Заснування Канади

Ukraine Business Review - - Міжнародне співробітництво -

До­від­ка УБ: Ка­на­да від­зна­чи­ла 150 років від дня заснування та­ви, Він­ні­пе­га і То­рон­то в трав­ні 2008 ро­ку; Дер­жав­ний ві­зит Ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Жан до Ки­є­ва та Льво­ва в кві­тні 2009 ро­ку. Ще одні­єю ві­хою на­ших сто­сун­ків ста­ло під­пи­са­н­ня у ве­ре­сні 2009 ро­ку Мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Канади Ло­рен­сом Ке­но­ном і в.о. Мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ром Хан­до­гі­єм до­ку­мен­та, в яко­му ви­кла­де­но прі­о­ри­те­тні сфе­ри спів­пра­ці між на­ши­ми дво­ма дер­жа­ва­ми. Під час сво­го ві­зи­ту до Укра­ї­ни у ве­ре­сні 2009 ро­ку Мі­ністр мі­жна­ро­дної тор­гів­лі Канади став оче­вид­цем під­пи­са­н­ня низ­ки но­вих ко­мер­цій­них кон­тра­ктів. Як стає зро­зумі­лим з усьо­го ви­ще­ви­кла­де­но­го, Укра­ї­на є клю­чо­вим

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.