Аван­со­вий вне­сок при ви­пла­ті ди­ві­ден­дів

Ukraine Business Review - - Україна фінансова - За ма­те­рі­а­ла­ми ГУ ДФС

Го­лов­не управ­лі­н­ня ДФС на­га­дує, що По­ря­док спла­ти по­да­тко­во­го зо­бов’яза­н­ня з по­да­тку на при­бу­ток при ви­пла­ті ди­ві­ден­дів вста­нов­ле­но пп. 57.1¹ По­да­тко­во­го ко­де­ксу.

Зокре­ма, згі­дно По­ряд­ку у ра­зі прийня­т­тя рі­ше­н­ня що­до ви­пла­ти ди­ві­ден­дів пла­тник по­да­тку на при­бу­ток – емі­тент кор­по­ра­тив­них прав, на які на­ра­хо­ву­ю­ться ди­ві­ден­ди, має здій­сни­ти за­зна­че­ні ви­пла­ти вла­сни­ку та­ких кор­по­ра­тив­них прав не­за­ле­жно від то­го, чи має він опо­да­тко­ву­ва­ний при­бу­ток, чи ні. До­да­мо, по­да­ток на при­бу­ток роз­ра­хо­ву­є­ться за пра­ви­ла­ми, про­пи­са­ни­ми в стат­ті 137 ПКУ. Окрім то­го слід пам’ята­ти, емі­тент кор­по­ра­тив­них прав, який при­ймає рі­ше­н­ня про ви­пла­ту ди­ві­ден­дів сво­їм акціо­не­рам (вла­сни­кам), зо­бов’яза­ний на­ра­ху­ва­ти та вне­сти до бю­дже­ту аван­со­вий вне­сок із по­да­тку на при­бу­ток, крім ви­пад­ків, ко­ли за­зна­че­ний вне­сок не справ­ля­є­ться (пп.57.1 .3 ПКУ) . Звер­та­є­мо ува­гу, аван­со­вий вне­сок роз­ра­хо­ву­є­ться з су­ми пе­ре­ви­ще­н­ня ди­ві­ден­дів, що під­ля­га­ють ви­пла­ті, над зна­че­н­ням об’єкта опо­да­тку­ва­н­ня за від­по­від­ний по­да­тко­вий (зві­тний) рік, за ре­зуль­та­та­ми яко­го ви­пла­чу­ю­ться ди­ві­ден­ди, гро­шо­ве зо­бов’яза­н­ня що­до яко­го по­га­ше­не. Вра­хо­ву­ю­чи ви­ще­за­зна­че­ні нор­ми, у ра­зі, якщо су­ма ди­ві­ден­дів не пе­ре­ви­щує зна­че­н­ня об’єкта опо­да­тку­ва­н­ня пла­тни­ка по­да­тку на при­бу­ток за від­по­від­ний по­да­тко­вий (зві­тний) рік, за ре­зуль­та­та­ми яко­го ви­пла­чу­ю­ться ди­ві­ден­ди та гро­шо­ве зо­бов’яза­н­ня що­до яко­го по­га­ше­не, аван­со­вий вне­сок з по­да­тку на при­бу­ток при ви­пла­ті ди­ві­ден­дів не на­ра­хо­ву­є­ться та не спла­чу­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.