Індексне страхування аграріям

Ukraine Business Review - - Україна аграрна -

Аграрна га­лузь ста­ла одна з про­від­них у ві­тчи­зня­ній еко­но­мі­ці. За­без­пе­чи­ти її ста­біль­ну ро­бо­ту по­кли­ка­не агро­стра­ху­ва­н­ня, в то­му чи­слі, й індексне, яке від­не­дав­на по­ча­ло за­про­ва­джу­ва­ти­ся в Укра­ї­ні. Се­ред тих, хто до­лу­чив­ся до йо­го актив­но­го по­ши­ре­н­ня, — Про­ект IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії».

ПОГОДНІ КАТАКЛІЗМИ

Є оче­ви­дні фа­кти, про які ми чу­є­мо до­во­лі ча­сто, але на них не над­то зва­жа­є­мо. То­му їх до­во­ди­ться по­вто­рю­ва­ти зно­ву та зно­ву. До­сте­мен­но ві­до­мо, що вже про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су клі­мат на пла­не­ті за­знає сут­тє­вих змін. Еко­ло­ги б’ють на спо­лох – пла­не­та пе­ре­грі­ва­є­ться. Це не ли­ше пів­ден­ні ши­ро­ти, а і вся Укра­ї­на, де ни­ні­шня се­ре­дня тем­пе­ра­ту­ра зро­сла на 1,5º. Рі­вень опа­дів за цей час ско­ро­тив­ся на 10 мм. З по­ча­тку ни­ні­шньо­го де­ся­ти­лі­т­тя де­да­лі ча­сті­ши­ми ста­ють пе­рі­о­ди­лі­тньої та осін­ньої спе­ки. Не­рід­ко у цей час стов­пчик тер­мо­ме­тра ся­гає по­зна­чки в 40-45ºі на­дов­го за­ви­сає на цій ме­жі. Про­тя­гом сер­пня-ве­ре­сня 2015 ро­ку в ба­га­тьох укра­їн­ських ре­гіо­нах не ви­па­ло жо­дно­го до­щу і че­рез що при­зу­пи­ни­ла­ся осі­н­ня по­сів­на кам­па­нія. Ве­ре­дли­вою на по­го­ду ви­яви­ла­ся й цьо­го­рі­чна ве­сна. Ча­сто те­пла по­го­да змі­ню­ва­ла­ся різ­ким та три­ва­лим похо­ло­да­н­ням. Осо­бли­во зна­чних втрат че­рез трав­не­ві за­мо­роз­ки за­зна­ли ви­ро­бни­ки ягід, фру­ктів та ви­но­гра­ду. За ін­фор­ма­ці­єю Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства, за­галь­но­на­ціо­наль­ний не­до­бір вро­жаю цих куль­тур скла­де при­бли­зно 29%. Ана­лі­ти­ки Укра­їн­сько­го клу­бу аграр­но­го бі­зне­су ствер­джу­ють, що зби­тки, яких за­зна­ли са­дів­ни­цтво та ягі­дни­цтво, мо­жуть ся­гну­ти 50%. Втім, схо­же на те, що ві­тчи­зня­ні сіль­го­спви­ро­бни­ки­не над­то пе­ре­йма­ю­ться по­го­дни­ми ка­та­клі­зма­ми. Як і ра­ні­ше, рі­вень агро­стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться вкрай низь­ким і скла­дає близь­ко 5%. На­то­мість рі­вень агро­стра­ху­ва­н­ня в Ка­на­ді до­рів­нює 63%, а в США – 75%.

