Укра­ї­на і Бі­ло­русь роз­ви­ва­ти­муть транс­порт­ні ко­ри­до­ри

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Укра­ї­на і Бі­ло­русь бу­дуть по­си­лю­ва­ти ви­ро­бни­чу ко­о­пе­ра­цію, зокре­ма у сфе­рі ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня та­сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня. Про це по­ві­до­мив Ві­це-прем’єр-мі­ністр – Мі­ні­стр­ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко за ре­зуль­та­та­ми 25-го за­сі­да­н­ня­Мі­ж­уря­до­вої укра­їн­сько-бі­ло­ру­ської змі­ша­ної ко­мі­сії з пи­тань тор­го­во-еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. «Ми до­мо­ви­лись про­дов­жи­ти ро­бо­ту з ор­га­ні­за­ції спіль­них скла­даль­них ви­ро­бництв тра­кто­рів «Бі­ло­рус» і зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів «Гом­сель­маш» на те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі та Укра­ї­ни, ви­пу­ску ван­та­жних мо­тор­них транс­порт­них за­со­бів та вза­єм­них по­ста­вок ван­та­жних ва­го­нів, зап­ча­стин до них та ін­шої про­ду­кції важ­ко­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня», – за­зна­чив Ген­на­дій Зуб­ко. Та­кож за ре­зуль­та­та­ми за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії, до­ся­гну­то ва­жли­вих до­мов­ле­но­стей у сфе­рі АПК «На май­бу­тнє ми бу­де­мо збіль­шу­ва­ти вза­єм­ну при­су­тність на рин­ках обох кра­їн с/г, хар­чо­вої та ін­шої про­ду­кції, в то­му чи­слі тран­зи­ту та­ких то­ва­рів», – по­ві­до­мив Ві­це-прем’єр. Укра­ї­на і Бі­ло­русь бу­дуть й на­да­лі роз­ви­ва­ти за­лі­зни­чні пе­ре­ве­зе­н­ня в скла­ді ком­бі­но­ва­но­го по­тя­га «Ві­кінг» та кон­тей­нер­но­го по­тя­гу «ZUBR». Та­кож спіль­но від­пра­цьо­ву­ва­ти­му­ться пи­та­н­ня що­до во­дно­го шля­ху на ді­лян­ці Ки­їв­ська ГЕС – Ни­жні Жа­ри, не­об­хі­дно­го для про­хо­ду су­ден кла­су «рі­чка-мо­ре». «Укра­ї­на під­три­має про­по­зи­цію Бі­ло­ру­сі що­до від­не­се­н­ня ді­лян­ки р. Дні­про (гир­ло р. Прип’ять –Ни­жні Жа­ри) до між­на­ро­дної ме­ре­жі во­дних шля­хів ка­те­го­рії Е, як від­га­лу­же­н­ня во­дно­го шля­ху Е-40 при роз­гля­ді пи­та­н­ня в Єв­ро­ко­мі­сії ООН», – під­кре­слив він. Та­кож сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся про під­го­тов­ку та ре­а­лі­за­цію но­вих ве­ли­ко­мас­шта­бних про­е­ктів в рам­ка­хПро­гра­ми транскор­дон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва «Поль­ща-Бі­ло­русь-Укра­ї­на 2014-2020» та про­су­ва­н­ня спіль­ни­х­про­е­ктів МТД що­до обла­шту­ва­н­ня та мо­дер­ні­за­ції пун­ктів про­пу­ску на бі­ло­ру­сько-укра­їн­сько­му кор­до­ні в рам­ках іні­ці­а­ти­ви ЄС «Схі­дне пар­тнер­ство». На­га­да­є­мо, що 25-юві­лей­не за­сі­да­н­ня Мі­ж­уря­до­вої укра­їн­сько-бі­ло­ру­ської змі­ша­ної ко­мі­сії з пи­тань­тор­го­во-еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва про­хо­дить сьо­го­дні у Ки­є­ві під го­ло­ву­ва­н­ням Ген­на­дія Зуб­ка і за­сту­пни­ка Прем’єр-мі­ні­стра Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь Во­ло­ди­ми­ра Се­ма­шка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.