СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

Хто з укра­їн­ців жо­дно­го ра­зу не чув сло­ва «ярмарок»? Свя­то пра­ці і спіл­ку­ва­н­ня, про­да­жу то­ва­рів і при­дба­н­ня гар­но­го на­строю, роз­про­да­жу одя­гу і ща­стя, де ді­я­ли по­стій­ні зниж­ки цін на про­ду­кцію і по­смі­шки.

З дав­ніх-да­вен на на­шій зем­лі зби­ра­ли­ся ці ве­ли­кі тор­ги – яр­мар­ки. Гон­ча­рі й лож­ка­рі, тка­лі й ви­ши­валь­ни­ці, бон­да­рі й сто­ля­рі, стель­ма­хи й ко­ши­ка­рі, ку­шні­ри й ли­ма­рі, со­ле­ни­ки й дьог­тя­рі, бу­блей­ни­ці й крав­ці про­да­ва­ли на яр­мар­ках свої ви­ро­би. Вал­ка­ми сто­я­ли на тор­жи­щах чу­ма­цькі ма­жі з сі­л­лю та ри­бою. Ко­жний ку­пу­вав те, що не міг зро­би­ти сам. Сла­ве­тний шлях «із ва­ряг у гре­ки» на­да­вав укра­їн­ським зем­лям по­мі­тні­их пе­ре­ваг в тор­го­во­му від­но­шен­ні. З 16 ст. по­ча­ли при­їжджа­ти в Укра­ї­ну ку­пці з ве­ли­ких міст Се­ре­дньої і За­хі­дної Єв­ро­пи - до­став­ля­ли ви­шу­ка­ні при­кра­си, юве­лір­ні ви­ро­би і пре­дме­ти по­бу­ту, а ку­пу­ва­ли шкі­ру, ро­ги, вов­ну, зер­но, са­ло, мед. І на укра­їн­ських зем­лях по­ча­ли ви­ни­ка­ти ма­лі яр­мар­ки в се­ре­дніх і ве­ли­ких мі­стах. Тут про­да­ва­ли і ку­пу­ва­ли ху­до­бу, одяг, взу­т­тя, ха­тні ре­чі, про­ду­кти та ін­ше.

СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК СЬО­ГО­ДНІ

На­ціо­наль­ний Сорочинський ярмарок - це най­біль­ший в Укра­ї­ні і най­ві­до­мі­ший за її ме­жа­ми яр­мар­ко­во – ви­став­ко­вий за­хід. Йо­го уні­каль­ність по­ля­гає у то­му, що він збе­ріг­ся з XVIII сто­лі­т­тя до на­ших днів. Про­во­ди­ться тра­ди­цій­но один раз на рік в пе­ред­остан­ній ти­ждень сер­пня, на яр­мар­ко­вій пло­щі в 16,2 га під від­кри­тим не­бом в цен­трі се­ла Ве­ли­кі Со­ро­чин­ці Мир­го­род­сько­го ра­йо­ну Пол­тав­ської обла­сті. Ярмарок над­зви­чай­но ко­ло­ри­тно опи­са­ний в по­ві­сті ге­нія сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри Ми­ко­ли Го­го­ля «Сорочинський ярмарок».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.