ВАГА АГРО­СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ

Ке­рів­ник Про­е­кту IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» Лія Со­ро­ка роз­по­від­ає: «В Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться пев­на за­ко­но­мір­ність нев­ра­жай­но­сті та пов­ної втра­ти вро­жаю, а са­ме – ци­клі­чна не­вро­жай­ність зер­но­вих від­бу­ва­є­ться раз на 4-5 років, а ка­та­стро­фі­чні втра­ти, що зда­тні при­ве­сти до пов­ної втра­ти вро­жаю, — раз на 20-30 років. Однак, на жаль, жо­дні спо­сте­ре­же­н­ня й до­слі­дже­н­ня не да­ють то­чної від­по­віді, ко­ли са­ме на­ста­не та са­ма ри­зи­ко­ва по­дія». То­му, по­яснює Лія Со­ро­ка, страхування аграр­них ри­зи­ків за­ли­ша­є­ться єди­ним ефе­ктив­ним ін­стру­мен­том, зда­тним не про­сто по­кри­ти втра­ти, яких аграр­ний бі­знес за­знає че­рез погодні прим­хи, а й за­без­пе­чи­ти йо­му ста­біль­ний роз­ви­ток. На під­твер­дже­н­ня дум­ки що­до ефе­ктив­но­сті агро­стра­ху­ва­н­ня ке­рів­ник Про­е­кту IFC на­во­дить ста­ти­сти­чні да­ні: в стру­кту­рі со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва ози­мої пше­ни­ці на на­сі­н­ня при­па­дає 11%, на за­со­би за­хи­сту ро­слин – 15%, на до­бри­ва – 19%, на орен­ду зе­мель­них площ – 14%, на ін­ші ви­тра­ти – 41%, з яких на стра­хов­ку –4-7%. «Ли­ше 4-7%, — до­дає Лія Со­ро­ка. – На­справ­ді це не­зна­чні ви­тра­ти по­рів­ня­но з ти­ми зби­тка­ми, яких че­рез ігно­ру­ва­н­ня агро­стра­ху­ва­н­ня одно­мо­мен­тно мо­же за­зна­ти сіль­го­спви­ро­бник. То­му, ро­зу­мі­ю­чи, що клі­ма­ти­чні змі­ни три­ва­ти­муть і в подаль­шо­му, а про­гно­зи си­но­пти­ків це під­твер­джу­ють, не вар­то по­кла­да­ти­ся на ща­сли­вий ви­па­док. По­трі­бно за­вча­сно убез­пе­чу­ва­ти се­бе і свій бі­знес від не­ба­жа­них сце­на­рі­їв».

ОСОБЛИВОСТІ ІНДЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ

За­га­лом в Укра­ї­ні на агро­стра­хо­во­му рин­ку пред­став­ле­ні по­над 40 лі­цен­зо­ва­них стра­хо­вих ком­па­ній. Се­ред них чи­ма­ло з іно­зем­ним ка­пі­та­лом. Їх при­су­тність за­свід­чує, що укра­їн­ський ри­нок агро­стра­ху­ва­н­ня по­при всі при­та­ман­ні йо­му не­до­лі­ки все-та­ки збе­рі­гає по­тен­ці­ал до зро­ста­н­ня. Се­ред рі­зно­ви­дів ін­де­ксних стра­хо­вих про­ду­ктів мо­жна ви­ді­ли­ти погодні та «вро­жай­ні» – це ко­ли вра­хо­ву­є­ться, на­при­клад, се­ре­дня вро­жай­ність по за­стра­хо­ва­ній куль­ту­рі в ме­жах ра­йо­ну, обла­сті чи по кра­ї­ні в ці­ло­му. Ін­де­кси ви­ра­хо­ву­ють за ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми, зі­бра­ни­ми на ви­зна­че­ній те­ри­то­рії за три­ва­лий пе­рі­од. Індексне страхування пе­ред­ба­чає пра­во стра­ху­валь­ни­ка на від­шко­ду­ва­н­ня в то­му ви­пад­ку, якщо вро­жай­ність за­стра­хо­ва­ної ним куль­ту­ри впа­де ниж­че га­ран­то­ва­но­го рів­ня. При­мі­ром, де­які стра­хо­ві ком­па­нії мо­жуть йо­го вста­но­ви­ти на рів­ні 70% від ба­га­то­рі­чної вро­жай­но­сті да­ної куль­ту­ри на ви­зна­че­ній те­ри­то­рії, ін­ко­ли він бу­ває мен­шим. Індексне страхування здій­сню­є­ться від тих по­го­дних ри­зи­ків, які ви­мі­рю­ю­ться пев­ни­ми па­ра­ме­тра­ми. То­му во­ни обме­же­ні тем­пе­ра­ту­рою, опа­да­ми, си­лою ві­тру, тов­щи­ну сні­го­во­го по­кри­ву то­що. А от град до цьо­го пе­ре­лі­ку не по­тра­пляє. Ін­де­ксом мо­жна за­стра­ху­ва­ти осін­ню по­су­ху, не­мо­жли­вість роз­по­ча­ти по­сів че­рез від­су­тність опа­дів чи їхню на­дмір­ність. На від­мі­ну від тра­ди­цій­но­го страхування індексне не пе­ред­ба­чає обов’яз­ко­во­го пе­ре­д­стра­хо­во­го огля­ду­по­сі­вів­та оцін­ки по­не­се­но­го го­спо­дар­ством зби­тку.

