«Атом­на Блон­дин­ка»!

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

Агент Лор­рейн Бро­тон, ді­а­мант у ко­ро­ні Се­кре­тної роз­ві­ду­валь­ної слу­жби Її Ве­ли­чно­сті, не про­сто май­стер шпи­гун­ства: во­на бом­бі­чно се­ксу­аль­на, ви­бу­хо­не­без­пе­чна і ви­ко­ри­сто­вує весь ар­се­нал сво­їх уні­каль­них зді­бно­стей під час не­здій­снен­них мі­сій. У не­спо­кій­но­му Бер­лі­ні, ку­ди її на­прав­ля­ють із зав­да­н­ням по­вер­ну­ти без­цін­не до­сьє, во­на зму­ше­на об’єд­на­ти­ся з аген­том під при­кри­т­тям Де­ві­дом Пер­си­ва­лем. Ра­зом їм на­ле­жить про­кла­сти шлях че­рез тер­ни смер­тель­них шпи­гун­ських ігор. У кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни з 27 ли­пня 2017 ро­ку! Ди­ре­ктор «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.