тку­ва­н­ням та ви­пла­тою за­ро­бі­тної пла­ти єва­жли­ви­ми для бі­зне­су, а тим біль­ше сьо­го­дні, ко­ли дер­жа­ва взя­ла курс на рі­шу­чу бо­роть­бу з ті­ньо­вою зайня­ті­стю.

Як ві­до­мо, пер­ші кро­ки в на­прям­ку­де­ті­ні­за­ції здій­сне­но ще у гру­дні 2015ро­ку, са­ме то­ді для пла­тни­ків по­да­тків бу­ло за­про­ва­дже­на мо­жли­ві­стьзмен­ше­н­ня став­ки єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску (ЄСВ) за умо­ви ви­ко­на­н­ня пев­ни­хкри­те­рі­їв.Про­те но­ва­ція бу­ла до­сить стри­ма­но сприйня­та бі­зне­сом. У 2016 ро­ці вла­да пі­шла ще да­лі на­зу­стріч бі­зне­су, так бу­лов­ста­нов­ле­но єди­ну став­ку ЄСВ – 22% (фа­кти­чно – змен­ше­но вдві­чі) тав­ста­нов­ле­но єди­ну став­ку по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб - 18%. Про­те, як свід­чать да­ні офі­цій­ної ста­ти­сти­ки, ма­со­во­го ви­хо­ду з ті­ні та­кі кро­ки не спри­чи­ни­ли: у 2016 ро­ці но­мі­наль­на за­ро­бі­тна пла­та зро­сла на 24%, над­хо­дже­н­ня від ЄСВ змен­ши­лись на 25%.Як

на­слі­док, у 2017 ро­ці до за­ко­но­дав­ства бу­ли вне­се­ні чер­го­ві змі­ни,які ма­ють при­швид­ши­ти­про­це­си де­ті­ні­за­ції та ком­пен­су­ва­ти де­фі­цит пен­сій­но­го фон­ду: збіль­ше­но ро­змір мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, під­ви­ще­но роз­мі­ри штра­фів за по­ру­ше­н­ня тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства та змі­не­но по­ря­док про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок. Для дер­жа­ви, ва­жли­вим є збе­ре­же­н­ня ро­зум­но­го ба­лан­су між лі­бе­ра­лі­за­ці­єю за­ко­но­дав­ства з одні­єї сто­ро­ни та кон­тро­лем за йо­го до­три­ма­н­ням з ін­шо­го. Оче­ви­дно, що кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни остан­нім ча­сом зна­чно акти­ві­зу­ва­лись сто­сов­но про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок до­три­ма­н­ня тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства. Ана­ліз пра­кти­ки по­ка­зує, що­за­сто­су­ва­н­ня штра­фних сан­кцій до ро­бо­то­дав­ців на­бу­ває все­біль­шо­го роз­по­всю­дже­н­ня.Так, вже в 2016 ро­ці Держ­пра­ці­за­сто­со­ву­вав­сан­кці­ї­за не­на­ле­жне оформ­ле­н­ня тру­до­вих від­но­син, за по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку об­чи­сле­н­ня се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти та за по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства про ін­де­кса­цію до­хо­дів то­що. Так, на­при­клад, ро­змір штра­фних сан­кцій за не­на­ле­жне пра­це­вла­шту­ва­н­ня скла­дає 30 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат (МЗП) - 96 тис.грн., а не­до­пуск ін­спе­кто­ра до пе­ре­вір­ки – 100 МЗП – 320 тис. грн. Зва­жа­ю­чи, що штра­фні сан­кції за по­ру­ше­н­ня тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства з 2015 ро­ку є сут­тє­ви­ми, дер­жа­ві слід про­во­ди­ти ду­же ви­ва­же­ну по­лі­ти­ку пе­ре­ві­рок, щоб не допу­сти­ти ство­ре­н­ня чер­го­во­го ва­же­лю ти­ску на бі­знес, в то­му чи­слі і ле­галь­ний. Пер­ші кро­ки в цьо­му на­прям­ку вже зро­бле­ні. В 2017 ро­ці бу­ла роз­ро­бле­на ри­зик-орі­єн­то­ва­на мо­дель, що до­зво­лить сфо­к­усу­ва­тись на най­більш ри­зи­ко­вих ро­бо­то­дав­цях. Во­дно­час бу­ло вре­гу­льо­ва­но по­ря­док обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю між дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми що­до мо­жли­вих по­ру­шень. Окре­мим ва­жли­вим пи­та­н­ням кон­тро­лю з бо­ку дер­жа­ви є по­ши­ре­н­ня пра­кти­ки ви­зна­н­ня ци­віль­но-пра­во­вих від­но­син тру­до­ви­ми. Скла­дність за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень КЗпП, йо­го, пев­на, не­від­по­від­ність су­ча­сним ре­а­лі­ям, зро­би­ли пра­кти­ку укла­да­н­ня до­го­во­рів ЦПХ зру­чним ле­галь­ним ін­стру­мен­том для бі­зне­су (осо­бли­во ма­ло­го), який до­зво­ляє спро­сти­ти оформ­ле­н­ня від­но­син з пра­ців­ни­ка­ми. Сьо­го­дні, су­до­ва пра­кти­ка що­до ви­зна­н­ня до­го­во­рів ЦПХ тру­до­ви­ми від­но­си­на­ми є не­о­дно­зна­чною, в пер­шу чер­гу че­рез від­су­тність у за­ко­но­дав­стві ви­зна­че­них при­пи­сів у яких ви­пад­ках сто­ро­ни зо­бов’яза­ні укла­да­ти тру­до­ві до­го­во­ри, а в яких до­го­во­ри ЦПХ. Ми не ви­клю­ча­є­мо, що ар­гу­мен­та­ція кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, що­до пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції ци­віль­но-пра­во­вих від­но­син у тру­до­ві ста­ва­ти­ме силь­ні­шою, що спри­чи­нить по­яву но­вих су­до­вих рі­шень. За­га­лом, тен­ден­ції остан­ніх ро­ків по­ка­зу­ють, що пи­та­н­ня пов’яза­ні із пра­виль­ним оформ­ле­н­ням тру­до­вих від­но­син, на­ра­ху­ва­н­ням та ви­пла­тою за­ро­бі­тної пла­ти по­тре­бу­ють все біль­шої ува­ги зі сто­ро­ни бі­зне­су. Якщо упи­тан­ні«оформ­ля­ти не мо­жна при­хо­ву­ва­ти» біль­шість вір­но по­ста­ви­тьдля се­бе ко­му, то дер­жа­ва бу­де ви­му­ше­на схо­ва­ти «ба­тіг то­таль­но­го кон­тро­лю» і бу­де ма­ти змо­гу про­дов­жи­ти лі­бе­ра­лі­за­цію в да­но­му на­прям­ку.

Іл­ля Пу­го­лов­ко, по­да­тко­вий кон­суль­тант ком­па­нії EBS, спе­ці­аль­но для ВД «Україна Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.