ПЕРЕВАГИ ІНДЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ

Зро­зумі­ла річ, що сіль­го­спви­ро­бни­ки ре­тель­но ра­ху­ють вла­сні­гро­ші. Одна спра­ва – вкла­сти ко­шти в кон­кре­тну спра­ву, яка не ли­ше оку­пи­ться, але й за­без­пе­чить при­бу­ток, і зов­сім ін­ша – пу­сти­ти за ві­тром. То­му, щоб під­три­ма­ти про­по­зи­цію що­до індексного страхування, агра­рії ма­ють зна­ти йо­го переваги. Уча­сни­ки рин­ки ви­зна­ють, що тра­ди­цій­но­му агро­стра­ху­ван­ню в Укра­ї­ні бра­кує до­ста­тньої про­зо­ро­сті про­це­су оцін­ки. Індексне страхування пе­ред­ба­чає про­зо­рість та ви­клю­чає суб’єктив­ні під­хо­ди в про­це­сі оцін­ки. Стра­хо­ві ви­пла­тив ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­вих ви­пад­ків здій­сню­ю­ться на під­ста­ві не­за­ле­жних за­галь­но­до­сту­пних ме­тео­ро­ло­гі­чних да­них. Індексне страхування та­кож зна­чно спро­щує оцін­ку та про­це­си ви­плат. Пе­ре­д­усім це пов’яза­не з тим, що від­па­дає не­об­хі­дність ви­їзду стра­хо­ви­ків на по­ля з ме­тою оцін­ки зби­тків. Швид­кість ви­пла­ти за­ле­жить від обра­но­го па­ра­ме­тру (ін­де­ксу). Та­кі під­хо­ди ро­блять індексне страхування при­ва­бли­вим не ли­ше для фер­ме­рів, але й для са­мих стра­хо­ви­ків. Та­кож це зни­жує фі­нан­со­ві ри­зи­ки для бан­ків, які на­да­ють сіль­го­спви­ро­бни­кам свої кре­ди­ти.

ПЕР­ШІ ЗДОБУТКИ

У трав­ні-черв­ні 2016 ро­ку IFCу пар­тнер­стві з ком­па­ні­єю Syngenta за­про­ва­ди­ли пі­ло­тний про­ект індексного страхування. Він по­ши­рю­вав­ся на 3 обла­сті – Кі­ро­во­град­ську, Дні­про­пе­тров­ську та Хар­ків­ську. І пе­ред­ба­чав страхування ози­мої пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи. За­зна­че­ні куль­ту­ри стра­ху­ва­ли­ся від по­су­хи – від від­су­тно­сті або ма­лої кіль­ко­сті опа­дів, екс­тре­маль­но ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри впро­довж 5 днів. Іні­ці­а­то­ри стра­хо­вої но­ва­ції ви­зна­ють, що ре­зуль­та­тив­ність їх екс­пе­ри­мен­ту сут­тє­во пе­ре­вер­ши­ла очі­ку­ва­н­ня: ко­жний дру­гий агро­ви­ро­бник, який в рам­ках цьо­го пі­ло­тно­го про­е­кту за­стра­ху­вав ку­ку­ру­дзу, отри­мав ви­пла­ту в роз­мі­рі від 25% до 65% від за­стра­хо­ва­ної су­ми. За­галь­на су­ма ви­плат скла­ла 2,1 млн.гри­вень. Про­гра­ма індексного страхування IFC ви­яви­ла­ся на­стіль­ки успі­шною, що Syngenta ви­рі­ши­ла по­ши­ри­ти її дію ще на 6 обла­стей – До­не­цьку, Лу­ган­ську, За­по­різь­ку, Оде­ську, Хер­сон­ську та Ми­ко­ла­їв­ську. Ек­спер­ти IFC на­го­ло­шу­ють, що за­га­лом ба­жа­ю­чих до­лу­чи­ти­ся до пі­ло­тно­го про­е­кту ви­яви­ло­ся в 4 ра­зи біль­ше, ніж пла­ну­ва­ло­ся. То­му ком­па­нія про­дов­жу­ва­ти­ме актив­но роз­ви­ва­ти індексне страхування в Укра­ї­ні. 20-22 черв­ня в Ки­є­ві від­був­ся се­мі­нар на те­му «Стра­те­гі­чні рі­ше­н­ня для індексного страхування в сіль­сько­му го­спо­дар­стві». Ек­сперт Сві­то­во­го бан­ку Ша­дрек Ма­пфу­мо, по­зна­йо­мив пред­став­ни­ків укра­їн­сько­го агро­стра­хо­во­го рин­ку з основ­ни­ми під­хо­да­ми до роз­роб­ки ін­де­ксних стра­хо­вих про­ду­ктів для сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

Ма­ксим НАЗАРЕНКО, На­ціо­наль­ний прес-клуб «Укра­їн­ська пер­спе­кти­ва», спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.