ДФС що­до еле­ктрон­ної си­сте­ми управ­лі­н­ня ри­зи­ка­ми адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ

Ukraine Business Review - - Україна фінансова -

Про основ­ні аспе­кти за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го мо­ні­то­рин­гу від­по­від­но­сті по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня кри­те­рі­ям оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ків, до­ста­тніх для зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції та­ких по­да­тко­вих на­кла­дних/роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня в ЄРПН (СМ КОР) йшло­ся під час се­мі­на­ру в ДФС для пла­тни­ків по­да­тків.

Участь у се­мі­на­рі взя­ли фа­хів­ці ДФС, по­над 200 пла­тни­ків по­да­тків, се­ред яких бу­ли пред­став­ни­ки Укра­їн­сько­го со­ю­зу про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців, Асо­ці­а­ції пла­тни­ків по­да­тків Укра­ї­ни, Єв­ро­пей­ської Бі­знес Асо­ці­а­ції, Аме­ри­кан­ської тор­гі­вель­ної па­ла­ти Укра­ї­ни, Гро­мад­ської ра­ди при ДФС та Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни. Під час за­хо­ду в.о. Го­ло­ви ДФС Ми­ро­слав Про­дан по­ві­до­мив про но­вий ме­ха­нізм, за­про­ва­дже­ний По­да­тко­вим ко­де­ксом Укра­ї­ни для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті бо­роть­би з ухи­ле­н­ня­ми від опо­да­тку­ва­н­ня, який до­зво­ляє ав­то­ма­ти­чно ана­лі­зу­ва­ти по­да­тко­ву на­кла­дну на на­яв­ність ри­зи­ків. «Си­сте­ма по­бу­до­ва­на та­ким чи­ном, щоб по­пе­ре­джу­валь­но ре­а­гу­ва­ти на зло­вжи­ва­н­ня не­до­бро­со­ві­сних пла­тни­ків по­да­тків – не ли­ше ба­чи­ти по­тен­цій­ні по­ру­ше­н­ня, а й уне­мо­жли­ви­ти без­під­став­не фор­му­ва­н­ня по­да­тко­во­го кре­ди­ту на­віть до мо­мен­ту по­да­н­ня по­да­тко­вої де­кла­ра­ції з ПДВ, вже на ста­дії ре­є­стра­ції по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня», – за­зна­чив Ми­ро­слав Про­дан. За йо­го сло­ва­ми,

у кві­тні 2017 ро­ку си­сте­му бу­ло за­про­ва­дже­но у те­сто­во­му ре­жи­мі, а з 1 ли­пня си­сте­ма фун­кціо­ну­ва­ти­ме пов­но­цін­но. Так, СМ КОР здій­сню­є­ться ДФС на під­ста­ві ана­лі­зу да­них зві­тних по­ка­зни­ків пла­тни­ка по­да­тку, на­яв­ної по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції, а та­кож ін­фор­ма­ції, по­да­ної пла­тни­ком по­да­тку за ви­зна­че­ною фор­мою, яка від­обра­жає спе­ци­фі­ку го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті пла­тни­ка окре­мо по ко­жно­му ви­ду еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті. У ра­зі, якщо за ре­зуль­та­та­ми мо­ні­то­рин­гу ви­зна­че­но, що по­да­тко­ва на­кла­дна/роз­ра­ху­нок ко­ри­гу­ва­н­ня від­по­від­ає ви­зна­че­ним кри­те­рі­ям, ре­є­стра­ція та­кої по­да­тко­вої на­кла­дної/роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня зу­пи­ня­є­ться. «В ДФС ство­ре­ний окре­мий стру­ктур­ний під­роз­діл, який бу­де роз­гля­да­ти па­ке­ти до­ку­мен­тів, що на­да­ва­ти­му­ться суб’єкта­ми де­кла­ру­ва­н­ня з так зва­ни­ми «від­би­ти­ми» по­да­тко­ви­ми на­кла­дни­ми для прийня­т­тя оста­то­чно­го рі­ше­н­ня що­до при­йма­н­ня та­кої на­кла­дної або до­ве­де­н­ня до суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня при­чин її не прийня­т­тя», – по­ві­до­мив Ми­ро­слав Про­дан.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.