Роду Бачинських

Ukraine Business Review - - Україна історична -

Лі­кар з Ми­ко­ла­є­ва Дми­тро Ба­чин­ський, роз­по­від­а­ю­чи про сво­го пра­ді­да Ле­ва Ба­чин­сько­го, який ви­сту­пав про­мов­цем під час Злу­ки УНР і ЗУНР, на­го­ло­сив на сим­во­лі­чно­му зна­че­ні ці­єї по­дії й ни­ні: «Со­бор­ність – це сим­вол. Сим­вол бо­роть­би на­ро­ду за во­лю та не­за­ле­жність, по­ро­зу­мі­н­ня між лю­дьми. Ча­сто­чка на­дії і ві­ри у сві­тле май­бу­тнє. Во­но на­га­дує нам про те, що ли­ше в єд­но­сті ми ма­є­мо си­лу, ли­ше ра­зом змо­же­мо по­до­ла­ти всі бі­ди та не­ща­стя, які ви­па­ли на Знак роду Бачинських до­лю на­шо­го ба­га­то­стра­ждаль­но­го на­ро­ду…» Один із ор­га­ні­за­то­рів та ідей­ний вдо­хно­ви­тель цьо­го зі­бра­н­ня, ста­ро­сам­бі­ря­нин Во­ло­ди­мир Ба­чин­ський, вва­жає, що від­ро­дже­н­ня укра­їн­ських ро­дів спри­я­ти­ме змі­цнен­ню укра­їн­ської дер­жа­ви, об’єд­ну­ва­ти­ме на­шу на­цію для від­сі­чі будь-яким за­зі­ха­н­ням на на­шу не­за­ле­жність, а та­кі за­хо­ди, як цей з’їзд, по­ши­рю­ва­ти­ме ін­фор­ма­цію про наш край, бу­де ство­рю­ва­ти хо­ро­ший ін­фор­ма­цій­ний при­від при­їжджа­ти сю­ди, вкла­да­ти ко­шти, зна­н­ня, пра­цю в роз­ви­ток Ста­ро­сам­бір­щи­ни. То­му і ство­ри­ли в цей день орг­ко­мі­тет май­бу­тньої фун­да­ції роду Бачинських – до ньо­го уві­йшли пред­став­ни­ки й пред­став­ни­ці з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни: - Во­ло­ди­мир Ба­чин­ський – го­ло­ва орг­ко­мі­те­ту (Ста­ро Сам­бір, Львів­ська обл, екс.де­пу­тат 3-х скли­кань ЛГЗ.) – Ми­ко­ла Степанов-Ба­чин­ський,(Шеф-ре­да­ктор, ВД «Укра­ї­на Бі­знес», м. Ки­їв. – Бо­г­да­на Ба­чин­ська, м. Львів – Іван Ба­чин­ський, м. Пе­ред­чин, За­кар­пат­ська область – Яро­слав Ле­шко­віч с.Ба­чи­на, Ста­ро Сам­бір­ський р-н.– На­та­лія Ба­чин­ська, м. Оде­са, – Дми­тро Ба­чин­ський, м. Ми­ко­ла­їв. Орг­ко­мі­тет ство­ре­ний для ко­ор­ди­на­ції ді­яль­но­сті, ор­га­ні­за­ції на­сту­пних зі­брань, збо­ру й пу­блі­ка­ції ін­фор­ма­ції то­що. Ін­фор­ма­цій­ною пло­щад­кою в ЗМІ ви­бра­ли ти­жне­вик «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю». До­мо­ви­ли­ся, що та­кі зі­бра­н­ня ста­нуть ча­сті­ши­ми й тра­ди­цій­ни­ми, що мо­лодь пра­цю­ва­ти­ме над ство­ре­н­ням «еле­ктрон­но­го му­зею» роду… Адже як до­бре ма­ти ве­ли­ку ро­ди­ну! Та ще та­ку слав­ну! Рід Бачинських й на­справ­ді має ким гор­ди­ти­ся. Він дав Укра­ї­ні й сві­то­ві чи­ма­ло свя­ще­ни­ків, се­ред яких осо­бли­во ви­рі­зня­є­ться єпис­коп Ан­дрей Ба­чин­ський, який ді­яв на За­кар­пат­ті на­при­кін­ці ХVІІІ сто­лі­т­тя, мав не­за­пе­ре­чний ав­то­ри­тет