Акту­аль­ні пи­та­н­ня між­на­ро­дно­го трей­дин­гу та сер­ти­фі­ка­ції

Ukraine Business Review - - Україна фінансова - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са Се­ма­ка

Ре­гіо­наль­не пред­став­ни­цтво ICC Ukraine, Сум­ська обла­сна дер­жав­на адмі­ні­стра­ція та Сум­ський на­ціо­наль­ний аграр­ний уні­вер­си­тет обго­во­ри­ли акту­аль­ну те­му для ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків, які пра­гнуть ви­йти на єв­ро­пей­ський ри­нок.

До обго­во­ре­н­ня бу­ли ви­не­се­ні пи­та­н­ня: ICC Ukraine для бі­зне­су та ви­хо­ду га зов­ні­шні рин­ки, сер­ти­фі­ка­ція та стан­дар­ти­за­ція агро­про­ду­кції на екс­порт, зов­ні­шній ви­гляд про­ду­кції ви­ро­бни­ка при ви­хо­ді на єв­ро­пей­ські рин­ки, ім­пле­мен­та­ція про­е­кту «Гло­бал Юкрейн», пре­зен­та­ція фі­нан­со­вих про­ду­ктів та ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну та ін­ші. Із до­по­від­я­ми ви­сту­пи­ли: Пре­зи­дент ІСС Ukraine Во­ло­ди­мир Щел­ку­нов, на­чаль­ник управ­лі­н­ня еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва МЗС Укра­ї­ни, Ге­не­раль­ний се­кре­тар ІСС Ukraine Во­ло­ди­мир Ми­хай­лов, ре­ктор Сум­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту Во­ло­ди­мир Ла­ди­ка, Ві­це-пре­зи­дент ICC Ukraine Во­ло­ди­мир Де­му­ра, Пре­зи­дент Сум­ської тор­го­во-про­ми­сло­вої па­ла­ти Ко­стян­тин Ма­ка­рен­ко, Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ДП «Су­ми­стан­дар­тме­тро­ло­гія» Ві­ктор Хярм, На­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Держ­прод­спо­жив­слу­жби у Сум­ській обла­сті Ві­та­лій Мо­і­се­єн­ко, ке­рів­ник від­ді­лу сер­ти­фі­ка­ції MNS Group Sertification Оле­ксандр Смир­нов, Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, за­снов­ник Ін­ду­стрії Ди­зай­ну Оле­на Се­ре­да, за­снов­ник Global Ukraine Foundation Ві­о­ле­та Мо­ска­лу, ке­рів­ник ком­па­нії P–BUILD GROUP INTERNATIONAL. Пе­ре­ко­на­ні, що тема актуальна, оскіль­ки про­від­ні ві­тчи­зня­ні під­при­єм­ства актив­но шу­ка­ють ви­хо­ду на сві­то­ві та єв­ро­пей­ські рин­ки. Основ­ни­ми ме­се­джа­ми за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу ви­зна­чи­мо: роз­ви­ток укра­їн­ської си­сте­ми ре­гу­лю­ва­н­ня яко­сті і без­пе­ки про­ду­кції від­бу­ва­є­ться ни­ні пе­ре­ва­жно у ру­слі роз­ви­тку сві­то­вої пра­кти­ки, при цьо­му зна­чною мі­рою ме­то­ди, схе­ми та ор­га­ні­за­ція сер­ти­фі­ка­ції в Укра­ї­ні ко­ри­гу­ю­ться, ада­пту­ю­ться до осо­бли­во­стей су­ча­сно­го ста­ну ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки. Не­бла­го­по­лу­чний стан з які­стю і без­пе­кою про­ду­кції, що ви­пу­ска­є­ться, ха­ра­ктер­ний для ма­лих під­при­ємств, де, як пра­ви­ло, від­су­тні за­твер­дже­ні те­хно­ло­гі­чні й нор­ма­тив­ні до­ку­мен­ти, не­має вхі­дно­го кон­тро­лю си­ро­ви­ни, не про­во­дя­ться в не­об­хі­дно­му об­ся­зі ана­лі­зи і ви­про­бу­ва­н­ня про­ду­кції то­що. Не­га­тив­ним фа­кто­ром еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го жи­т­тя кра­ї­ни ста­ла ті­ньо­ва еко­но­мі­ка і кри­мі­наль­не під­при­єм­ни­цтво. За де­яки­ми да­ни­ми об­сяг ті­ньо­вої еко­но­мі­ки, до­ся­гає 40% ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту кра­ї­ни. Ха­ра­ктер­ним при­кла­дом кри­мі­наль­но­го під­при­єм­ни­цтва є ри­нок ал­ко­голь­них на­по­їв. Про­те ни­ні ми мо­же­мо кон­ста­ту­ва­ти, що сер­ти­фі­ка­ція в Укра­ї­ні ста­ла по­пу­ляр­ним ін­стру­мен­том ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ко­вої еко­но­мі­ки. У пе­рі­од пе­ре­хо­ду до рин­ку, ро­сту під­при­єм­ни­цтва во­на зна­чною мі­рою за­без­пе­чи­ла за­хист спо­жи­ва­ча від над­хо­дже­н­ня в сфе­ру обі­гу не­які­сних і не­без­пе­чних то­ва­рів. На да­но­му ета­пі укра­їн­ська сер­ти­фі­ка­ція ви­ма­гає сво­го удо­ско­на­ле­н­ня і подаль­шо­го роз­ви­тку. З огля­ду на де­які обме­же­ні мо­жли­во­сті обов’яз­ко­вої сер­ти­фі­ка­ції в за­без­пе­чен­ні під­твер­дже­н­ня без­пе­ки, зокре­ма ве­ли­ких об­ся­гів про­ду­кції, і з ме­тою ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для її гар­мо­ні­за­ції з ана­ло­гі­чни­ми про­це­ду­ра­ми ЄС і ви­ко­на­н­ня умов що­до всту­пу Укра­ї­ни до ВТО, Укра­ї­на пе­ре­хо­дить від обов’яз­ко­вої сер­ти­фі­ка­ції до обов’яз­ко­во­го під­твер­дже­н­ня від­по­від­но­сті. Си­сте­ма під­твер­дже­н­ня від­по­від­но­сті має ді­я­ти в гар­мо­ні­чно­му спо­лу­чен­ні з ін­ши­ми фор­ма­ми кон­тро­лю яко­сті та без­пе­ки про­ду­кції, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на пра­кти­ці: дер­жав­ним на­гля­дом і ві­дом­чим кон­тро­лем, лі­цен­зу­ва­н­ням, до­бро­віль­ною сер­ти­фі­ка­ці­єю. Для за­без­пе­че­н­ня не­об­хі­дно­го рів­ня без­пе­ки про­ду­кції на­бір спосо­бів під­твер­дже­н­ня від­по­від­но­сті має охо­плю­ва­ти всі мо­жли­ві ви­пад­ки, які від­по­від­а­ють спе­ци­фі­ці про­ду­кції, осо­бли­во­стям її ви­ро­бни­цтва і ви­ко­ри­ста­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.