За­бо­ро­на ро­бо­ти без лі­цен­зії

Ukraine Business Review - - Україна фінансова -

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, звер­тає ува­гу суб‘єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що на­да­н­ня фі­нан­со­вих по­слуг (укла­де­н­ня до­го­во­рів) здій­сню­є­ться на під­ста­ві від­по­від­ної лі­цен­зії, отри­ма­ної згі­дно з Лі­цен­зій­ни­ми умо­ва­ми про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з на­да­н­ня фі­нан­со­вих по­слуг (крім про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті на рин­ку цін­них па­пе­рів), за­твер­дже­ни­ми по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 07.12.2016 № 913 (да­лі – Лі­цен­зій­ні умо­ви).

Для суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які про­ва­дять ді­яль­ність з на­да­н­ня по­слуг з фі­нан­со­во­го лі­зин­гу, на­да­н­ня ко­штів у по­зи­ку, в то­му чи­слі на умо­вах фі­нан­со­во­го кре­ди­ту, на­да­н­ня га­ран­тій та по­ру­чи­тельств, на­да­н­ня по­слуг фа­кто­рин­гу та до­вір­чо­го управ­лі­н­ня фі­нан­со­ви­ми акти­ва­ми та вне­се­ні до 10.12.2016 до Дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих уста­нов або ре­є­стру осіб, які не є фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми, але ма­ють пра­во на­да­ва­ти окре­мі фі­нан­со­ві по­слу­ги, Лі­цен­зій­ні умо­ви за­сто­со­ву­ю­ться че­рез шість мі­ся­ців з дня на­бра­н­ня ни­ми чин­но­сті, тоб­то з 10.06.2017. Звер­та­є­мо ува­гу вка­за­них суб‘єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що від­по­від­но до абза­цу тре­тьо­го пун­кту 2 по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 07.12.2016 № 913 «Про за­твер­дже­н­ня Лі­цен­зій­них

умов про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з на­да­н­ня фі­нан­со­вих по­слуг (крім про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті на рин­ку цін­них па­пе­рів)» та вра­хо­ву­ю­чи про­то­коль­не рі­ше­н­ня На­цком­фін­по­слуг від 20.06.2017 № 88, для отри­ма­н­ня лі­цен­зії на про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з на­да­н­ня з на­да­н­ня по­слуг з фі­нан­со­во­го лі­зин­гу, на­да­н­ня ко­штів у по­зи­ку, в то­му чи­слі на умо­вах фі­нан­со­во­го кре­ди­ту, на­да­н­ня га­ран­тій та по­ру­чи­тельств, на­да­н­ня по­слуг фа­кто­рин­гу та до­вір­чо­го управ­лі­н­ня фі­нан­со­ви­ми акти­ва­ми ни­ми по­да­ють до На­цком­фін­по­слуг до­ку­мен­ти, ви­зна­че­ні абза­ца­ми тре­тім – п’ятим пун­кту 18 та абза­цом тре­тім під­пун­кту 6 пун­кту 19 Лі­цен­зій­них умов. До­да­тко­во ін­фор­му­є­мо, що від­по­від­но до ча­сти­ни першої стат­ті 41 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фі­нан­со­ві по­слу­ги та дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг» На­цком­фін­по­слуг за­сто­со­вує до уча­сни­ків рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг (крім спо­жи­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг)штра­фні сан­кції за про­ва­дже­н­ня ді­яль­но­сті на рин­ках фі­нан­со­вих по­слуг, для якої за­ко­ном вста­нов­ле­ні ви­мо­ги що­до одер­жа­н­ня лі­цен­зії та/або ре­є­стра­ції, без від­по­від­ної лі­цен­зії та/або ре­є­стра­ції – у роз­мі­рі від 1000 до 10000 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян. Та­кож, ча­сти­ною пер­шою стат­ті 43 цьо­го За­ко­ну вста­нов­ле­на від­по­від­аль­ність за адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, пов’яза­ні з ді­яль­ні­стю на рин­ках фі­нан­со­вих по­слуг, а са­ме: про­ве­де­н­ня опе­ра­цій на рин­ках фі­нан­со­вих по­слуг, для яких за­ко­ном вста­нов­ле­ні ви­мо­ги що­до одер­жа­н­ня лі­цен­зії та/або ре­є­стра­ції, без від­по­від­ної лі­цен­зії та/або ре­є­стра­ції тя­гне за со­бою на­кла­де­н­ня на по­са­до­ву осо­бу штра­фу в роз­мі­рі від 100 до 200 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія Гу­ме­нюк за ма­те­рі­а­ла­ми www.uul.com.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.