Укра­їн­сько-гру­зин­ський бі­знес-фо­рум

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

Про­дол­же­ние. На­ча­ло на стр. 1

«Ду­же ті­шу­ся, ко­ли ву­ли­ця­ми Ки­є­ва ми ба­чи­мо ве­ли­ку кіль­кість гру­зин­ських під­при­єм­ців та ту­ри­стів. Сьо­го­дні в Тбі­лі­сі ми ма­є­мо ве­ли­ку кіль­кість укра­їн­ських під­при­єм­ців і ту­ри­стів. Це озна­чає, що пар­тнер­ство стра­те­гі­чне між Укра­ї­ною та Гру­зі­єю зна­хо­дить свою пра­кти­чну ре­а­лі­за­цію», – під­кре­слив Пе­тро По­ро­шен­ко.

«526 млн до­ла­рів за 2016 рік, але ми вва­жа­є­мо, що це не від­обра­жає той по­тен­ці­ал, який має Укра­ї­на та Гру­зія. Ми ста­ви­ли ме­ту за де­кіль­ка ро­ків то­ва­ро­обіг між на­ши­ми кра­ї­на­ми до­ве­сти до 1 млрд до­ла­рів», – під­кре­слив Пе­тро По­ро­шен­ко. За йо­го сло­ва­ми, вже в пер­шо­му квар­та­лі 2017 ро­ку за­фі­ксо­ва­но зро­ста­н­ня на 16,5%. «Ци­фри є ду­же обна­дій­ли­ви­ми», – до­дав Гла­ва дер­жа­ви. Пре­зи­дент під­кре­слив: «Укра­ї­на є на­дій­ним тор­гі­вель­ним пар­тне­ром Гру­зії. І тра­ди­цій­но

укра­їн­ські сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ри зна­хо­дять сво­їх спо­жи­ва­чів по всьо­му сві­ту – і Гру­зія є ду­же ва­жли­вим рин­ком для нас». За йо­го сло­ва­ми, 21% сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ім­пор­ту Гру­зії укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня. Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­кли­кав ство­ри­ти но­ві фор­ми зв’яз­ків на осно­ві між­на­ро­дної спе­ці­а­лі­за­ції і ко­о­пе­ра­ції ви­ро­бни­цтва, в то­му чи­слі на осно­ві спіль­но­го ви­ро­бни­цтва. «Це та­кож об­умов­лює і до­ціль­ність збіль­ше­н­ня вза­єм­но­го об­ся­гу пря­мих ін­ве­сти­цій між Укра­ї­ною та Гру­зі­єю», – за­зна­чив Гла­ва дер­жа­ви, до­дав­ши, що вла­да кра­їн і пред­став­ни­ки бі­зне­су пра­цю­ють над цим пи­та­н­ням. Зокре­ма, за­раз в Гру­зії діє по­над 50 ком­па­ній з укра­їн­ським ка­пі­та­лом і на­ко­пи­че­на су­ма укра­їн­ських ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Гру­зії, ста­ном на кі­нець пер­шо­го квар­та­лу, скла­дає 42 млн до­ла­рів. Об­ся­ги гру­зин­ських ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну на по­ря­док мен­ші – 4,6 млн до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.