Кре­ди­тні спіл­ки починають пра­цю­ва­ти з аграрними розписками

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

До ро­бо­ти з аграрними розписками до­лу­чи­ли­ся кре­ди­тні спіл­ки. Фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Кру­тий яр» із се­ла Лу­за­нів­ка Ка­нів­сько­го ра­йо­ну на Чер­ка­щи­ні ви­пи­са­ло аграр­ну роз­пи­ску, за якою отри­ма­ло 500 тис. грн. від кре­ди­тної спіл­ки «Кре­дит-Со­юЗ».

Вла­сник фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства Ва­силь Да­ни­лен­ко роз­по­вів, що йо­му й ра­ні­ше до­во­ди­ло­ся за­лу­ча­ти до­да­тко­ві ко­шти. То­му звик пра­цю­ва­ти з по­зи­ка­ми. І по­яснив: «Без кре­ди­тів агро­бі­знес не ро­би­ться, бо без них на по­лях ро­стуть хі­ба що бур’яни». У цьо­му сен­сі Ва­силь Да­ни­лен­ко ра­зом із мо­лод­шим си­ном Ко­стян­ти­ном, який цьо­го ро­ку пе­ре­йняв від ба­тька фер­мер­ську еста­фе­ту й офіційно очо­лив го­спо­дар­ство, ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від ко­лег. Так са­мо, як і ін­ші се­ре­дні та ма­лі сіль­го­спви­ро­бни­ки («Кру­тий яр» за­га­лом обро­бляє 430 га), по­стій­но сти­ка­ю­ться з не­ста­чею обі­го­вих ко­штів. Вко­тре ця про­бле­ма на­га­да­ла про се­бе на по­ча­тку лі­та. Ва­силь Да­ни­лен­ко зга­дує цей мо­мент: «Ми за­вча­сно по­ча­ли го­ту­ва­ти­ся до жнив, ор­га­ні­зу­ва­ли ре­монт те­хні­ки. Па­ра­лель­но про­дов­жи­ли до­бу­до­ву ма­га­зи­ну. Всі ці ро­бо­ти по­тре­бу­ва­ли зна­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня. То­му кон­че зна­до­би­ли­ся до­да­тко­ві гро­ші». Пи­та­н­ня «ку­ди пі­ти за по­зи­кою?» не ви­ни­ка­ло. Одра­зу по­пря­му­ва­ли до одні­єї з най­по­ту­жні­ших кре­ди­тних спі­лок на Чер­ка­щи­ні, а, мо­жли­во, і в Укра­ї­ні, до «Кре­дит-Со­ю­Зу». Що­ро­ку її кре­ди­тний порт­фель скла­дає близь­ко 60 млн. грн., із яких май­же тре­ти­на при­па­дає на агра­рі­їв. До то­го ж що­ро­ку цей кре­ди­тний порт­фель зро­стає май­же на 10 млн. грн. Ва­силь Да­ни­лен­ко вже пра­цю­вав із ці­єю фі­нан­со­вою уста­но­вою, во­ни до­бре зна­ли один одно­го. То­му про умо­ви аграр­ної роз­пи­ски до­мо­ви­ли­ся швид­ко. В