в ім­пе­ра­тор­сько­му дво­рі, оби­рав­ся у свій час та­кож до Се­йму Ав­стро-Угор­ської ім­пе­рії. Ме­ром Ужго­ро­да та се­на­то­ром Че­хо­сло­ва­цько­го пар­ла­мен­ту в пер­шій по­ло­ви­ні ХХ сто­лі­т­тя слу­жив Єдмунд Ба­чин­ський. Ві­це-пре­зи­ден­том За­хі­дно­укра­їн­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки, по­слом до поль­сько­го Се­йму був Лев Ба­чин­ський з Іва­но-Фран­ків­щи­ни. На Тер­но­піл­лі на­ро­див­ся по­лі­то­лог, гро­мад­ський ді­яч Юлі­ан Ба­чин­ський – ав­тор по­сту­ла­тів са­мо­стій­но­сті Уча­сни­ки з'їзду Бачинських Ми­ко­ла Степанов-Бачинский, Во­ло­ди­мир Ба­чин­ський Укра­ї­ни. Про­фе­сор Ле­о­нід Ба­чин­ський – пе­да­гог, на­тхнен­ник пла­сто­во­го ру­ху на За­кар­пат­ті. Рі­чард Ба­чин­ський Гу­вер – ка­над­ський актор, ре­жи­сер та про­дю­сер, що був й актив­ним уча­сни­ком Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, а ни­ні зняв ху­до­жній фільм «Гір­кі жни­ва»… Швей­цар­ська те­ні­сис­тка із за­кар­пат­ським ко­рі­н­ням Ті­мея Ба­чин­ська… Та хі­ба всіх пе­ре­лі­чиш! А без вас до­сі го­ри ту­жать і плаї! При­го­ди­лись би ва­ші ду­жі ру­ки їм! Чом же сі­є­те ви на­сі­н­ня в чу­жи­ні А ще впа­да­ють в око ра­зю­ча схо­жість між лю­дьми: ро­дин­ні ри­си яскра­во про­яв­ля­ли­ся і мо­лод­ших, і в стар­ших Бачинських – та­ких же роз­різ очей, усмі­шка, ямо­чка на під­бо­рід­ді… Та­кі ж сві­тлі облич­чя, ін­те­лі­ген­тні роз­мо­ви, шля­хе­тні ма­не­ри. А ще – ве­ли­ке й пал­ке сер­це. ко­ли Укра­ї­на в не­без­пе­ці, як це зро­бив Рі­чард Ба­чин­ський та чи­ма­ло укра­їн­ських Бачинських, ви­пу­ска­ти з вла­сний кошт кни­ги, за­йма­ти­ся бла­го­дій­ні­стю, зби­ра­ти по кру­пин­ці ві­до­мо­сті про свою да­ле­ку й та­ку ве­ли­ку ба­тьків­щи­ну. І десь гли­бо­ко, на са­мо­му ден­ці сер­ця, від­най­ти те, що на­ві­ки при­гор­не йо­го до рі­дно­го краю, – лю­бов… І зов­сім не­спо­ді­ва­но, не зна­ю­чи жо­дно­го сло­ва укра­їн­ською, з гли­би­ни ген­ної пам’яті ви­да­ти най­чи­сті­шою укра­їн­ською: «Не­бо і зем­лі, не­бо і зем­ля ни­ні тор­же­ству­ють…» Мо­же, й не до ла­ду про­зву­ча­ла ко­ляд­ка в жни­ва, але ж во­на про­зву­ча­ла з уст угор­ця Іго­ря Ба­чин­сько­го! – «бо так спів­ав мій та­то, як я був ма­лий», - пе­ре­кла­ла пе­ре­кла­да­чка Юді­та. По­зби­рай­мо­ся до­ку­пи ни­ні, По­схо­дім­ся до одної ха­ти, По­зби­рай­мо­ся в одній ро­ди­ні – Жде зем­ля нас, на­че рі­дна ма­ти… ©

Окса­на ПЕТРІВСЬКА, Ми­ко­ла СТЕПАНОВ-БА­ЧИН­СЬКИЙ Фо­то ав­то­ра

Ми­хай­ло Степанов-Бачинский, Во­ло­ди­мир Ба­чин­ський, Ми­ко­ла Степанов-Ба­чин­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.