ОДЕСЬКИЙ УЇКЕНД З «КВАРТАЛОМ»

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

За­кін­че­н­ня дру­го­го мі­ся­ця лі­та мо­жна вже смі­ли­во пла­ну­ва­ти. На­при­клад, про­ве­сти йо­го ра­зом зі сту­ді­єю «Квар­тал 95» у сто­ли­ці гу­мо­ру на узбе­реж­жі Чор­но­го мо­ря. А са­ме — 28 і 30 ли­пня на те­ри­то­рії Мор­сько­го вок­за­лу в Оде­сі від­бу­ду­ться кон­цер­ти-зйом­ки двох най­успі­шні­ших про­е­ктів сту­дії «Квар­тал 95» – «Ве­чір­ньо­го Квар­та­лу» з но­вою про­гра­мою і Лі­тньо­го куб­ка «Лі­ги смі­ху». Впер­ше на те­ри­то­рії Мор­сько­го вок­за­лу під від­кри­тим не­бом бу­де по­бу­до­ва­на ве­ли­че­зна сце­на і 3-ти­ся­чний зал для гля­да­чів. Пря­мо на бе­ре­зі Чор­но­го мо­ря гля­да­чі змо­жуть пер­ши­ми по­ба­чи­ти прем’єри по­пу­ляр­них гу­мо­ри­сти­чних про­е­ктів. У «Ве­чір­ньо­му Квар­та­лі» акто­ри пред­став­лять аб­со­лю­тно но­ві но­ме­ри на те­ми, пов’яза­ні з від­по­чин­ком і ту­ри­змом, і, зви­чай­но, в фі­на­лі ви­ко­на­ють одну зі сво­їх па­трі­о­ти­чних пі­сень. Се­ред за­про­ше­них зі­рок свою участь в кон­цер­ті вже під­твер­ди­ли Ті­на Ка­роль, Джа­ма­ла і бри­тан­ська гру­па Hurts. За Лі­тній ку­бок «Лі­ги смі­ху» по­бо­рю­ться 7 зір­ко­вих тре­не­рів — ко­жен з дво­ма сво­ї­ми ко­ман­да­ми. А са­ме: Єв­ген Ко­шо­вий ви­йде на сце­ну з ко­ман­да­ми «Сто­я­нів­ка» і «Лу­кас», Оля По­ля­ко­ва — з «Мі­ні­пан­ка­мі» і «Зам­ком Лю­бар­та», Ан­тон Лір­ник і йо­го ко­ман­ди «Во­ро­бу­шек» і «Ні­коль Кі­дман», Сер­гій Си­во­хо — «Улю­бле­не мі­сто» і «Кру­па», Оле­на Кра­вець — «Від­по­чи­ва­є­мо ра­зом» і «Лу­ган­ська збір­на», По­тап — «Де Рі­ше­льє» і «Мо­де­лі», Юрій Гор­бу­нов — «Він­ни­цькі» і «За­го­ре­цька Л.С». Ре­да­ктор «Лі­ги смі­ху» Ан­дрій Чи­ву­рін роз­по­вів, що хло­пці вже що­си­ли го­ту­ю­ться до май­бу­тньої гри. «За два ти­жні до по­їзд­ки в Оде­су всі ко­ман­ди з’їжджа­ю­ться до Ки­є­ва, щоб пред­ста­ви­ти нам, ре­да­кто­рам, свою під­го­тов­ле­ну про­гра­му ви­сту­пу. І ось тут ми ви­рі­шу­є­мо, до­бре во­ни під­го­ту­ва­ли­ся чи ні. Ра­зом з ни­ми шлі­фу­є­мо но­ме­ра, до­пра­цьо­ву­є­мо якісь мі­ні­а­тю­ри, але го­лов­не — що ми пра­цю­є­мо ін­ди­ві­ду­аль­но з ко­жною ко­ман­дою, і во­ни не зна­ють під­го­тов­ле­ність один одно­го», – го­во­рить Чи­ву­рін. Крім уча­сни­ків цьо­го се­зо­ну «Лі­ги смі­ху», на пра­вах за­про­ше­них зі­рок ви­сту­плять ко­ман­ди «Дні­про», «V.I.P. Тер­но­піль» і дві ко­ман­ди зі ста­ту­сом чем­піо­нів – «Два ка­пі­та­ни-1955» і «Про­зо­рий гон­щик».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.