Укра­їн­сько­гру­зин­ський бі­знес-фо­рум

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Укра­ї­на за­ці­кав­ле­на у роз­ви­тку тор­гі­вель­них від­но­син з Гру­зі­єю і то­ва­ро­обіг, який сьо­го­дні скла­дає 526 міль­йо­нів до­ла­рів, мо­же збіль­ши­ти­ся до 1 млрд. Про це Пре­зи­дент Укра­ї­ни за­явив під час ро­бо­ти укра­їн­сько-гру­зин­сько­го бі­знес-фо­ру­му. Гла­ва дер­жа­ви на­го­ло­сив, що на­род Гру­зії є над­зви­чай­но близь­ким для укра­їн­ців.

Прем’єр-мі­ністр Гру­зії Ге­ор­гій Кві­рі­ка­шві­лі під­твер­див го­тов­ність Гру­зії до по­гли­бле­н­ня від­но­син. «По­при те, що Укра­ї­на і Гру­зія сто­ять пе­ред ве­ли­ким ви­кли­ка­ми, на­шим прі­о­ри­те­том за­ли­ша­є­ться про­дов­же­н­ня ре­форм», – за­зна­чив він. Він на­го­ло­сив, що Укра­ї­на є для Гру­зії ва­жли­вим тор­гі­вель­ним пар­тне­ром і вхо­дить у п’ятір­ку дер­жав, з яки­ми Гру­зія має най­біль­ший то­ва­ро­обіг. Гі­ор­гі Кві­рі­ка­шві­лі за­кли­кав всіх при­су­тніх ско­ри­ста­ти­ся сьо­го­дні­шнім ві­зи­том, який про­де­мон­стру­вав стра­те­гі­чне пар­тнер­ство та за­про­сив і укра­їн­ських під­при­єм­ців ін­ве­сту­ва­ти у Гру­зію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.