Аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля для опа­лю­валь­но­го се­зо­ну в Укра­ї­ні

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Тим­ча­со­во по­ві­ре­ний у спра­вах США в Укра­ї­ні Джордж Кент при­ві­тав під­пи­са­н­ня уго­ди між укра­їн­ською енер­го­ге­не­ру­ю­чою ком­па­ні­єю ПАТ «Цен­тр­енер­го» та Аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю «ЕксКо­ул Енер­джі енд Ре­сор­сиз» у По­соль­стві США в Укра­ї­ні.

Пре­зи­ден­ти По­ро­шен­ко та Трамп на сво­їй зу­стрі­чі у Бі­ло­му до­мі 20-го черв­ня го­во­ри­ли про мо­жли­вість ку­пів­лі Укра­ї­ною аме­ри­кан­сько­го ву­гі­л­ля. Про­йшло шість ти­жнів і я хо­чу при­ві­та­ти XCoal та Цен­тр­енер­го з успі­шним укла­де­н­ням ці­єї уго­ди. Аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля до­по­мо­же про­ве­сти опа­лю­валь­ний се­зон в Укра­ї­ні на­сту­пної зи­ми. Ця уго­да є остан­нім при­кла­дом то­го, як на­ша ті­сна спів­пра­ця мо­же бу­ти вза­є­мо­ви­гі­дною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.