яко­сті за­ста­ви бу­ло ви­зна­че­но май­бу­тній вро­жай ку­ку­ру­дзи на пло­щі 49,8 га. Тер­мін дії аграр­ної роз­пи­ски пе­ред­ба­че­ний до кін­ця жов­тня по­то­чно­го ро­ку. По йо­го за­вер­шен­ню «Кру­тий яр» по­ви­нен пов­ні­стю роз­ра­ху­ва­ти­ся з кре­ди­тною спіл­кою. Ва­силь Да­ни­лен­ко впев­не­ний, що зі сво­ї­ми зо­бов’яза­н­ня­ми впо­ра­ю­ться вча­сно та в пов­но­му об­ся­зі. Іні­ці­а­ти­ва по на­дан­ню фі­нан­су­ва­н­ня за аграр­ною роз­пи­скою ви­хо­ди­ла від «Кре­дит-Со­ю­Зу». Про це роз­по­вів го­ло­ва її прав­лі­н­ня Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов. До цьо­го кро­ку під­штов­хну­ли дві об­ста­ви­ни. Пер­ша – для отри­ма­н­ня зви­чай­но­го кре­ди­ту фер­мер­сько­му го­спо­дар­ству бра­ку­ва­ло за­став­но­го май­на. На дру­гій об­ста­ви­ні Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов зу­пи­нив­ся окре­мо. Він за­зна­чив: «Аграр­на роз­пи­ска – це кредитна но­ва­ція. То­му ми хо­ті­ли її ви­про­бу­ва­ти. Маю ска­за­ти, що кредитна спілка зав­жди при­вер­тає ува­гу до но­ві­тніх фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів, які мо­жна ви­ко­ри­ста­ти в на­шій спра­ві». За сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра Ка­за­рі­но­ва, йо­го са­мо­го та йо­го ко­лег при­ва­би­ли пе­ре­ва­ги, при­та­ман­ні аграр­ній роз­пи­сці. По­над усе йде­ться про без­умов­не її ви­ко­на­н­ня. «На­віть якщо по­зи­чаль­ник від­мо­ви­ться ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня за до­го­во­ром, то пе­ред­ба­ча­є­ться по­за­су­до­ва про­це­ду­ра ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми, – на­го­ло­сив Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов. – До розв’яза­н­ня спра­ви до­лу­ча­ю­ться пред­став­ни­ки ви­ко­нав­чої слу­жби. В край­ньо­му ви­пад­ку, якщо на­віть ви­ни­кне та­ка не­об­хі­дність, ви­ко­нав­ці ма­ють пра­во ви­лу­чи­ти та ре­а­лі­зу­ва­ти пре­дмет за­ста­ви, а са­ме зер­но, яке зав­жди ко­ри­сту­є­ться під­ви­ще­ним по­пи­том на аграр­но­му рин­ку і за­без­пе­чить пов­но­цін­не по­га­ше­н­ня на­да­ної по­зи­ки». А ще він зу­пи­нив­ся на то­му, що про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня аграр­ної роз­пи­ски ви­яви­ла­ся до­во­лі про­стою. «На ета­пі під­го­тов­ки ми отри­му­ва­ли кон­суль­та­ції від пред­став­ни­ків Про­е­кту IFC «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні», які за­про­ва­джу­ють цей ін­стру­мент фі­нан­су­ва­н­ня в на­шій кра­ї­ні. Та­кож ми отри­ма­ли не­об­хі­дну до­по­мо­гу та кон­суль­та­ції від но­та­рі­у­са. То­му ро­бо­та над аграр­ною роз­пи­скою на під­го­тов­чо­му ета­пі бу­ла для нас не­важ­кою і зайня­ла ли­ше один ти­ждень», – роз­по­вів Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов. Ке­рів­ник «Кре­дит-Со­ю­Зу» за­зна­чив, що про мо­жли­во­сті аграр­них роз­пи­сок ді­знав­ся ще то­рік на одно­му з ра­йон­них се­мі­на­рів для сіль­го­спви­ро­бни­ків на Чер­ка­щи­ні, по­тім на се­мі­на­рі для кре­ди­тних спі­лок в Ки­є­ві, які про­во­ди­ли пред­став­ни­ки Про­е­кту IFC. Зна­до­бив­ся пев­ний час, щоб до­кла­дні­ше озна­йо­ми­тись з цим ін­стру­мен­том фі­нан­су­ва­н­ня, а вже від­так і пов­но­цін­но за­про­ва­ди­ти йо­го в пра­кти­ку. «Аграр­ні роз­пи­ски є одним із прі­о­ри­те­тних на­прям­ків на­шої ді­яль­но­сті, – під­кре­слив Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов. – Ми бу­де­мо з ни­ми пра­цю­ва­ти і на­да­лі». Аграр­ні роз­пи­ски за під­трим­ки уря­ду Швей­цар­ської Кон­фе­де­ра­ції впро­ва­джу­ю­ться з 2014 ро­ку і ни­ні ді­ють уже у 8 обла­стях – Пол­тав­ській, Він­ни­цькій, Чер­ка­ській, Хар­ків­ській, Хмель­ни­цькій, Тер­но­піль­ській, Ми­ко­ла­їв­ській та Сум­ській. За­га­лом на сьо­го­дні вже ви­пи­са­но 135 аграр­них роз­пи­сок на су­му 955 млн. грн. «До­ни­ні в яко­сті кре­ди­то­рів за аграрними розписками в основ­но­му ви­сту­па­ли бан­ків­ські уста­но­ви та ком­па­нії-на­да­ва­чі ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів, – за­зна­чив ке­рів­ник Про­е­кту IFC «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні» Оле­ксій Оме­ля­нен­ко. – Від­так ко­ло тих, хто ви­ко­ри­сто­вує цей но­ві­тній для Укра­ї­ни ін­стру­мент фі­нан­су­ва­н­ня ма­лих та се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків, по­стій­но роз­ши­рю­є­ться. Кре­ди­тні спіл­ки во­ло­ді­ють чи­ма­лим фі­нан­со­вим ре­сур­сом і пра­цю­ють без­по­се­ре­дньо з се­гмен­том се­ре­дніх та дрі­бних фер­мер­ських го­спо­дарств. То­му ду­же ва­жли­во ство­ри­ти спри­я­тли­ві умо­ви, щоб кре­ди­тні спіл­ки мо­гли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цей ін­стру­мент для на­да­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­шим агро­ви­ро­бни­кам». ©

Ми­ко­ла ЛУГОВИЙ, На­ціо­наль­ний прес-клуб «Укра­їн­ська пер­спе­кти­ва»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.