Кре­ди­тні спіл­ки: пер­спе­кти­ви роз­ви­тку

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Ми про­жи­ва­е­мо у без­пре­це­ден­тних для Укра­ї­ни еко­но­мі­чних та по­лі­ти­чних умо­вах. В умо­вах ско­ро­че­н­ня ін­ве­сти­цій­них по­то­ків, зни­же­н­ня з бо­ку бан­ків об­ся­гів кре­ди­ту­ва­н­ня ре­аль­но­го се­кто­ра еко­но­мі­ки не­об­хі­дно шу­ка­ти но­ві шля­хи для зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій­ної актив­но­сті. Су­ча­сний ін­ве­сти­цій­ний клі­мат в Укра­ї­ні че­рез низ­ку при­чин не мо­жна вва­жа­ти спри­я­тли­вим як для ві­тчи­зня­них, так і для іно­зем­них ін­ве­сто­рів. Не­зва­жа­ю­чи на ду­же по­віль­не зро­ста­н­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, все ж та­ки по­пит на пре­дме­ти три­ва­ло­го ко­ри­сту­ва­н­ня (ав­то­мо­бі­лі, бу­дин­ки, ме­блі, комп’юте­ри та ін­ші то­ва­ри до­ма­шньо­го вжи­тку) по­стій­но збіль­шу­є­ться. Вза­га­лі та­кі по­ку­пки пра­кти­чно не здій­сню­ю­ться за ра­ху­нок за­оща­джень, а от­же сьо­го­дні діє ефе­ктив­на си­сте­ма ку­пів­лі «в кре­дит». Для за­до­во­ле­н­ня по­треб на­се­ле­н­ня «в кре­ди­ті» са­ме існу­ють кре­ди­тні спіл­ки(КС), основ­на ме­та яких під­ви­ще­н­ня до­бро­бу­ту уча­сни­ків шля­хом вза­єм­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня на умо­вах по­вер­не­н­ня і пла­тно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.