Сен­са­цій­ні до­ся­гне­н­ня укра­їн­ців

Ukraine Business Review - - Україна культурна - Ві­кто­рія Гу­ме­нюк

24 черв­ня в рам­ках «Тро­лей-Фе­сту» в ту­ри­сти­чно­му ком­пле­ксі «Бу­ко­вель» На­ціо­наль­ний Ре­єстр Ре­кор­дів Укра­ї­ни за­ре­є­стру­вав сім но­вих ре­кор­дів. У ма­льов­ни­чо­му Бу­ко­ве­лі зі­бра­ли­ся від­ва­жні укра­їн­ці, щоб про­де­мон­стру­ва­ти на­дмо­жли­во­сті і тим са­мо про­сла­ви­ти дер­жа­ву. Усі до­ся­гне­н­ня при­су­тніх вне­се­но до цьо­го по­ва­жно­го ре­є­стру. Спе­ці­аль­но для чи­та­чів га­зе­ти «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» ми роз­по­ві­мо про най вра­жа­ю­чі ре­кор­ди та над­зви­чай­них лю­дей. у ае­ро­ди­на­мі­чній ка­псу­лі до 153 км/год. А ви­про­бу­ва­ти на мі­цність вла­сну шкі­ру та нер­ви гля­да­чів на­ва­жи­лись Пав­ло Клец зі сво­єю дру­жи­ною Ма­рі­єю та дво­ма дру­зя­ми, вста­но­вив­ши ви­до­ви­щний ре­корд – «На­йма­со­ві­ший одно­ча­сний спуск на тро­леї за до­по­мо­гою крі­плень за шкі­ру спи­ни». Ек­стри­ма­ли спу­сти­ли­ся з най­дов­шо­го тро­лею ли­ше на га­ках за­крі­пле­них за спи­ну. Ле­о­нід Ста­ні­слав­ський, яко­му 93 ро­ки і 3 мі­ся­ці, здій­снив «Спуск на тро­леї най­по­ва­жні­шо­го ві­ку чо­ло­ві­ка» – це вже дру­гий ре­корд хар­ків’яни­на. Цьо­го ж дня Ле­о­нід Яко­вич вста­но­вив та­кож ре­корд – «Най­по­ва­жні­шо­го ві­ку гра­вець у ве­ли­кий те­ніс», упев­не­но обі­грав­ши екс­пер­та НРРУ в 5 ге­ймах. Ще один ре­корд в рам­ках «Тро­лей-Фе­сту» вста­но­ви­ла Ган­на Бут – «Мі­ні­маль­ний час вер­ти­каль­но­го під­йо­му по мо­туз­ці за до­по­мо­гою схо­плю­ю­чих 18-рі­чна пол­тав­чан­ка під­ня­лась по сто­ме­тро­вій аль­пі­ніст­ській мо­туз­ці жу­ма­рин­гом всьо­го за 9 хв. 52 се­кун­ди. Ін­ші при­су­тні ре­корд­сме­ни Укра­ї­ни теж до­да­ли ви­до­ви­щно­сті дій­ству. Хри­сти­на Кре­чков­ська про­де­мон­стру­ва­ла своє «най­дов­ше в Укра­ї­ні во­лос­ся» — 245,5 см., а На­зар Пав­лів, три­ра­зо­вий ре­корд­смен у си­ло­вих но­мі­на­ці­ях, у при­су­тно­сті гля­да­чів на­дув до роз­ри­ву гріл­ку. Тож, но­ві ре­кор­ди че­ка­ють смі­ли­вих, зав­зя­тих лю­дей, для яких ані вік, ані погодні умо­ви, а ні фі­зи­чні да­ні не є пе­ре­по­ною для услав­ле­н­ня Укра­ї­ни. З 6 ли­пня 2017 ро­ку. Ві­ктор - пи­сьмен­ник-по­ча­ткі­вець, Са­ра - ма­гістр з кла­си­чно­ї­лі­те­ра­ту­ри, їхня спіль­на слаб­кість - Джойс і До­сто­єв­ський. Во­ни бу­ли віль­ни­ми й без­тур­бо­тни­ми, але їхня ви­пад­ко­ва зу­стріч у ба­рі за­тя­гне­ться на дов­гі 45 років. Як во­ни впо­ра­ю­ться з успі­хом, ба­гат­ством і ба­наль­ною ну­дьгою? Хто отри­має усе, а хто за­ли­ши­ться в ті­ні? Істо­рія одні­єї сім’ї, ве­ли­ко­го ко­ха­н­ня, на фо­ні пе­ре­пов­не­них сон­цем­буль­ва­рів Па­ри­жа. У кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни з 13 ли­пн я 2017 ро­ку У філь­мі «Вій­на за пла­не­ту мавп», тре­тій ча­сти­ні все­сві­тньо­ві­до­мої се­рії блок­ба­сте­рів, Це­за­ря та йо­го мавп втя­гну­то у смер­тель­не про­ти­сто­я­н­ня з люд­ським вій­ськом під ору­дою без­жаль­но­го Пол­ков­ни­ка. Пі­сля то­го, як мав­пи за­зна­ли не­ймо­вір­них втрат, Це­зар до­лає вла­сні тем­ні ін­стин­кти й роз­по­чи­нає осо­би­сту вій­ну, аби пом­сти­ти­ся за свій рід. Вре­шті Це­зар і Пол­ков­ник схо­дя­ться віч на віч в епо­халь­ній би­тві, яка має ви­рі­ши­ти до­лю обох на­ро­дів та май­бу­тнє усі­єї пла­не­ти. КРЕДИТНА СПІЛКА «КРЕ­ДИТ-ЕК­СПЕРТ» (ЄДРПОУ 36658742) по­ві­дом­ляє про скли­ка­н­ня за­галь­них збо­рів чле­нів кре­ди­тної спіл­ки, які від­бу­ду­ться «13» сер­пня 2017 ро­ку за адре­сою: Ки­їв­ська область, м.Яго­тин, вул.Дар­ни­цька, 82, Ре­є­стра­ція уча­сни­ків з 14.30 до 15.00. По­ча­ток збо­рів о 15.00. По­ря­док ден­ний за­галь­них збо­рів: 1. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту спо­сте­ре­жної ра­ди. 2. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту прав­лі­н­ня. 3. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту. 4. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня ви­снов­ку ре­ві­зій­ної ко­мі­сії. 5. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня ау­ди­тор­сько­го ви­снов­ку, яким під­твер­дже­на пов­но­та та до­сто­вір­ність рі­чної зві­тно­сті (рі­чна фі­нан­со­ва зві­тність та зві­тні да­ні за 2016 рік). 6. За­твер­дже­н­ня рі­чної зві­тно­сті та ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті кре­ди­тної спіл­ки за 2016 рік. 7. Про за­твер­дже­н­ня Ста­ту­ту в но­вій ре­да­кції. 8. Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку роз­по­ді­лу до­хо­ду та по­кри­т­тя зби­тків в но­вій ре­да­кції. 9. Про ви­клю­че­н­ня чле­нів кре­ди­тної спіл­ки. 10. Про озна­йом­ле­н­ня з бю­дже­том на 2017 фі­нан­со­вий рік. 11. Про роз­по­діл до­хо­ду за 2016 рік. 12. Про ви­зна­че­н­ня не­за­ле­жної ау­ди­тор­ської фір­ми, яка бу­де під­твер­джу­ва­ти пов­но­ту та до­сто­вір­ність рі­чної зві­тно­сті за 2017 фі­нан­со­вий рік.

Спо­сте­ре­жна ра­да КС «Кре­дит-Ек­сперт» Ди­ре­ктор «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.