150 років від дня

Ukraine Business Review - - Міжнародне співробітництво -

По­сол Канади в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук та Ві­це-прем'єр з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе populations in needor to develop mutually beneficial relationships in trade and foreign affairs.

Ра­зом, ми рі­шу­че пе­ре­хо­ди­мо від слів до справ: на­вча­н­ня на яво­рів­сько­му по­лі­го­ні, в Кам’ян­ці По­діль­сько­му, а те­пер і в Де­сні. Пра­ця пліч опліч з Но­вою По­лі­ці­єю. За мі­сяць ча­су по­чи­нає ді­я­ти на­ша спіль­на Зо­на Віль­ної Тор­гів­лі. Це зна­ко­во: віль­на тор­гів­ля з віль­ною Укра­ї­ною за­для до­бро­бу­ту віль­них гро­ма­дян. До­ку­мент ви­ма­гав не­ймо­вір­них зу­силь на­ших уря­дів; на­пов­не­н­ня йо­го жи­т­тям – це вже спра­ва ва­шо­го і на­шо­го по­пи­ту і про­по­зи­ції. Або ска­за­ши сло­ва­ми першої він­ні­пезь­кої су­пер­гру­пи Bachman Turner Overdrive: Takin’ CareOfBusiness ( Randy Bachman ) Taking care of business every day Taking care of business every way We’ve been taking care of business, it’s all mine Taking care of business and working overtime Ві­дно­си­ни між Ка­на­дою та Укра­ї­ною ма­ють дов­гу істо­рію, роз­по­чи­на­ю­чись в кін­ці XIX сто­лі­т­тя, ко­ли пер­ші укра­їн­ські ім­мі­гран­ти при­бу­ли до Канади. З то­го ча­су ва­жли­вість дво­сто­рон­ніх зв’яз­ків зро­ста­ла, до­ся­гнув­ши куль­мі­на­цій­ної то­чки в 1991 ро­ці, ко­ли Ка­на­да ста­ла пер­шою за­хі­дною дер­жа­вою, яка ви­зна­ла не­за­ле­жність Укра­ї­ни. На да­ний час Ка­на­да не­змін­но під­три­мує не­за­ле­жність Укра­ї­ни та її ін­те­гра­цію в транс­а­тлан­ти­чний про­стір по­лі­ти­ки, еко­но­мі­ки і без­пе­ки. Сьо­го­дні ка­над­сько-укра­їн­ські ві­дно­си­ни охо­плю­ють сфе­ри по­лі­ти­ки, тор­гів­лі, обо­ро­ни і без­пе­ки, а та­кож га­лу­зі те­хні­чної до­по­мо­ги та осо­би­сті кон­та­кти між лю­дьми. Ґрун­ту­ю­чись на кон­суль­сько­му пред­став­ни­цтві, яке існу­ва­ло в Укра­ї­ні ще до на­бу­т­тя нею не­за­ле­жно­сті, ди­пло­ма­ти­чна при­су­тність Канади зна­чно зро­сла і на да­ний час вклю­чає пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ і мі­жна­ро­дної тор­гів­лі Канади, Ка­над­ської аген­ції між­на­ро­дно­го роз­ви­тку, Мі­ні­стер­ства гро­ма­дян­ства та ім­мі­гра­ції та Мі­ні­стер­ства на­ціо­наль­ної обо­ро­ни. По­соль­ство та­кож на­дає під­трим­ку ін­шим мі­ні­стер­ствам фе­де­раль­но­го уря­ду, уря­дам про­він­цій та му­ні­ци­па­лі­те­там, а та­кож По­че­сно­му Кон­су­лу Канади у Льво­ві. Низ­ка не­дав­ніх ви­со­ко­по­став­ле­них офі­цій­них ві­зи­тів спри­я­ла по­гли­блен­ню на­ших дво­сто­рон­ніх від­но­син. Се­ред них – Дер­жав­ний ві­зит Пре­зи­ден­та Ющен­ка до От-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.